Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

83. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 1051.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA ŠT. 1 K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Dodatni protokol št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Ljubljani 9. maja 2002.
2. člen
Dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
DODATNI PROTOKOL ŠT. 1
K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
Republika Slovenija in Republika Hrvaška (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega 12. decembra 1997 v Zagrebu, še posebej določb 12. člena;
glede na to, da obstaja močan interes obeh pogodbenic za večjo medsebojno zunanjetrgovinsko menjavo tudi na področju trgovine s kmetijskimi in živilskimi izdelki;
trdno prepričani, da bo ta dodatni protokol spodbudil intenzivnejše medsebojno koristne trgovinske odnose med njima in prispeval k procesu povezovanja v Evropi, in
v skladu z določbami 38. člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
odločili:
1. člen
Protokol 2 iz prvega odstavka 12. člena Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se nadomesti z novim Protokolom 2, ki je sestavni del tega dodatnega protokola.
2. člen
Ta dodatni protokol je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
3. člen
Ta dodatni protokol začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti in se začasno uporablja od prvega dne drugega meseca po njegovem podpisu.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta dodatni protokol.
Sestavljeno v Ljubljani dne 9. maja 2002 v dveh izvodih v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različnih razlagah je odločilno angleško besedilo.
Za Republiko Slovenijo
Renata Vitez l. r.
Za Republiko Hrvaško
Olgica Spevec l. r.
PROTOKOL 2 (omenjen v prvem odstavku 12. člena)
IZMENJAVA KMETIJSKIH UGODNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Hrvaški uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike Hrvaške, ki so našteti v Prilogi A k temu protokolu, se odpravijo na dan začetka uporabe tega dodatnega protokola.
2. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Hrvaški uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike Hrvaške, ki so našteti v Prilogi B k temu protokolu, se znižajo na raven, kot jo določa ta priloga, od dneva začetka uporabe tega dodatnega protokola.
3. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Hrvaški za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, ki so našteti v Prilogi C k temu protokolu, se znižajo ali odpravijo v mejah kvot, določenih v tej prilogi, na raven, kot jo določa ta priloga, od dneva začetka uporabe tega dodatnega protokola.
4. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz Republike Hrvaške, ki so našteti v Prilogi D k temu protokolu, se znižajo ali odpravijo v mejah kvot, določenih v tej prilogi, na raven, kot jo določa ta priloga, od dneva začetka uporabe tega dodatnega protokola.
5. Pogodbenici za postavke, vključene v Priloge B, C in D, uporabljata carinsko stopnjo MFN, kadar je ta nižja kot je carinska stopnja, določena v omenjenih prilogah.
ADDITIONAL PROTOCOL No. 1
TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
The Republic of Slovenia and the Republic of Croatia (hereinafter “the Parties”),
Taking into account the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia signed on December 12, 1997 in Zagreb, in particular the provisions of Article 12;
Considering the strong interest of both Parties to increase mutual foreign trade also in the field of trade with agricultural and food products;
Firmly convinced that this Additional Protocol will foster the intensification of mutually beneficial trade relations between the Parties and contribute to the process of integration in Europe;
In accordance with the provisions of Article 38 of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia;
Have decided as follows:
Article 1
Protocol 2 referred to in paragraph 1 of Article 12 of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia shall be replaced with new Protocol 2, which shall constitute an integral part of this Additional Protocol.
Article 2
This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.
Article 3
This Additional Protocol shall enter into force on the day of the receipt of the last notification confirming that the respective internal legal requirements for the entry into force have been fulfilled, and shall be applied provisionally from the first day of the second month following its signing.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.
Done at Ljubljana, this 9th day of May 2002 in duplicate copies in the Slovenian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation the English text shall prevail.
For the Republic of Slovenia
Renata Vitez (s)
For the Republic of Croatia
Olgica Spevec (s)
PROTOCOL 2 (referred to in paragraph 1 of Article 12)
EXCHANGE OF AGRICULTURAL CONCESSIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF CROATIA
1. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in the Republic of Slovenia and customs duties on imports applicable in the Republic of Slovenia to products originating in the Republic of Croatia listed in Annex A to this Protocol shall be abolished on the date of application of this Additional Protocol.
2. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in the Republic of Slovenia and customs duties on imports applicable in the Republic of Slovenia to products originating in the Republic of Croatia listed in Annex B to this Protocol shall be reduced to the level set out in this Annex as from the date of application of this Additional Protocol.
3. Customs duties on imports applicable in the Republic of Croatia to products originating in the Republic of Slovenia listed in Annex C to this Protocol shall be reduced or abolished within the limits of quotas specified in this Annex to the level set out in this Annex as from the date of application of this Additional Protocol.
4. Customs duties on imports applicable in the Republic of Slovenia to products originating in the Republic of Croatia listed in Annex D to this Protocol shall be reduced or abolished within the limits of quotas specified in this Annex to the level set out in this Annex as from the date of application of this Additional Protocol.
5. The Parties shall apply MFN duty rate for items included in Annexes B, C and D when this is lower than the duty rate specified in the respective Annexes.
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja dodatnega protokola ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v dodatnem protokolu.
4. člen
Za izvajanje dodatnega protokola skrbijo Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 333-00/2000-14
Ljubljana, dne 5. novembra 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo dodatnega protokola v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost