Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

65. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Helenske republike o sodelovanju v kmetijstvu, stran 768.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V KMETIJSTVU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Helenske republike o sodelovanju v kmetijstvu, podpisan v Ljubljani 30. novembra 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V KMETIJSTVU
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo Helenske republike (v nadaljevanju pogodbenika) sta se
v želji, da bi razvijala in pospeševala sodelovanje v kmetijstvu,
ob upoštevanju, da mora Helenska republika, ki je članica Evropske unije, upoštevati zakonodajo Evropske unije in ukrepati v skladu z njo,
sporazumela o:
1. člen
Sodelovanje v kmetijstvu bo okvirno vključevalo ta področja:
– pridelava poljščin, vključno s pridelavo sadja in vrtnin,
– živinoreja,
– pridelava krme,
– obdelava po spravilu in živilskopredelovalna industrija (trženje),
– kmetijske raziskave,
– pospeševalne službe in službe za usposabljanje,
– skladiščenje kmetijskih pridelkov,
– biotehnologija,
– fitosanitarni nadzor,
– veterinarske storitve,
– upravljanje kmetijskih zemljišč in kartografija,
– mehanizacija v kmetijstvu,
– melioracije,
– ribištvo in akvakultura,
– gozdarstvo.
2. člen
Sodelovanje v kmetijstvu se uresničuje z:
a. izmenjavo strokovnih informacij in dokumentacije;
b. izmenjavo genetskega in biološkega materiala;
c. izmenjavo informacij o dosežkih raziskav;
d. izmenjavo obiskov strokovnjakov in svetovalcev;
e. organizacijo programov za usposabljanje, seminarjev, konferenc in sestankov v državah pogodbenikov;
f. tristranskim sodelovanjem (z drugimi državami, Evropsko unijo in/ali mednarodnimi organizacijami) zaradi pospeševanja gospodarske reforme in razvoja ter uresničevanja regionalnih projektov, s katerimi bi dosegli izboljšanje proizvodnih in tržnih sistemov;
g. spodbujanjem skupnih vlaganj med zadružnim in zasebnim sektorjem obeh držav, vključno z vlaganji v proizvodnjo inputov, trženje in zunanjo trgovino;
h. izmenjavo podatkov o zdravstvenem stanju živali, gibanju nalezljivih živalskih bolezni in uvozno-izvoznih pogojih v veterinarski medicini.
3. člen
Pogodbenika se dogovorita o ustanovitvi mešane slovensko-grške komisije za sodelovanje v kmetijstvu. Komisijo sestavlja enako število predstavnikov ministrstev za kmetijstvo, in če je primerno, zastopniki zadružnih in zasebnih agencij obeh držav.
Mešana komisija za sodelovanje v kmetijstvu se občasno in izmenično sestaja v Ljubljani in Atenah na datum, ki je vsakič posebej določen po diplomatski poti.
4. člen
Mešana komisija je odgovorna za:
– pospeševanje uresničevanja tega sporazuma;
– pregled razvoja v obdobju med sestankoma;
– proučevanje in odobravanje predlogov za sodelovanje na določenih področjih, ki so navedena v 1. členu;
– določanje smernic in prednostnih nalog pri razvoju, ki je predviden za obdobje do naslednjega sestanka.
Mešana komisija za sodelovanje v kmetijstvu lahko po potrebi ustanovi podkomisije za učinkovitejše izvajanje svojih nalog.
5. člen
Kateri koli spor zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma se rešuje s pogajanji med pogodbenikoma.
6. člen
Vse stroške v zvezi z izmenjavo obiskov delegacij, strokovnjakov in svetovalcev krije pošiljatelj. Gostitelj mora biti obveščen o obisku en mesec pred prihodom.
Pogodbenika raziskujeta možnosti za zagotovitev finančnih sredstev Evropske unije in/ali mednarodnih organizacij ter finančnih agencij.
Financiranje pogodbenikov bo odvisno od razpoložljivosti sredstev na obeh straneh.
7. člen
Ta sporazum začne veljati na datum zadnjega pisnega obvestila, s katerim pogodbenik obvesti drugega, da so dokončani njegovi ustrezni notranjepravni postopki.
Velja pet let in se samodejno podaljša za dodatno petletno obdobje.
Kateri koli pogodbenik ga lahko med začetnim ali dodatnim obdobjem odpove s pisnim obvestilom, poslanim šest mesecev vnaprej.
Ne glede na odpoved sporazuma se dejavnosti, ki se že izvajajo, nadaljujejo, dokler niso dokončane.
8. člen
Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenikov. Take spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom, opisanim v 7. členu.
9. člen
Pogodbenika upoštevata obveznosti, ki izhajajo iz članstva Helenske republike v EU in približevanja Republike Slovenije EU.
Sestavljeno v Ljubljani dne 30. novembra 2001 v dveh izvirnikih v slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Franc But l. r.
Za Ministrstvo za kmetijstvo
Helenske republike
Georgios G. Drys l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE HELLENIC REPUBLIC FOR COOPERATION IN THE FIELD OF AGRICULTURE
The Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia and the Ministry of Agriculture of the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
Desiring to develop and to promote the cooperation in the field of agriculture,
Considering that the Hellenic Republic, being a member state of the European Union, is obliged to observe and to act in conformity with the European Union’s legislation,
Have agreed on the following:
Article 1
Cooperation in the field of agriculture will include, indicatively, the following sectors:
– crop production, including fruit and vegetable production,
– livestock production,
– feedstuff production,
– post-harvest treatment and food processing industry (marketing),
– agricultural research,
– extension and training services,
– storage of agricultural products,
– bio-technology,
– plant phyto sanitary control,
– veterinary services,
– agricultural land management and cartography,
– mechanisation of agriculture,
– land reclamation,
– fisheries and aquaculture,
– forestry.
Article 2
Cooperation in the field of agriculture shall be implemented through:
a. Exchange of technical information and documentation;
b. Exchange of genetic and biological material;
c. Exchange of information on developments in scientific research;
d. Exchange of visits of experts and consultants;
e. Organisation of training programs, seminars, conferences, and meetings in either of the two countries,
f. Trilateral cooperation (with other countries, the European Union, and/or international organisations) to facilitate the economic reform and to develop and to implement regional projects, aiming at the improvement of the production and marketing systems;
g. Encouragement of joint ventures between the cooperative and private sectors of both countries, including ventures in the field of input production, marketing, and external trade;
h. Exchange of data on the state of health of livestock, on the movements of infectious animal diseases, and on the import-export conditions in the field of veterinary medicine.
Article 3
The Contracting Parties have agreed on the establishment of a Joint Slovene-Hellenic Committee for Cooperation in the Field of Agriculture. This Committee will be composed of an equal number of representatives of the Ministries of Agriculture and, if applicable, by delegates of cooperative and private agencies from both countries.
The Joint Committee for Cooperation in the Field of Agriculture shall meet periodically and alternately in Ljubljana and in Athens at dates that will be arranged each time through the diplomatic channels.
Article 4
The Joint Committee will be responsible for:
– facilitating the implementation of the present Agreement;
– reviewing the developments taking place in the interim of two of its sessions,
– examining and approving proposals for cooperation in the specific areas of the sectors of cooperation stated in Article 1;
– setting guidelines and priorities for the development to be attained until the next session.
If deemed necessary, the Joint Committee for Cooperation in the Field of Agriculture may establish Sub-Committees for a more effective implementation of its duties.
Article 5
Any dispute concerning the interpretation or the implementation of the present Agreement shall be settled through negotiations between the Parties.
Article 6
All expenses arising from the exchange of visits of delegations and of experts and consultants will be borne by the sending (home) side. The receiving (host) side has to be informed about the visits one month prior to the arrival.
The Contracting Parties shall explore the possibilities to ensure the availability of financial resources from the European Union and/or international organisations and funding agencies.
The financial funding undertaken by the Contracting Parties will be subject to the availability of the financial resources of both sides.
Article 7
The present Agreement shall enter into force on the date of the latest written notification by which Contracting Party informs the other about the completion of its relevant internal procedures.
It shall remain in force for a period of five years and will be automatically extended for an additional five-year period.
Either Party may terminate it during the initial or the additional period upon a six-month prior written notice.
Notwithstanding the termination of the Agreement, the activities already in progress shall continue until concluded.
Article 8
The present Agreement may be amended by written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force according to the procedure described in Article 7.
Article 9
Both Parties shall respect the obligations arising from the membership of the Hellenic Republic to the EU and from the process of approximation of the Republic of Slovenia to the EU.
Done in Ljubljana on 30 November 2001 in two originals, in the Slovene, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry of Agriculture,
Forestry and Food
of the Republic of Slovenia
Franc But (s)
For the Ministry of Agriculture
of the Hellenic Republic
Georgios G. Drys (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 320-18/2002-1
Ljubljana, dne 16. julija 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina