Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

37. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembah Protokola 2 o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, stran 480.

Na podlagi 3. alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBAH PROTOKOLA 2 O PRAVILIH O POREKLU BLAGA K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ESTONIJO
1. člen
Ratificira se Protokol o spremembah Protokola 2 o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, ki je bil sklenjen v Talinu 30. decembra 1999.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi:
THE PROTOCOL
ON AMENDMENTS OF THE PROTOCOL 2 ON RULES OF ORIGIN TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF ESTONIA
The Republic of Slovenia (hereinafter called Slovenia) and the Republic of Estonia (hereinafter called Estonia),
Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, signed in Tallinn on 26 November 1996, and in particular Article 40 thereof;
Whereas the definition of the term “originating products“ needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in Slovenia, Estonia, the European Community, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Lithuania, Latvia, Turkey, the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA), Iceland, Norway and Switzerland;
Whereas it would seem advisable to revise the Articles concerning the amounts in order to fully take into consideration the entry into force of the euro;
Whereas, to take account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating material have to fulfil to qualify for originating status;
HAVE DECIDED AS FOLLOWS:
Article 1
Protocol 2 concerning the definition of the concept of “originating products“ and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:
1. In Articles 21 and 26 the word “ECUs“ shall be replaced by “euro“.
2. Article 30 shall be replaced by the following:
“Article 30
Amounts expressed in euro
1. Amounts in the national currency of the exporting country equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed by the exporting country and communicated to the importing country.
2. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing country, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting country. When the products are invoiced in the currency of another country referred to in Articles 3 and 4, the importing country shall recognise the amount notified by the country concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 1999.
4. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currencies of Slovenia and Estonia shall be reviewed by the Joint Committee at the request of Slovenia or Estonia. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.“
3. Annex II shall be amended as follows:
(a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced by:
(b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced by:
(c) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced by:
(d) the entry for HS heading 8401 shall be replaced by:
(e) the following shall be inserted between the entries for HS heading Nos 9606 and 9612:
Article 2
This Protocol shall enter into force on the date of entering into force of the Free Trade Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Estonia.
If this Protocol cannot enter into force before 1 January 2000, it shall be applied provisionally from that date.
Done at Tallinn this 30 day of December 1999 in two authentic copies in the English language.
For the Republic of Slovenia
Boris Frlec (s)
For the Republic of Estonia
Toomas Hendrik Ilves (s)
PROTOKOL
O SPREMEMBAH PROTOKOLA 2 O PRAVILIH O POREKLU BLAGA K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ESTONIJO
Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) in Republika Estonija (v nadaljevanju Estonija) sta
ob upoštevanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani, podpisanega v Talinu 26. novembra 1996, in še posebej njegovega 40. člena,
ker je treba spremeniti opredelitev pojma “izdelki s poreklom“, da bi se zagotovilo pravilno delovanje razširjenega sistema kumulacije, ki dovoljuje uporabo materialov s poreklom iz Slovenije, Estonije, Evropske skupnosti, Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Litve, Latvije, Turčije, Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju EEA), Islandije, Norveške in Švice,
ker se zdi priporočljivo spremeniti člene, v katerih so omenjeni zneski, da bi se v celoti upoštevala uveljavitev evra,
ker je ob upoštevanju sprememb v postopkih predelave in pomanjkanja določenih surovin treba nekoliko popraviti seznam zahtevanih obdelav in predelav, ki jih je treba izpolniti za materiale brez porekla, da lahko pridobijo status blaga s poreklom,
SKLENILI:
1. člen
Protokol 2 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se spremeni, kot sledi:
1. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev“ nadomesti z “evrov”.
2. 30. člen se nadomesti z:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države izvoznice, ki so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, določi država izvoznica in jih sporoči državi uvoznici.
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti ene od drugih držav, omenjenih v 3. in 4. členu, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država uradno sporočila.
3. Zneski, ki se uporabljajo v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah Slovenije in Estonije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski v domači valuti, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali, in poleg tega upošteva zaželeno ohranjanje dejanskih učinkov teh omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.“
3. Priloga II se spremeni, kot sledi:
(a) vpis za tarifno številko 1904 HS se nadomesti z:
(b) vpis za tarifno številko 2207 HS se nadomesti z:
(c) vpis za 57. poglavje HS se nadomesti z:
(d) vpis za tarifno številko 8401 HS se nadomesti z:
(e) med vpisa za tarifni številki 9606 in 9612 HS se doda naslednje:
2. člen
Ta protokol začne veljati z datumom začetka veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo.
Če ta protokol ne more začeti veljati pred 1. januarjem 2000, se začasno uporablja od tega datuma.
SESTAVLJENO v Talinu 30. decembra 1999 v dveh verodostojnih izvodih v angleškem jeziku.
Za Republiko Slovenijo
Boris Frlec l. r.
Za Republiko Estonijo
Toomas Hendrik Ilves l. r.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 333-07/2000-7
Ljubljana, dne 16. aprila 2002
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti