Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2002 z dne 20. 12. 2002

Kazalo

5546. Uredba o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev, stran 13592.

Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01, 62/01 in 59/02) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o uveljavljanju pravice do oprostitev uvoznih dajatev
1. Poglavje SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način uveljavljanja pravice do oprostitev uvoznih dajatev ter vrednosti, količine, vrste in namen uporabe blaga, ki je lahko oproščeno uvoznih dajatev v skladu s 159. do 164.a členom carinskega zakona.
2. člen
(1) Če carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev plačila uvoznih dajatev in s to uredbo ni drugače določeno, izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.
(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko carinski organ o oprostitvi odloči v obliki uradnega zaznamka na drugi listini, ki je predložena pri carinskem organu v zvezi z oprostitvijo plačila uvoznih dajatev ali ustno.
(3) Potrdila, ki jih v zvezi z oprostitvami v skladu s to uredbo izdajajo pristojna ministrstva, ne vežejo carinskega organa pri odločanju o upravičenosti do oprostitve, razen če gre za potrdila, o katerih ministrstva vodijo uradne evidence.
(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s to uredbo, se lahko uporabljajo v postopkih pri carinskih organih, če od dneva izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.
3. člen
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzora, lahko carinski organ označi predmet oprostitve z uradno nalepko.
(2) Deklarant oziroma upravičenec nalepke ne sme odstraniti z blaga do preteka rokov iz prvega odstavka 166. člena carinskega zakona.
(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Če ta uredba določa, da je mogoče uveljavljati oprostitev le v primeru, da se blago ne izdeluje v Republiki Sloveniji, se šteje, da se določeno blago ne izdeluje v Republiki Sloveniji, če se ne izdeluje enakovredno blago. Potrdilo, da se enakovredno blago ne izdeluje v Republiki Sloveniji izdaja splošno druženje ustrezne industrijske panoge.
(2) Enakovrednost se ugotavlja s primerjavo glavnih tehničnih značilnosti predmeta, za katerega se zahteva oprostitev, s tehničnimi značilnostmi ustreznih predmetov, proizvedenih v Republiki Sloveniji, da bi ugotovili, ali bi bilo mogoče slednje uporabiti za enake namene kakor so tisti, za katere so namenjeni predmeti, za katere se zahteva oprostitev, in ali je njihovo delovanje primerljivo.
(3) Šteje se, da se predmet proizvaja v Republiki Sloveniji, če dobavni rok od datuma naročila, z upoštevanjem komercialne prakse v obravnavanem proizvodnem sektorju, ni znatno daljši od dobavnega roka za predmet, za katerega se zahteva oprostitev, oziroma če takšen rok ne presega slednjega za toliko, da bi to škodilo namenu ali uporabi, za katere je bil predmet prvotno namenjen.
5. člen
Carinski organ lahko dovoli, da se ne glede na 166. člen carinskega zakona blago, ki je predmet oprostitev v skladu s carinskim zakonom in to uredbo prenese brez obračuna carinskega dolga na drugo osebo, ki dokaže, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve.
2. Poglavje DIPLOMATSKA IN KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA TER PREDSTAVNIKI IN NJIHOVO OSEBJE
6. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 159. ali 160. člena carinskega zakona, mora carinskemu organu predložiti osnovno potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki se izda v skladu z odredbo o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in 57/00).
7. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka prometno nesrečo in je bilo motorno vozilo, oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, poškodovano za več kot 70% njegove tržne vrednosti na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega motornega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
(3) Če upravičenec umre pred potekom triletnega roka, lahko dediči vozilo oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, podedujejo oziroma podedujejo in prodajo ne da bi plačali uvozne dajatve.
3. Poglavje
1. Podpoglavje Potnikova osebna prtljaga
8. člen
(1) V skladu s 1. točko 161. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago v osebni prtljagi potnika, ki je namenjeno njegovim osebnim potrebam med potovanjem in se uvaža v nekomercialne namene.
(2) Kot osebna prtljaga v smislu prejšnjega odstavka se šteje prtljaga, ki jo potnik predloži carinskemu organu pri njegovem prihodu na carinsko območje, kot tudi prtljaga, ki jo potnik predloži istemu carinskemu organu kasneje, če dokaže, da je bila kot spremljajoča prtljaga v času njegovega odhoda oddana na prevoz istemu prevozniku.
(3) Za blago, ki se uvaža v nekomercialne namene se šteje blago, ki:
– ga potnik priložnostno uvaža in
– gre izključno za blago za osebno rabo potnika ali njegove družine ali pa za blago, ki je namenjeno za darila, narava in količina tega blaga pa ne sme biti takšna, da bi lahko kazala na to, da se uvaža v poslovne namene.
(4) Prenosna posoda, ki vsebuje gorivo se ne šteje za osebno prtljago.
(5) Če osebna prtljaga vsebuje tudi blago, namenjeno za darila, se smiselno uporabljajo 11. do 13. člen te uredbe.
9. člen
Potnik, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev za blago v spremljajoči osebni prtljagi, oddani za kasnejši prevoz, mora carinskemu organu nedvomno dokazati, da gre za njegovo osebno prtljago.
10. člen
(1) Potnik lahko v skladu s 1. točko 161. člena Carinskega zakona uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev tudi za naslednje blago, ki ga nosi s seboj in ki ni namenjeno nadaljnji prodaji:
a) tobačni izdelki:
– 200 cigaret, ali
– 100 cigarilosov (cigar maks teže 3 gramov po kosu), ali
– 50 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
b) alkohol in alkoholne pijače:
– 2 litra vina in
– 1 liter žgane alkoholne pijače;
c) parfumi: 50 gramov, ali toaletna voda: 0,25 litra.
(2) Potniki mlajši od 17 let ne morejo uveljavljati oprostitve iz točke a) in b) prejšnjega odstavka.
2. Podpoglavje Predmeti, ki jih domači potniki prinašajo iz tujine
11. člen
(1) Domači potniki so oproščeni plačila uvoznih dajatev tudi za predmete, ki jih prinašajo s seboj iz tujine, do skupne vrednosti 16.000 tolarjev, če ti predmeti niso namenjeni v komercialne namene v smislu tretjega odstavka 8. člena te uredbe in če ne gre za blago iz 10. člena te uredbe.
(2) Za domačega potnika se štejeta slovenski državljan in tuji državljan, ki imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če potujeta z veljavno listino.
12. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem območju,
– osebe, zaposlene na obmejnem območju sosednje države in
– osebe, zaposlene v prostih carinskih conah, pri prehodu iz prostih carinskih con na preostalo carinsko območje.
(2) Omejitev za osebe iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka velja le v primeru, če te osebe prehajajo carinsko črto z maloobmejnimi prepustnicami.
13. člen
Če vrednost blaga, ki ga domači potnik nosi s seboj presega vrednost, določeno z 11. členom te uredbe, se lahko oprostitev plačila uvoznih dajatev odobri le za blago do te vrednosti, pri čemer pa se vrednost posameznega predmeta ne more razdeliti.
3. Poglavje RABLJENO OSEBNO PREMOŽENJE FIZIČNIH OSEB, KI SE SELIJO V SLOVENIJO
1. Podpoglavje Skupne določbe
14. člen
(1) V skladu z 2. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki predstavljajo rabljeno osebno premoženje.
(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem poglavjem velja tudi za poročne predmete in običajna poročna darila, ki jih zaradi sklenitve zakonske zveze ob preselitvi v Republiko Slovenijo uvozi tuji državljan.
(3) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja tudi, če gre za novo blago do vrednosti 50.000 tolarjev.
15. člen
(1) Za rabljeno osebno premoženje se štejejo osebni predmeti, tekstilni izdelki za gospodinjstvo, pohištvo in gospodinjski pripomočki, ki so namenjeni za osebno rabo ali za zadovoljitev gospodinjskih potreb upravičenca in oseb, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu ter en rabljen osebni avtomobil ali eno rabljeno motorno kolo.
(2) Rabljen osebni avtomobil ali rabljeno motorno kolo se ne všteva v vrednost iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Osebnega avtomobila ali motornega kolesa ni mogoče oprostiti plačila uvoznih dajatev kot poročno blago ali poročno darilo.
16. člen
(1) Upravičenec lahko uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev za rabljene predmete, ki jih je deklariral za sprostitev v prost promet v Republiki Sloveniji, v roku 12 mesecev od:
a) dneva, ko se je preselil na carinsko območje, če gre za državljana Republike Slovenije oziroma
b) dneva izdaje dovoljenja za stalno bivanje na carinskem območju, če gre za tujega državljana.
(2) Rabljeni predmeti so lahko v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, sproščeni v prost promet v večih ločenih pošiljkah.
(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti rabljeno osebno premoženje v 12 mesecih in to carinskemu organu tudi dokaže, se čas, ko je delovala višja sila, ne všteva v ta rok.
17. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena, lahko upravičenec zahteva oprostitev plačila uvoznih dajatev za rabljeno osebno premoženje, ki bodo sproščeni v prost promet preden se bo preselil oziroma dobil dovoljenje za stalno bivanje na carinskem območju, če se obveže, da se bo v roku 6 mesecev dejansko preselil in če položi ustrezni instrument zavarovanja za plačilo morebitnega carinskega dolga.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, se 12 mesečni rok v smislu prvega odstavka 16. člena te uredbe računa od dneva, ko so predmeti dejansko pripeljani na carinsko območje.
18. člen
Če se upravičenec kljub izkazanemu namenu, da se za stalno vrne oziroma naseli v Republiki Sloveniji, prej kot v treh letih od odobritve oprostitve v skladu z 2. točko 161. člena carinskega zakona vrne v tujino, lahko blago uvoženo brez plačila uvoznih dajatev vrne v tujino ali pa plača uvozne dajatve.
19. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila uvoznih dajatev za rabljeno osebno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo, ki ga upravičenec pripelje iz tujine, na uvozni carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na uvozni deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma motorno kolo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena oprostitev, se v rubriko ”Opomba” vpiše naslednje besedilo:
“Vozilo oziroma motorno kolo, se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka).”
(4) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila uvoznih dajatev na drugo osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da so bile uvozne dajatve plačane v skladu s carinskim zakonom.
20. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo oziroma motorno kolo, oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila oziroma motornega kolesa na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo oziroma motorno kolo proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila oziroma motornega kolesa, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
(3) Če upravičenec umre pred potekom triletnega roka, lahko dediči vozilo, oproščeno plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom, podedujejo oziroma podedujejo in prodajo ne da bi plačali uvozne dajatve.
21. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem podpoglavjem se ne odobri za:
a) alkohol in alkoholne pijače;
b) tobak ali tobačne izdelke;
c) komercialna prevozna sredstva;
d) izdelke za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice.
2. Podpoglavje Državljani Republike Slovenije, ki so bivali v tujini
22. člen
Bivanje v tujini zdržema najmanj 12 mesecev je v skladu z drugo alineo 2. točke 161. člena carinskega zakona tudi čas, ko je upravičenec na letnem dopustu, ter čas, ko je v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja nujnih osebnih zadev ali na obisku pri družini.
23. člen
(1) Državljan, ki je bival v tujini in je upravičen do oprostitve iz 2. točke 161. člena carinskega zakona mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. potrdilo, da je prebil v tujini najmanj 12 mesecev brez presledka. Potrdilo lahko izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil delavec poslan na delo v tujino, če vodi o tem evidenco, ali domače podjetje, ki ga je poslalo na delo v tujino. Če upravičenec nima potrdila po prvem odstavku te točke, mora dokazati čas, ki ga je prebil na delu v tujini, na drug ustrezen način (z ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil oprostitve v skladu s 17. členom te uredbe;
3. pisno izjavo, da se za stalno vrača v Republiko Slovenijo ali potrdilo o prijavi prebivališča v Republiko Slovenijo;
4. seznam rabljenih predmetov (v dveh izvodih), ki jih uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno dopolnjevati. Na seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod priloži carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Če upravičenec rabljene predmete uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjeni seznam predmetov;
5. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Dan vrnitve iz tujine ugotovi carinski organ iz potne listine upravičenca ali na drug ustrezen način.
3. Podpoglavje Tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno bivanje ali pribežališče v Republiki Sloveniji
24. člen
(1) Tuji državljan, ki je upravičen do oprostitve iz 2. točke 161. člena carinskega zakona, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji oziroma dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji;
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil ugodnosti v skladu s 17. členom te uredbe;
3. seznam predmetov (v dveh izvodih), ki jih uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Na seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. Razen v upravičenih primerih seznama ni dovoljeno dopolnjevati. En izvod priloži carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Če upravičenec osebno premoženje uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjen seznam predmetov;
4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Tuji državljan, ki uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe, mora carinskemu organu predložiti dokazila iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka, izpisek iz poročne matične knjige ali drug dokaz o sklenitvi zakonske zveze ter pisno izjavo, da so uvoženi predmeti poročna darila oziroma poročni predmeti.
(3) Tuji državljan uveljavlja oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem poglavjem, tudi za gospodinjske predmete, ki jih je pred sprostitvijo v prost promet začasno uvozil v skladu s 30. točko 108. člena carinskega zakona, in za rabljen osebni avtomobil, ki ga je začasno uvozil z delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, vendar le v primeru, če je imel to blago v lasti oziroma v uporabi šest mesecev pred preselitvijo. Kot čas preselitve se za tujega državljana šteje dan pridobitve dovoljenja za začasno bivanje. Blago, ki je na začasnem uvozu, lahko tuji državljan sprosti v prost promet z oprostitvijo plačila uvoznih dajatev v enem letu od dneva izdaje dovoljenja za stalno bivanje.
(4) Kot pribežališče v skladu s to uredbo se šteje začasno zatočišče v skladu z zakonom o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97 in 67/02).
(5) Carinski organ lahko dovoli uvoz brez plačila uvoznih dajatev v skladu s tem poglavjem tujemu državljanu, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije in izkaže namen, da se preseli v Republiko Slovenijo.
4. Poglavje POŠILJKE BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI
25. člen
V skladu s 3. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki jih fizične osebe priložnostno prejmejo iz tujine v manjših pošiljkah v pisemski ali paketni pošti, če skupna vrednost pošiljke ne presega vrednosti 6.000 tolarjev.
26. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
a) alkohol in alkoholne pijače,
b) parfume in toaletne vode,
c) tobak in tobačne izdelke.
5. Poglavje NEKOMERCIALNO BLAGO V POŠILJKAH FIZIČNIH OSEB
27. člen
(1) V skladu s 4. točko 161. člena carinskega zakona je blago v majhni pošiljki nekomercialne narave, ki jo iz tujine pošlje fizična oseba drugi fizični osebi, ki živi na carinskem območju, oproščeno plačila uvoznih dajatev.
(2) Za namene prejšnjega odstavka “majhna pošiljka nekomercialne narave” pomeni pošiljko blaga, ki:
– je priložnostna,
– vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine; iz narave in/ali količine blaga pa izhaja, da se ne uvaža za komercialne namene,
– skupna vrednost blaga, skupaj z vrednostjo izdelkov iz 31. člena te uredbe, ne presega 9.000 tolarjev,,
– pošiljatelj jo pošlje prejemniku brezplačno.
28. člen
Pošiljke iz 27. člena lahko vsebujejo naslednje količine spodaj naštetega blaga:
a) tobačni izdelki:
– 50 cigaret, ali
– 25 cigarilosov (cigare, težke največ 3 grame), ali
– 10 cigar, ali
– 50 gramov tobaka za kajenje,
b) alkohol in alkoholne pijače:
– destilirane pijače in žgane pijače z alkoholno stopnjo nad 22% vol 1 liter (države članice lahko zahtevajo, da je vsebina v eni sami steklenici), ali}
– destilirane pijače, žgane pijače in aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, z alkoholno stopnjo največ 22% vol.; peneča vina, desertna vina 1 liter, ali
– mirna vina: 2 litra,
c) parfumi: 50 gramov, ali toaletne vode: 0,25 litra.
29. člen
Blago, našteto v 28. členu te uredbe, ki je v pošiljki v količinah, ki presegajo predpisane v tem členu, je v celoti izključeno iz pravice do uveljavljanja oprostitev plačila uvoznih dajatev.
6. Poglavje PREDMETI, PRIDOBLJENI Z DEDOVANJEM
30. člen
V skladu s 5. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni predmeti, ki jih osebe, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, podedujejo v tujini.
31. člen
(1) Oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim členom ne velja za naslednje predmete:
a) alkohol in alkoholne pijače,
b) tobak in tobačne izdelke,
c) komercialna prevozna sredstva,
d) predmete, ki se uporabljajo v obrti ali poklicu, razen prenosnih instrumentov in naprav, ki jih je zapustnik uporabljal v svoji obrti ali poklicu,
e) zaloge surovin in končnih proizvodov ter polproizvodov,
f) živino in kmetijske proizvode v količinah, ki presegajo običajne družinske potrebe.
(2) Oprostitev v skladu s prejšnjim členom ne velja za predmete, kupljene z denarjem, dobljenim s prodajo podedovanih predmetov ali za predmete, kupljene s podedovanim denarjem.
32. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev je mogoče odobriti za predmete, ki so bili deklarirani za sprostitev v prost promet najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dediščine. Pristojni organi pa lahko ta rok podaljšajo zaradi posebnih okoliščin.
(2) Podedovane predmete lahko upravičenec uvozi pri istem carinskem organu v večih ločenih pošiljkah v roku, ki ga določa prejšnji odstavek.
(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti podedovanih predmetov v dveh letih, se čas, ko je delovala višja sila, ne všteva v ta rok.
33. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti tudi akt pristojnega organa v Republiki Sloveniji ali v tujini o podedovanju predmetov, ki jih uvaža.
(2) Da bi se uveljavila oprostitev za podedovane rabljene predmete osebne garderobe zapustnika ali za njegove predmete za osebno rabo, se lahko, ne glede na prejšnji odstavek, priloži kot dokaz tudi smrtovnica.
34. člen
31. do 33. členi te uredbe se smiselno uporabljajo za osebno lastnino, ki jo z dedovanjem pridobijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in so registrirane na carinskem območju.
7. Poglavje ZDRAVILA
35. člen
V skladu s 6. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščena zdravila za osebno uporabo, ki jih fizične osebe prinesejo s seboj ali prejmejo iz tujine v pošiljkah.
36. člen
(1) Fizične osebe, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, morajo za uveljavitev oprostitve carinskemu organu predložiti ustrezen zdravniški recept ali njegovo fotokopijo oziroma drug dokument z identifikacijskimi podatki zdravila, pacienta in zdravnika ter s podpisom zdravnika, v katerem je razvidna potreba po zagotovitvi zdravila danemu pacientu.
(2) Fizične osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, morajo za uveljavitev oprostitve predložiti carinskemu organu izjavo, da potrebuje zdravila za osebno uporabo.
8. Poglavje PREDMETI, POSEBEJ IZDELANI ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE ALI ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
37. člen
(1) V skladu s 7. točko 161. člena carinskega zakona se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev predmeti, posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje telesno ali duševno prizadetih oseb, če:
a) jih uvozijo:
– invalidi sami za lastno uporabo ali
– invalidske organizacije, društva in zavodi, ki se ukvarjajo z usposabljanjem in zaposlovanjem invalidov in imajo za opravljanje svoje dejavnosti ustrezna dovoljenja pristojnih organov;
b) se enakovredni predmeti ne proizvajajo v Sloveniji.
(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavlja le za predmete, ki so navedeni v prilogah 2 in 3, ki sta sestavni del te uredbe.
38. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 7. točke 161. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti dokaz, da mu je deklarirana specifična oprema oziroma tehnični pripomoček neposredno potreben za življenje in delo oziroma dokaz, da deklarirane nadomestne dele potrebuje za uporabo te opreme oziroma pripomočkov.
39. člen
Za odobritev uvoza brez plačila uvoznih dajatev za predmete, ki so poslani v dar invalidom samim in za njihovo lastno uporabo ali invalidskim organizacijam, društvom in zavodom, se ne uporablja pogoj iz b) točke 37. člena te uredbe, če je darilo bilo poslano brez komercialnih motivov.
9. Poglavje GORIVO IN MAZIVO V REZERVOARJIH, KI SO TOVARNIŠKO VDELANI V MOTORNA VOZILA IN MOTORNA KOLESA
40. člen
(1) V skladu z 8. točko 161. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščeno gorivo v tovarniško vdelanih rezervoarjih motornih vozil, motornih koles in specialnih kontejnerjev, ki se uvažajo na carinsko območje.
(2) Za tovarniško vdelane rezervoarje, v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo direktno uporablja za pogon, kot tudi za delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom,
– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za pogon uporabljajo plin in rezervoarji, ki ustrezajo ostalim sistemom, s katerimi so lahko motorna vozila opremljena in
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse kontejnerje istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo med transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in drugih naprav, s katerimi so specialni kontejnerji lahko opremljeni.
(3) Za specialne kontejnerje se štejejo vsi kontejnerji, ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme za dovajanje kisika, toplotno izolacijske ali druge sisteme.
(4) Oprostitev ne velja za gorivo v dodatnih rezervoarjih tudi, če so ti rezervoarji že tovarniško dodani vdelanemu rezervoarju.
41. člen
(1) Gorivo, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev, se sme uporabiti le v motornih vozilih oziroma motornih kolesih, v katerih je bilo uvoženo, in se ne sme odstraniti iz tega vozila oziroma kolesa in skladiščiti, razen v času nujnih popravil vozila oziroma kolesa, niti se ne sme prodati niti brezplačno prepustiti drugemu.
(2) Oprostitev se nanaša tudi na maziva, ki so v motornih vozilih oziroma motornih kolesih in ki so potrebna za njihovo normalno delovanje.
10. Poglavje RASTLINSKI IN ŽIVINOREJSKI PROIZVODI, KI JIH SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDOBIJO NA POSESTVIH, KI LEŽIJO V OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE DRŽAVE
42. člen
(1) V skladu z 9. točko 161. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščen uvoz poljedelskih, živinorejskih, čebelarskih, vrtnarskih in gozdarskih pridelkov oziroma izdelkov, če slovenski državljani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji, pridelajo te izdelke na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države.
(2) Oprostitve iz prejšnjega odstavka se uporabljajo le za živinorejske proizvode tistih živali, ki izvirajo iz Republike Slovenije ali živali, ki so bile v Republiki Sloveniji sproščene v prost promet ali imajo slovensko poreklo.
43. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev ne velja za tiste predelane proizvode, ki so bili v obmejnem območju sosednje države predelani ali obdelani bolj, kot je to običajno po pridelovanju ali žetvi, zato, da bi se ohranila kvaliteta pridelka oziroma proizvoda.
44. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora predložiti dokazilo o lastništvu posestev, ki ležijo v obmejnem območju sosednje države ter izjavo o na omenjenih posestvih pridobljenih pridelkih oziroma proizvodih iz prvega odstavka 42. člena te uredbe. Oprostitev se odobri le za izdelke, ki jih na carinsko območje prinese kmetijski pridelovalec oziroma so uvoženi v njegovem imenu.
(2) 42. do 44. členi te uredbe se smiselno uporabljajo za proizvode ribolovne ali ribogojne dejavnosti, ki jih na jezerih ali vodnih poteh, ki mejijo na sosednje države, opravljajo slovenski ribiči in proizvode lovskih dejavnosti, ki jih opravljajo na takšnih jezerih ali vodnih poteh slovenski športniki.
11. Poglavje SEMENA, GNOJILA IN IZDELKI ZA OBDELAVO ZEMLJE IN PRIDELKOV, KI JIH UVAŽAJO KMETIJSKI PRIDELOVALCI IZ DRUGIH DRŽAV ZA UPORABO NA POSESTVIH NA CARINSKEM OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
45. člen
(1) V skladu z 9. točko 161. člena carinskega zakona se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev semena, gnojila in izdelki za obdelavo zemlje in pridelkov, namenjeni za uporabo na posestvih, ki se nahajajo na obmejnem območju Republike Slovenije in katera upravljajo kmetijski pridelovalci, ki imajo prebivališče v sosednji državi.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na količine semena, gnojil ali drugih izdelkov, potrebnih za opravljanje dejavnosti na posestvu ter če jih na carinsko območje neposredno uvozi kmetijski pridelovalec ali se uvozijo v njegovem imenu.
12. Poglavje UČNI PRIPOMOČKI
46. člen
(1) V skladu z 10. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni učni pripomočki, ki jih za lastne potrebe v času študija oziroma po zaključku študija prinesejo s seboj iz tujine tuji dijaki in študentje, ki se šolajo v Republiki Sloveniji.
(2) Za učne pripomočke se štejejo predmeti in instrumenti (vključno z osebnimi in žepnimi računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem študiju.
47. člen
(1) Oprostitev v skladu s tem poglavjem lahko upravičenec uveljavlja največ enkrat v šolskem oziroma študijskem letu.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti dokazilo, da je redno vpisan v izobraževalno ustanovo ter da je uvoženo blago učni pripomoček.
(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec predloži:
– potrdilo šole ali
– drug dokaz, ki ga carinski organ glede na okoliščine posameznega primera lahko sprejme za ustreznega.
13. Poglavje ČASTNA ODLIKOVANJA ALI NAGRADE IN PRILOŽNOSTNA DARILA
48. člen
(1) V skladu z 11. točko 161. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni naslednji predmeti, če njihova narava ali posamična vrednost kaže na to, da niso uvoženi za komercialne namene:
a) odlikovanja, ki so jih osebam, s stalnim prebivališčem na carinskem območju, podelile tuje vlade ali mednarodne organizacije;
b) pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo stalno prebivališče na carinskem območju kot darilo oziroma izraz spoštovanja za njihovo delovanje na področjih kot so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali v znak priznanja za zasluge ob posebnih priložnostih;
c) pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki jih organi ali osebe iz drugih držav brezplačno dodelijo osebam na carinskem območju za enake namene kakor so navedeni pod točko b) tega člena.
(2) Oprostitev v skladu s tem poglavjem velja tudi za pokale, medalje in podobne predmete simbolične narave, ki jih uvozijo tuji organi ali tuje fizične osebe z namenom, da jih brezplačno podelijo na carinskem območju, za enake namene kot so omenjeni v točki b) prejšnjega odstavka.
49. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora predložiti carinskemu organu dokument, ki ga izda organizator prireditve, da je odlikovanje, medaljo, športno ali drugo trofejo oziroma podobne predmete simbolične narave dobil v tujini na tekmovanju, razstavi ali drugi prireditvi mednarodnega pomena.
(2) Namesto dokumenta iz prejšnjega odstavka, lahko carinski organ sprejme tudi lastno izjavo upravičenca, če se glede na okoliščine primera lahko šteje za ustrezno, kot tudi v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena.
50. člen
(1) Priložnostna darila v okviru mednarodnih odnosov se lahko uvozijo brez plačila uvoznih dajatev, če gre za:
a) blago, ki ga na carinsko območje uvozijo osebe, ki so bile na uradnem obisku v drugi državi in so ob tej priložnosti takšno blago prejele v dar od državnih organov gostiteljice;
b) blago, ki ga na carinsko območje uvozijo osebe, ki prihajajo na uradni obisk v Slovenijo in ob tej priložnosti prinašajo takšno blago v dar državnim organom gostiteljice;
c) blago, ki ga v znak prijateljstva ali dobre volje pošlje v dar tuji uradni organ ali skupina, ki opravlja dejavnost v javnem interesu slovenskemu uradnemu organu ali skupini, ki opravlja dejavnost v javnem interesu in je le-ta pridobil mnenje pristojnega organa za uvoz takšnega blaga brez plačila uvozne dajatve.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se odobri le:
– če so takšna darila priložnostna,
– če po naravi, vrednosti ali količini ne odražajo komercialnih interesov in
– če se ne uporabljajo v komercialne namene.
(3) Oprostitev ne velja za alkohol, alkoholne pijače ter tobak in tobačne izdelke.
14. Poglavje BLAGO ZA BREZPLAČNO RAZDELITEV ŽRTVAM NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
51. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uveljaviti oprostitev iz 12. točke 161. člena carinskega zakona, mora skupaj s carinsko deklaracijo, predložiti carinskemu organu:
1. izjavo, da bo uvoženo blago (npr. hrana, zdravila, medicinski pripomočki, oblačila, šotori, bivalni kontejnerji) uporabljeno izključno za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih nesreč, vojn ipd. ali da bo ostalo v lasti dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij, dano pa bo brezplačno na razpolago prej omenjenim žrtvam; v primeru zdravil ustrezen dokument države izvoznice o njihovi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, v primeru medicinskih pripomočkov pa CE oznako,
2. dokazilo o dejanski dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti.
52. člen
Za dobrodelne in človekoljubne organizacije se štejejo prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljene za namene reševanja socialnih stisk in težav prebivalcev ter nudenju pomoči prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni.
53. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev velja le za tiste dobrodelne in človekoljubne organizacije, ki vodijo knjigovodstvo, ki carinskemu organu omogoča nadzor nad njihovim delovanjem in ki nudijo vsa potrebna jamstva za to, da jim oprostitev plačila uvoznih dajatev ne omogoča zlorab ali večjega omejevanja svobode konkurence.
54. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 53. členom te uredbe ne velja za material in opremo, namenjeno za obnovo prizadetih območij, razen za tisto opremo in material, ki ga dobi dobrodelna ali človekoljubna organizacija kot solidarnostno in brezplačno pomoč za izvajanje svojih programov za pomoč ljudem, prizadetih ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni.
55. člen
(1) Dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev ali, ki so zahtevale, da bi uporabile blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev oproščeno blago za druge namene kot so predvideni v 53. členu te uredbe, morajo to nemudoma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.
(2) V primeru, da blago ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev in dobrodelna ali človekoljubna organizacija to blago prepusti drugi dobrodelni ali človekoljubni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 53. členom te uredbe ali dobrodelni ali človekoljubni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 60. členom te uredbe, se oprostitev dovoli, če ta organizacija uporablja blago v skladu z nameni, ki opravičujejo pravico do oprostitve. V drugih primerih je blago zavezano plačilu uvoznih dajatev.
(3) Blago, ki ga dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki je upravičena do oprostitve plačila uvoznih dajatev, uporablja za druge namene kot so predvideni v 53. členu te uredbe, je zavezano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračunajo v skladu s carinskim zakonom.
15. Poglavje MATERIAL ZA POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE ALI OKRASITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ, GROBOV ALI POKOPALIŠČ VOJNIH ŽRTEV; KRSTE, ŽARE ALI POGREBNI ARTIKLI
56. člen
V skladu s 13. točko 161. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščen material, ki se uporablja za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopane na carinskem območju in jih v skladu s predpisi, ki urejajo pokopališko in pogrebno dejavnost oziroma vojna grobišča, uvažajo s strani pristojnih organov pooblaščene organizacije.
57. člen
Plačila uvoznih dajatev so oproščeni tudi:
a) krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika, ter cvetje in drugi artikli, ki običajno spremljajo krste in žare;
b) cvetje in drugi okrasni predmeti, ki jih prinese oseba, ki živi v tujini in ki prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasiti grobove na carinskem območju Republike Slovenije, če to blago niti po svoji naravi niti po količini ne odraža nobenih komercialnih namenov.
16. Poglavje BLAGO ZA DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE
58. člen
(1) V skladu s 1. točko 162. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščeno naslednje blago, če ga uvažajo državni organi in organizacije ter dobrodelne in človekoljubne organizacije, opredeljene v 52. in 53. členu te uredbe:
a) osnovne življenjske potrebščine, ki jih uvozijo za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči;
b) vsakovrstno blago, ki jim ga brezplačno in brez komercialnih namenov pošlje tuja oseba ali organizacija, zaradi zbiranja prispevkov na priložnostnih dobrodelnih ali človekoljubnih prireditvah, za pomoč pomoči potrebnim osebam;
c) oprema in pisarniški material, ki jim ga brezplačno in brez komercialnih namenov pošlje tuja oseba ali tuja organizacija, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog.
(2) Izraz “osnovne življenjske potrebščine” iz točke a) prvega odstavka tega člena pomeni blago, ki je potrebno za zadovoljitev nujnih človeških potreb npr. hrana, zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.
59. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
a) alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol,
b) tobak in tobačne izdelke,
c) kavo in pravi čaj,
d) motorna vozila razen reševalnih vozil in vozil konstruiranih za prevoz blaga, ki jih dobi dobrodelna ali človekoljubna organizacija brezplačno kot solidarnostno pomoč za opravljanje svojega dela v okviru mednarodne pomoči Republiki Sloveniji.
60. člen
Za izvajanje tega poglavja se smiselno uporablja 55. člen te uredbe.
61. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. izjavo, da bo uvoženo blago uporabljeno izključno za neposredno izvedbo dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog,
2. dokazilo, da je ustanovljena za opravljanje dobrodelne oziroma človekoljubne dejavnosti in se z njo tudi dejansko ukvarja,
3. za blago iz točke b) in c) 58. člena te uredbe ter za reševalna vozila in vozila konstruirana za prevoz blaga dokazilo, da je blago uvozila brezplačno,
4. za zdravila ustrezen dokument države izvoznice o njihovi kakovosti, varnosti in učinkovitosti, v primeru medicinskih pripomočkov pa CE oznako.
62. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila uvoznih dajatev za reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz tujine, na carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s Carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila uveljavljena oprostitev, se v rubriko “Opomba“ vpiše naslednje besedilo:
“Reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do (vpiše se datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, je namenjeno izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog.”
(4) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila uvoznih dajatev, na drugo pravno ali fizično osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila uvozna dajatev plačana v skladu s carinskim zakonom.
63. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
17. Poglavje OPREMA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
64. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu z 2. točko 162. člena carinskega zakona velja le za opremo, ki je bila sproščena v prost promet pred potekom 12 mesecev od dneva, ko je imetnik v državi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.
65. člen
Za imetnika opreme za opravljanje dejavnosti se za izvajanje te uredbe štejejo pravne osebe in podjetniki posamezniki oziroma obrtniki, ki so vpisani v predpisano evidenco in ki so deklarirano opremo uporabljali za opravljanje svoje dejavnosti ter kmetje, ki so kot lastniki, imetniki pravice uporabe ali uživalci zemljišča vpisani v katastrskem operatu.
66. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno ukvarjati se z določeno dejavnostjo (potrdilo o registrirani dejavnosti), za katero uvaža opremo oziroma, da opravlja kmetijsko dejavnost in da je davčni zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, za opravljanje katere uvaža opremo. Če dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ni mogoče dobiti pred uvozom opreme, predloži upravičenec potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predložiti potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z zadevno dejavnostjo;
2. seznam opreme, ki jo uvaža oziroma jo namerava uvoziti pozneje;
3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tujini, ki ga izda pristojni organ v tujini;
4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev pred preselitvijo dejavnosti.
(2) Seznam opreme predloži upravičenec v dveh izvodih skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod seznama priloži carinski organ deklaraciji, drugega pa vrne upravičencu. Če upravičenec del opreme uvozi pozneje, mora predložiti to opremo istemu carinskemu organu in predložiti tudi potrjeni seznam predmetov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.
67. člen
Določila tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za opremo v lasti oseb, ki se ukvarjajo s svobodnimi poklici in opremo v lasti pravnih oseb, ki se ukvarjajo z neprofitnimi dejavnostmi in jih selijo na carinsko območje.
18. Poglavje MUZEJI IN UMETNIŠKE GALERIJE, JAVNE KNJIŽNICE, NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA TER ARHIVI
68. člen
Oprostitev v skladu s 3. točko 162. člena carinskega zakona se odobri le, če so predmeti uvoženi za:
– javne muzeje, javne galerije, Narodno in univerzitetno knjižnico, javne knjižnice in javne arhive, ali
– zasebne muzeje, zasebne galerije in zasebne knjižnice (oziroma subjekte, ki opravljajo knjižnično dejavnost na podlagi koncesije oziroma javne službe), ki pridobijo soglasje Ministrstva za kulturo in niso namenjeni za nadaljnjo prodajo.
69. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
– izjavo, da predmeti niso namenjeni za nadaljnjo prodajo in
– ustrezno potrdilo, da gre za javno ustanovo iz prve alinee prejšnjega člena oziroma soglasje Ministrstva za kulturo.
(2) Soglasje Ministrstva za kulturo iz druge alinee prejšnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se soglasje izda za določeno obdobje, mora biti v soglasju navedeno tudi blago, na katero se soglasje nanaša in rok veljavnosti soglasja.
19. Poglavje ZNANSTVENI INSTRUMENTI IN OPREMA
70. člen
(1) V skladu s 4. točko 162. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni znanstveni instrumenti in oprema, če je uvožena izključno za nekomercialne namene.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdeluje v Republiki Sloveniji in ki je namenjena za:
– javna podjetja in javne zavode, ki se ukvarjajo z znanstveno raziskovalno dejavnostjo, ali
– zasebna podjetja in zasebne zavode ali zasebnike, ki so registrirani za raziskovalno dejavnost in ki pridobijo mnenje ministrstva, pristojnega za znanost za oprostitev plačila uvoznih dajatev.
(3) Mnenje ministrstva, pristojnega za znanost iz 2. alinee drugega odstavka tega člena, se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se mnenje izda za določeno obdobje, mora biti v njemu navedeno tudi blago, na katerega se nanaša.
71. člen
(1) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko odobri tudi za rezervne dele za znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji in ki se uvažajo istočasno kot znanstveni instrumenti in oprema ali ki so uvoženi naknadno, če se lahko ugotovi, da so namenjeni izključno za znanstvene instrumente in opremo:
– ki je bila predhodno že oproščena plačila uvoznih dajatev in pod pogojem, da se ta oprema v času, ko se zahteva oprostitev za rezervne dele, še vedno uporablja za znanstveno raziskovalne namene, ali
– ki je bila upravičena do oprostitve v času, ko se oprostitev zahteva za rezervne dele.
(2) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko pod istimi pogoji kot so določeni v prejšnjem odstavku odobri tudi za orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, pregledovanje, preverjanje ali popravilo opreme iz prejšnjega odstavka.
72. člen
(1) Kot znanstveni instrumenti in oprema v skladu s 70. členom te uredbe se štejejo instrumenti in oprema, ki je zaradi svojih objektivnih tehničnih lastnosti in rezultatov, ki jih dosega oziroma jih je sposobna doseči, pretežno ali izključno namenjena za znanstveno raziskovalne namene. Kot taka oprema se šteje tudi ustrezna programska oprema.
(2) Za uvoz za nekomercialne namene se za izvajanje 70. člena te uredbe šteje uvoz znanstvenih instrumentov ali opreme, ki je namenjena za neprofitna znanstvena raziskovanja ali za izobraževalne namene.
73. člen
Za oprostitev plačila uvoznih dajatev pri uvozu znanstvenih instrumentov in opreme ter orodja, ki ga pošilja pravna ali fizična oseba, s sedežem izven carinskega območja upravičencu iz 70. člena te uredbe brezplačno kot darilo ali dotacijo, se ne uporablja pogoj, da ni domače proizvodnje.
74. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še:
1. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 70. člena te uredbe;
2. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske panoge, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Republiki Sloveniji;
3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno opravljanju znanstveno raziskovalnega dela,
4. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 71. člena te uredbe, če gre za uvoz rezervnih delov ali orodja.
75. člen
(1) Upravičenec, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev ali, ki želi uporabiti blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev za druge namene kot so predvideni s to uredbo, mora to nemudoma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.
(2) Blago, ki ostane v posesti upravičenca, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila uvoznih dajatev je zavezano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračunavajo v skladu z drugim odstavkom 166. člena carinskega zakona.
20. Poglavje FARMACEVTSKI PROIZVODI, KI SE UPORABLJAJO NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH MANIFESTACIJAH
76. člen
V skladu s 5. točko 162. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni farmacevtski proizvodi za humano oziroma veterinarsko rabo, ki so namenjeni športnikom oziroma živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih manifestacijah, organiziranih na carinskem območju in sicer v okviru količin, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih osebnih potreb v času bivanja na tem območju.
77. člen
(1) Športniki oziroma lastniki živali, ki želijo uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev morajo predložiti carinskemu organu izjavo, da potrebujejo farmacevtske proizvode za zadovoljitev njihovih osebnih potreb v času bivanja na carinskem območju in izjavo organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarodni športni manifestaciji.
(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnjega odstavka lahko le-ta carinski upravi predloži skupen spisek vseh sodelujočih na mednarodni športni manifestaciji in navede čas in kraj vstopa teh oseb na carinsko območje.
21. Poglavje BIOLOŠKE ALI KEMIČNE SUBSTANCE ZA RAZISKAVE, TERAPEVTSKE SUBSTANCE ČLOVEŠKEGA IZVORA IN REAGENTI ZA UGOTAVLJANJE KRVNIH SKUPIN IN VRST TKIV
78. člen
(1) V skladu s 6. točko 162. člena carinskega zakona so oproščene uvoznih dajatev biološke ali kemične substance (snovi), če se enakovredne ne proizvajajo na carinskem območju, in ki se uvažajo izključno v nekomercialne namene (oziroma za živali, ki se uvažajo za enake namene in so posebej pripravljene za laboratorijsko uporabo).
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na živali in biološke ali kemične snovi, ki so namenjene za:
– javne zavode, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami ter tiste oddelke javnih zavodov, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami ali
– zasebna podjetja, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem ali znanstvenimi raziskavami in imajo mnenje pristojnih organov, da gre za izdelke, ki so lahko oproščeni uvoznih dajatev.
79. člen
(1) Na podlagi 6. točke 162. člena carinskega zakona se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev tudi naslednje blago:
– terapevtske substance (snovi) človeškega izvora,
– reagente za ugotavljanje krvnih skupin in
– reagente za ugotavljanje vrst tkiv.
(2) Za namene prejšnjega odstavka imajo naslednji pojmi naslednji pomen:
– »terapevtske substance človeškega izvora« pomenijo človeško kri in njene derivate (polna človeška kri, dehidrirana človeška plazma, humani albumin in določene raztopine proteinske frakcije človeške plazme, humani imunoglobulin in humani fibrinogen 9,
– »reagenti za ugotavljanje krvnih skupin« pomenijo vse reagente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se uporabljajo za ugotavljanje krvnih skupin in za odkrivanje neskladnosti krvi,
– »reagenti za ugotavljanje vrst tkiv« pomenijo vse reagente, človeške, živalske, rastlinske ali druge, ki se uporabljajo za določanje vrst človeških tkiv.
80. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev iz prejšnjega člena je omejena na proizvode, ki:
– so namenjeni ustanovam ali laboratorijem, ki so jih priznali pristojni organi, za uporabo izključno v nekomercialne zdravstvene ali znanstvene namene,
– jih spremlja certifikat o skladnosti, ki ga je izdal ustrezno priznan organ tuje države, iz katere proizvod prihaja,
– se nahajajo v posodah s posebno nalepko za identifikacijo.
(2) Oprostitev velja tudi za posebno pakiranje, ki je nujno za prevoz zdravilnih učinkovin človeškega izvora ali reagentov za ugotavljanje krvnih skupin ali vrst tkiv ter topila in opremo, ki so potrebni za njihovo uporabo in so priloženi pošiljkam.
22. Poglavje INSTRUMENTI ZA MEDICINSKE RAZISKAVE
81. člen
(1) V skladu s 7. točko 162. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni instrumenti in naprave za uporabo pri medicinskih raziskavah za diagnostiko ali zdravljenje.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka je omejena na:
– instrumente in naprave, podarjene zdravstvenim organom, bolnišničnim oddelkom ali raziskovalnim ustanovam, katerim so pristojni organi izdali mnenje, da gre za izdelke, ki so lahko oproščeni uvoznih dajatev, ali ki jih kupijo takšni zdravstveni organi, bolnišnice ali raziskovalne ustanove v celoti s sredstvi, ki jih je dala dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ali s prostovoljnimi prispevki, če je ugotovljeno, da:
a) se enakovredni instrumenti in naprave ne proizvajajo v Sloveniji,
b) donacija zadevnih instrumentov ali naprav ne vsebuje komercialnih namenov s strani donatorja;
– rezervne dele, sestavne dele ali dodatke za takšne instrumente ali naprave, če so takšni rezervni deli, sestavni deli ali dodatki uvoženi sočasno s takšnimi instrumenti in napravami, ali če so uvoženi kasneje in je mogoče dokazati, da so namenjeni za instrumente ali naprave, ki so bili pred tem uvoženi brez plačila uvoznih dajatev;
– orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, preglede, kalibracije ali popravila takšnih instrumentov ali naprav, če je takšno orodje uvoženo sočasno s takšnimi instrumenti in napravami, ali če je uvoženo kasneje in je mogoče dokazati, da je namenjeno za instrumente ali naprave, ki so bili pred tem uvoženi brez plačila uvoznih dajatev.
23. Poglavje VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI
82. člen
(1) V skladu s 1. točko 163. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni vzorci blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za pridobivanje naročil tovrstnega blaga, ki bo uvoženo na carinsko območje.
(2) Kot vzorec blaga iz prejšnjega odstavka se šteje tisto blago, ki je reprezentativno za določeno skupino blaga in ki je glede izgleda ter količine neuporabno za kakršnekoli druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kvalitete.
83. člen
(1) Upravičenec mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti carinskemu organu izjavo, da so mu deklarirani vzorci blaga poslani brezplačno in da jih bo uporabljal izključno v namene iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da se posamezni vzorci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da jih žigosa, preluknja ali na kak drug način), vendar tako, da ne izgubijo lastnosti vzorca.
24. Poglavje TISKOVINE IN REKLAMNI MATERIAL
84. člen
V skladu z 2. točko 163. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščene tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in brošure in reklamni material, če se nanašajo na:
a) blago za prodajo ali najem,
b) prometne storitve, storitve zavarovanja ali bančne storitve, ki jih ponujajo osebe s sedežem izven carinskega območja.
85. člen
Oprostitev velja le za tiskovine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) iz tiskovin mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali, ki nudi ustrezne storitve;
b) vsaka pošiljka sme vsebovati največ eno reklamno tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, če je pošiljka sestavljena iz večih tiskovin. Pošiljka, ki vsebuje več izvodov istih tiskovin je lahko kljub temu oproščena plačila uvoznih dajatev, če njena bruto teža ne presega enega kilograma;
c) tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega pošiljatelja istemu naročniku.
86. člen
Plačila uvoznih dajatev so v skladu s 84. členom te uredbe oproščeni tudi predmeti brez komercialne vrednosti, ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim strankam in ki jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.
25. Poglavje PROIZVODI NAMENJENI UPORABI NA SEJMU, RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI
87. člen
(1) V skladu s 3. točko 163. člena carinskega zakona, je plačila uvoznih dajatev oproščeno naslednje blago:
a) majhni vzorci blaga, proizvedenega izven carinskega območja, namenjeni za razstavljanje na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi, če:
– so kot taki brezplačno uvoženi ali so na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine blaga, ki se uvozi izključno zaradi predstavitve na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi,
– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med prireditvijo,
– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstnega blaga majhno vrednost,
– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj kot jih je v standardnih ovitkih za prodajo na drobno,
– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je določeno v prejšnji alinei, potrošijo na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi,
– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;
b) blago, izključno uvoženo za to, da se na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali aparata tuje izdelave, če se to blago ob tem porabi ali uniči in katerega skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;
c) različni materiali manjše vrednosti kot so barve, laki, tapete in podobno, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in okrasitev začasnih stojnic tujih razstavljalcev;
d) reklamne tiskovine kot so katalogi, prospekti, ceniki, reklamni plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirjene fotografije in ostali artikli, ki se brezplačno razdelijo obiskovalcem kot propagandni material za tuje blago, ki je razstavljeno na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi in katerih skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe.
(2) Za sejem, razstavo ali podobno prireditev v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje:
a) sejem, razstava ali podobna prireditev s področja trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;
b) razstava ali prireditev, organizirana v dobrodelne namene;
c) razstava ali prireditev, organizirana predvsem za pospeševanje znanosti, tehnike, umetnosti, izobraževalnega, kulturnega, športnega ali verskega sodelovanja, sodelovanja na področju turizma, domače obrti, dela sindikatov ali zaradi mednarodnega sporazumevanja;
d) srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali združenj;
e) uradne slovesnosti in spominski shodi; razen razstav prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje tujega blaga.
88. člen
V skladu s tem poglavjem oprostitev plačila uvoznih dajatev ne velja za:
– alkohol in alkoholne pijače,
– tobak ali tobačne proizvode,
– parfume in toaletne vode,
– gorivo in kurivo.
26. Poglavje PROIZVODI UVOŽENI ZARADI PREIZKUŠANJA, PREISKOVANJA, ANALIZIRANJA ALI TESTIRANJA
89. člen
V skladu s 4. točko 163. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščeno le blago, ki je zaradi določitve njegove sestave, kvalitete ali drugih tehničnih značilnosti blaga, namenjeno preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju, za potrebe zbiranja informacij ali za potrebe industrijskih oziroma komercialnih raziskav.
90. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev iz prejšnjega člena je dovoljena le za takšno količino blaga, kolikor je nujno potrebna zaradi namena uvoza. Carinski organ preveri, če je količina ustrezna glede na namen in vrsto blaga.
91. člen
Oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s tem poglavjem ne velja za blago:
– ki je po končanem preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju namenjeno prodaji ali
– uporabljeno pri preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje.
92. člen
Razen v primerih iz 93. člena te uredbe se oprostitev dovoli le pod pogojem, da se blago med preizkušanjem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem v celoti porabi ali uniči.
93. člen
(1) Oprostitev plačila uvoznih dajatev se lahko dovoli tudi za blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno med preizkušanjem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem pod pogojem, da se preostanek blaga, s soglasjem carinskega organa in pod carinskim nadzorom:
– uniči na stroške uvoznika,
– predela v blago brez komercialne vrednosti,
– brezplačno prepusti carinskim organom v prosto razpolaganje,
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Z blagom iz prvega odstavka tega člena je mišljeno blago, ki je rezultat preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja ali blago, ki dejansko ni bilo uporabljeno.
94. člen
(1) Razen v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena je preostalo blago po zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja iz 89. člena te uredbe, zavezano plačilu uvoznih dajatev, ki se obračunajo na podlagi podatkov, ki veljajo za preostalo blago ob zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja. Kot carinska vrednost se upošteva vrednost preostalega blaga ob zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja.
(2) Če se preostalo blago predela v odpadek, lahko na podlagi pisne prošnje upravičenca carinski organ dovoli, da se uvozne dajatve obračunajo upoštevaje carinske stopnje, ki v času predelave veljajo za tak odpadek.
95. člen
Rok, v katerem mora biti zaključeno preizkušanje, preiskovanje, analiziranje ali testiranje ter izvedene upravne formalnosti za zagotovitev predpisane uporabe blaga, določi carinski organ z uradnim zaznamkom na carinski deklaraciji.
27. Poglavje TURISTIČNA INFORMATIVNA DOKUMENTACIJA
96. člen
V skladu s 5. točko prvega odstavka 163. člena Carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni:
a) turistična informativna dokumentacija (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, uokvirjeni in neuokvirjeni posterji, neuokvirjene fotografije in fotografske povečave, ilustrirani in neilustrirani zemljevidi in ilustrirani koledarji), ki je namenjena za brezplačno razdelitev in katere glavni namen je spodbujati obisk tujih držav, predvsem obiskovanje kulturnih, turističnih, športnih, verskih, gospodarskih ali strokovnih srečanj in prireditev, če je očitna splošna narava njenih spodbujevalnih namenov. Takšna dokumentacija ne sme vsebovati več kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne sme vsebovati privatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji;
b) listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne tuje turistične agencije ali se izdajajo po njihovem naročilu ter tuji vozni redi tujih prevoznikov, ki poslujejo v tujini, če so namenjeni za brezplačno razdelitev in če ne vsebujejo več kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne vsebujejo privatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji;
c) tehnični material, ki ga uradne tuje turistične agencije pošiljajo svojim pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom, če ni namenjen za nadaljnjo razdelitev, kot npr. letopisi, seznami telefonskih številk in številk za telefax, hotelski ceniki, sejemski katalogi, vzorci domače obrti majhne vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravilišč ali drugih podobnih ustanov.
97. člen
Upravičenec mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo izjavo, da bo deklarirano blago uporabljal za namene, določene v prejšnjem členu.
28. Poglavje BLAGO POSLANO V ZVEZI Z BLAGOVNIMI ZNAMKAMI, PATENTI TER MODELI IN SPREMLJAJOČI DOKUMENTI
98. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila uvoznih dajatev v skladu s 6. točko 163. člena carinskega zakona, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še pisno izjavo o namenu uporabe dokumentacije, če namen ni razviden iz same carinske deklaracije.
(2) V smislu 6. točke 163. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni tudi vzorci in skice.
(3) Oprostitev iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena je mogoče uveljaviti samo v tistih primerih, ko se blago oziroma spremljajoče dokumente pošilja subjektom, ki se ukvarjajo z zavarovanjem pravic intelektualne lastnine.
29. Poglavje KRMA ZA ŽIVALI MED TRANSPORTOM; MATERIALI POTREBNI ZA ZAVAROVANJE BLAGA MED TRANSPORTOM
99. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona je plačila uvoznih dajatev oproščena krma katerekoli vrste, naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja med prevozom živali iz tuje države na carinsko območje ali preko njega.
100. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona so plačila uvoznih dajatev oproščeni naslednji materiali:
– stelja za prevoz živali ter
– materiali kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plastika ipd., ki se uporablja za zavarovanje in pritrditev blaga na prevoznem sredstvu med transportom iz tujine na carinsko območje ali preko njega in običajno niso ponovno uporabni.
30. Poglavje RAZLIČNI DOKUMENTI IN BLAGO
101. člen
Dokumenti in blago, navedeno v 164. členu carinskega zakona, je lahko oproščeno plačila uvoznih dajatev na podlagi pisne izjave upravičenca o namenu uporabe blaga, ki se mora predloži skupaj s carinsko deklaracijo, če namen uporabe blaga ni razviden že iz same carinske deklaracije oziroma iz same narave blaga.
31. Poglavje PROIZVODI MORSKEGA RIBOLOVA
102. člen
(1) V skladu s 164.a členom carinskega zakona je potrebno za uveljavitev oprostitve plačila uvoznih dajatev proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridobljenih iz teritorialnega morja druge države k deklaraciji za sprostitev v prost promet priložiti izjavo o ulovu in predelavi, ki vsebuje naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov lastnika ladje,
2. ime in tip ladje, registrska številka in luka, v kateri je ladja registrirana,
3. opis in teža (v kg) ulova,
4. opis predelanih proizvodov in njihova teža (v kg),
5. izjavo kapitana ladje, da je ulov iz 3. točke tega odstavka opravljen oziroma so pridobljeni izdelki iz 4.točke tega odstavka proizvedeni na ladji in je oboje vneseno v ladijski dnevnik pod določeno zaporedno številko.
(2) Izjava mora biti potrjena (podpis, žig in datum) s strani pristojnega carinskega organa.
(3) Za izvajanje prvega odstavka tega člena izraz “ladja” pomeni vsako plovilo, namenjeno lovu oziroma ribolovu in predelavi teh proizvodov na krovu plovila.
(4) Namesto posebne izjave iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabi knjiga ribolova, ki jo vodi poveljnik ladje v skladu s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/96).
32. Poglavje UPORABA MEDNARODNIH POGODB
103. člen
(1) Če mednarodne pogodbe določajo oprostitve plačila uvoznih dajatev, za katere postopek uveljavljanja ni določen s to uredbo, lahko način uveljavljanja teh oprostitev določi minister, pristojen za finance.
(2) Za blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na podlagi mednarodnih pogodb, se primerno uporablja 166. člen Carinskega zakona.
33. Poglavje KAZENSKE DOLOČBE
104. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko iz 3. člena te uredbe ali jo odstrani pred potekom rokov iz 166. člena Carinskega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
105. člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom Carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene, za katere je bilo blago oproščeno plačila uvoznih dajatev oziroma blago, ki je bilo oproščeno plačila uvoznih dajatev zastavi, posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski dolg (drugi odstavek 103. člena te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
106. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– blago, ki je oproščeno plačila uvoznih dajatev na podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene, za katere je bilo blago oproščeno plačila uvoznih dajatev oziroma blago, ki je bilo oproščeno plačila uvoznih dajatev zastavi, posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski dolg (drugi odstavek 103. člena te uredbe);
– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko iz 3. člena te uredbe ali jo odstrani pred potekom rokov iz 166. člena carinskega zakona.
34. Poglavje PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
107. člen
Odločbe (dovoljenja), izdane na podlagi uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št. 46/99) veljajo do poteka njihove veljavnosti.
108. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (Uradni list RS, št. 46/99).
109. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 424-41/2002-1
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina