Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

63. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah, stran 762.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO KRALJEVINE NORVEŠKE O STIKIH IN SODELOVANJU PRI OBRAMBNIH ZADEVAH
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah, podpisan 12. marca 2002 v Oslu.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY ON CONTACTS AND COOPERATION CONCERNING DEFENCE MATTERS
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway (hereinafter referred to as ”the Parties”)
– desiring to contribute to the strengthening of peace, confidence, stability and unity by use of mechanisms of co-operation on the whole European continent,
– considering the objectives and principles of the Charter of the United Nations and the Final Act on the Organisation for Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter, the Vienna Document 1992, and other relevant OSCE-documents,
– keeping in mind the defence co-operation laid down during the meetings of NATO ministers of defence with Partners and wishing to strengthen this co-operation as part of a dynamic process,
– confirming the will to create equal and friendly relations between the Parties based on mutual benefit which would contribute to the development and strengthening of co-operation in the field of defence,
have agreed as follows:
Article 1
Purpose of the Memorandum of Understanding (MOU)
This MOU establishes the framework for the co-operation in areas of mutual interest between the Parties. This MOU does not pertain to matters beyond the competence of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway. The Parties shall establish co-operation based on the principles of equality and mutual benefit in accordance with the powers provided in the Slovene and Norwegian regulations. This MOU shall not prejudice the obligations of either Party arising from other international agreements.
Article 2
Fields of co-operation
1. The mutual relations in the area of defence co-operation between the Parties may include:
a) bilateral dialogue on defence and security policy issues in general, military training and education,
b) organisational and procedural aspects of activities of the Parties in the process of developing democratic and civil control and effective management of the armed forces,
c) attendance of participants and observers at military exercises,
d) programmes of scientific and technological development, introduction of new technology into the military field and logistic system,
e) military history and museums as well as military publications and archives,
f) co-operation and exchange of knowledge about defence legislation and military issues,
g) social, sports, and cultural activities,
h) military geography, cartography and infrastructure services.
2. Specific issues of co-operation in the fields referred to in paragraph 1 may be set out in more detail by the Parties in special arrangements according to this MOU.
Article 3
Forms of co-operation
Co-operation in defence related matters will mainly take place between the Parties through the following activities;
– bilateral defence talks and consultations as appropriate on current issues,
– reciprocal visits between representatives of the Ministries of Defence and the Armed Forces.
Article 4
Annual plans
Annual plans of bilateral co-operation shall be drawn up pursuant to this MOU.
Article 5
Protection of information
All classified information exchanged or generated in connection with this MOU will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the parties applicable national security laws and regulations, to the extent that they provide a degree of protection no less stringent than provided for NATO classified information as set forth in the document ”Security within the North Atlantic Treaty Organisation” C-M (55) 15 (Final), and its subsequent amendments.
Accordingly, such information will not be submitted to a third party without prior consent from the other party to this MOU.
Until a general security agreement between the parties has been signed, the above mentioned document, ”Security within the North Atlantic Treaty Organisation” C-M (55) 15 (Final), and its subsequent amendments, shall be observed.
Article 6
Financial provisions
The sending party will cover travel expenses to and from the host country, as well as room and board and medical insurance.
The receiving party will cover travel expenses on its territory and will assist in providing accommodations according to requirements of the sending Party and in acquiring urgent medical and dental care.
Article 7
Settlement of dispute
Any disagreement as to the interpretation or application of this MOU shall be resolved by consultations between the Parties.
Article 8
Final Provisions
This MOU comes into force on the day of the last notification by both parties that all of the national legal procedures necessary for its coming into force have been completed.
Done at Oslo on 12th day of March 2002 in two copies in English.
For the Ministry of Defence of
the Republic of Slovenia
Dr Anton Grizold (s)
For the Ministry of Defence of
the Kingdom of Norway
Kristin Krohn Devold (s)
MEMORANDUM O SOGLASJU
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO KRALJEVINE NORVEŠKE O STIKIH IN SODELOVANJU PRI OBRAMBNIH ZADEVAH
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Kraljevine Norveške (v nadaljevanju pogodbenika) sta
– v želji, da bi z uporabo mehanizmov sodelovanja prispevala h krepitvi miru, zaupanja, stabilnosti in enotnosti na vsej evropski celini,
– ob upoštevanju ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov in Sklepne listine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Pariške listine, Dunajskega dokumenta 1992 ter drugih ustreznih dokumentov OVSE,
– ob upoštevanju obrambnega sodelovanja, določenega na sestankih obrambnih ministrov Nata s partnerskimi državami, in v želji, da bi okrepila to sodelovanje kot del dinamičnega procesa,
– ob potrditvi pripravljenosti za vzpostavitev enakopravnih in prijateljskih odnosov med pogodbenikoma na temelju vzajemne koristi, ki bi prispevali k razvoju in krepitvi sodelovanja na področju obrambe,
dosegla to soglasje:
1. člen
Namen Memoranduma o soglasju (MOS)
MOS vzpostavlja osnove za sodelovanje med pogodbenikoma na obojestransko zanimivih področjih. MOS se ne nanaša na zadeve, ki niso v pristojnosti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo Kraljevine Norveške. Pogodbenika vzpostavita sodelovanje na načelih enakopravnosti in vzajemne koristi v skladu s pooblastili, ki jima jih dajejo slovenski in norveški predpisi. MOS ne vpliva na obveznosti enega ali drugega pogodbenika iz drugih mednarodnih sporazumov.
2. člen
Področja sodelovanja
1. Vzajemni odnosi na področju obrambnega sodelovanja med pogodbenikoma lahko vključujejo:
a) dvostranski dialog o splošnih vprašanjih obrambne in varnostne politike, vojaškem usposabljanju in izobraževanju,
b) organizacijske in postopkovne vidike dejavnosti pogodbenikov pri razvoju demokratičnega in civilnega nadzora ter učinkovitega vodenja oboroženih sil,
c) sodelovanje udeležencev in opazovalcev na vojaških vajah,
d) programe znanstvenega in tehnološkega razvoja, uvajanje novih tehnologij na vojaško področje in v logistični sistem,
e) vojaško zgodovino in muzeje ter vojaške publikacije in arhive,
f) sodelovanje in izmenjavo znanja o obrambni zakonodaji in vojaških vprašanjih,
g) družabne, športne in kulturne dejavnosti,
h) vojaški zemljepis, kartografijo in službe za infrastrukturo.
2. Pogodbenika lahko podrobneje določita posebna vprašanja sodelovanja na področjih, ki so navedena v prvem odstavku, v posebnih dogovorih v skladu z MOS.
3. člen
Oblike sodelovanja
Pogodbenika pri obrambnih zadevah sodelujeta na te načine:
– ustrezni dvostranski obrambni pogovori in posvetovanja o trenutno pomembnih zadevah,
– obojestranski obiski predstavnikov ministrstev za obrambo in oboroženih sil.
4. člen
Letni načrti
Letni načrti dvostranskega sodelovanja se pripravijo v skladu z MOS.
5. člen
Varovanje informacij
Vse zaupne informacije, ki so izmenjane ali nastanejo v zvezi z MOS, se uporabljajo, prenašajo, shranjujejo, obravnavajo in varujejo v skladu z veljavnimi državnimi varnostnimi zakoni in predpisi pogodbenikov do te mere, da omogočajo stopnjo varovanja, ki ni nič manjša od stopnje varovanja zaupnih informacij Nata, kot to določa dokument “Varnost v Organizaciji severnoatlantske pogodbe“ C-M (55) 15 (končna različica) in njegove poznejše spremembe.
Glede na navedeno se te informacije ne smejo prenesti tretjim osebam brez predhodnega soglasja drugega pogodbenika tega MOS.
Dokler pogodbenika ne podpišeta splošnega varnostnega sporazuma, se upoštevajo zgoraj omenjeni dokument “Varnost v Organizaciji severnoatlantske pogodbe“ C-M (55) 15 (končna različica) in njegove poznejše spremembe.
6. člen
Finančne določbe
Pogodbenik pošiljatelj krije stroške potovanja v državo gostiteljico in iz nje, stroške namestitve in prehrane ter zdravstvenega zavarovanja.
Pogodbenik gostitelj krije stroške potovanja na svojem ozemlju in pomaga pri zagotovitvi namestitve v skladu z zahtevami pogodbenika pošiljatelja ter tudi pri zagotavljanju nujnega zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva.
7. člen
Reševanje sporov
Pogodbenika rešujeta nesoglasja pri razlagi ali uporabi tega MOS z medsebojnimi posvetovanji.
8. člen
Končne določbe
MOS začne veljati na dan zadnjega obvestila pogodbenikov, da so izpolnjeni vsi notranjepravni postopki za njegovo veljavnost.
Sestavljeno v Oslu dne 12. marca 2002 v dveh izvodih v angleškem jeziku.
Za ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
dr. Anton Grizold l. r.
Za ministrstvo za obrambo
Kraljevine Norveške
Kristin Krohn Devold l. r.
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-24/2002-2
Ljubljana, dne 9. julija 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost