Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002

Kazalo

5396. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A), stran 13231.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. novembra 2002.
Št. 001-22-158/02
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA (ZRPJN-A)
1. člen
V zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.”
2. člen
2. člen in naslov tega člena se črta.
3. člen
V 3. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(5) V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.”
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog mandatno-volilne komisije. Mandatno volilna komisija objavi razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest mesecev pred iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Pri objavi razpisa in imenovanju je treba upoštevati, da mora vsaj predsednik izpolnjevati splošne pogoje, kot jih mora izpolnjevati sodnik, v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo. Več kot polovica članov mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri. Ostali člani morajo imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehniške smeri.”
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Predsednik in član je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih primerih:
– če Državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa;
– če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije;
– če ne ravna v skladu z zakonom in ustavo.”
5. člen
V 9. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, urad, pristojen za javna naročila ali urad, pristojen za varstvo konkurence. Organi iz prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo kadarkoli med potekom postopka, vendar najkasneje do dokončnosti odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti.”
6. člen
V 11. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“(1) Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo.
(2) Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.”
7. člen
V 12. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: “Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi urad, pristojen za javna naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.”
V tretjem odstavku se besedi “naslednje podatke” črtata, 1. in 3. točka pa spremenita tako, da se glasita:
“1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.”
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnika ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.”
8. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.”
Tretji odstavek se črta.
9. člen
14. in 15. člen ter naslova teh členov se črtajo.
10. člen
V 16. členu se v drugem stavku prvega odstavka število “20” nadomesti s številom “15”. V tretjem stavku se beseda “zahtevo” nadomesti z besedo “zahtevek”. Četrti stavek se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.”
V drugem odstavku se črta besedilo “skupaj s svojim mnenjem”.
12. člen
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo “v Uradnem listu” nadomesti z naslednjim besedilom “v Uradnem glasilu”.
13. člen
V 19. členu se prvi stavek drugega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.”
Dosedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji odstavek.
14. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) O zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komisija odločiti in izdati sklep najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije. V utemeljenih primerih se rok lahko podaljša za največ 20 dni, o čemer se obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo in naročnika.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje naročniku, vlagatelju zahtevka za revizijo in uradu, pristojnemu za javna naročila. Sklep se pošlje tudi izbranemu ponudniku v primeru, da je zahtevek za revizijo vložen po odločitvi naročnika o dodelitvi naročila.”
15. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov iz 12. člena tega zakona, pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.
(2) Državna revizijska komisija lahko pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za odločitev.
(3) Državna revizijska komisija lahko od oseb javnega in zasebnega prava zahteva osebne in druge podatke ter mnenja, ki so nujno potrebni za izvajanje njenih nalog. Zahteva za pridobitev mnenja oziroma podatkov mora biti obrazložena.”
16. člen
Naslov 22. člena se spremeni tako, da se glasi: “Stroški revizijskega postopka”.
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.”
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vsaka stranka predhodno trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji.”
Dosedanji peti in šesti odstavek, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
“(3) Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
(4) Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.”
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.”
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(6) O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov.”
17. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Državna revizijska komisija lahko s sklepom:
– zahtevek za revizijo zavrže v primeru, ko je zahtevek za revizijo oziroma obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vloženo nepravočasno, če ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, ali če vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 21. člena tega zakona,
– zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen,
– zahtevku za revizijo ugodi, s tem, da delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila,
– na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Državna revizijska komisija pri odločanju o pritožbi vlagatelja zahtevka za revizijo zoper ravnanje naročnika na podlagi 12., 13. ali 17. člena tega zakona, s sklepom:
– pritožbo kot prepozno zavrže,
– pritožbo kot neutemeljeno zavrne,
– pritožbi ugodi in v primeru pritožbe na podlagi 12. ali 13. člena tega zakona odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom tega zakona oziroma v primeru pritožbe na podlagi 17. člena tega zakona odloči, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek pa se črta. Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“(4) Državna revizijska komisija lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma nadzorni organ naročnika.
(5) Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti.”
18. člen
V 24. členu se besedilo “Državno revizijsko komisijo” in “Državni revizijski komisiji” nadomesti z besedilom “urad, pristojen za javna naročila” v ustreznih sklonih.
V prvem stavku prvega odstavka se za besedo “določeno” doda besedo “javno” in nadomesti besedo “zakona” z besedo “prava”. V dosedanjem zadnjem stavku se črta besedilo “ne odgovori ali”, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi:
“Če naročnik ne odgovori v danem roku, se šteje, da se z uvedbo pomirjevalnega postopka strinja.”
V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“Predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka mora urad, pristojen za javna naročila nemudoma poslati Evropski komisiji.”
19. člen
V 25., 27. in 28. členu se besedna zveza “Državna revizijska komisija” in “predsednik Državne revizijske komisije” nadomesti z “Evropska komisija” v ustreznih sklonih.
20. člen
26. člen in naslov tega člena se črta.
21. člen
V 27. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
“(1) Če naročnik izjavi, da bo sodeloval v pomirjevalnem postopku, Evropska komisija predlaga osebo, ki bo vodila pomirjevalni postopek (pomirjevalec).
(2) Obe stranki v pomirjevalnem postopku morata pisno izjaviti, da se strinjata z izborom osebe, ki jo je določila Evropska komisija in hkrati s seznama predlagati še vsaka po enega pomirjevalca, ki skupaj s prvim vodijo pomirjevalni postopek. Za svetovanje pri delu smeta pomirjevalca povabiti največ dva strokovnjaka. Obe stranki in Evropska komisija smejo zavrniti katerega koli strokovnjaka, ki ga povabita pomirjevalca.”
V tretjem, četrtem oziroma petem odstavku se navedbe “Pomirjevalca morata”, “Pomirjevalca si morata” oziroma “Pomirjevalca poročata” nadomestijo z množinsko obliko “Pomirjevalci morajo”, “Pomirjevalci si morajo” oziroma “Pomirjevalci poročajo”.
V petem odstavku se navedba “Državni revizijski komisiji” nadomesti z navedbo “Evropski komisiji”.
22. člen
V 28. členu se v prvem stavku črta besedilo “(v nadaljnjem besedilu: intervenient)”, v drugem stavku se črta navedba “in intervenienti”, beseda “Pomirjevalca” pa nadomesti z besedo “Pomirjevalci”. V tretjem in četrtem stavku pa se besedi “intervenienti”, nadomestita s “pomirjevalci”.
23. člen
Za 28. členom se doda peto poglavje “Postopek pred Evropsko komisijo” in 28.a člen z naslovom člena, ki se glasi:
“Peto poglavje Postopek pred Evropsko komisijo Ravnanje naročnika in pristojnih organov
28.a člen
(1) S tem členom se ureja ravnanje naročnika in pristojnih organov v Republiki Sloveniji v primeru, če Evropska komisija meni, da je v postopku oddaje javnega naročila prišlo do kršitve pravnega reda Evropskih skupnosti o javnih naročilih.
(2) Republika Slovenija posreduje odgovor Evropski komisiji na zatrjevano kršitev najkasneje v 21 dneh oziroma v primeru, da se zatrjevana kršitev nanaša na oddajo naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila Evropske komisije. Odgovor lahko vsebuje:
1. navedbo, da je kršitev odpravljena,
2. razloge, zakaj kršitev ni bila odpravljena,
3. navedbo, da so nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila zadržane zaradi vloženega zahtevka za revizijo po tem zakonu oziroma iz drugih razlogov.
(3) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko Republika Slovenija navede, da je v predmetnem postopku uveden revizijski ali sodni postopek. V tem primeru Republika Slovenija pošlje obvestilo o končanem postopku in izidu postopka Evropski komisiji takoj, ko je postopek pravnomočno končan.
(4) Če je postopek oddaje javnega naročila zadržan zaradi vloženega zahtevka za revizijo po tem zakonu ali na podlagi sodne odločbe, se pošlje Evropski komisiji obvestilo o nadaljevanju postopka takoj, ko prenehajo razlogi za zadržanje, ali obvestilo o morebitnem začetku novega postopka. V tem primeru mora iz obvestila nedvomno izhajati, ali je bila zatrjevana kršitev odpravljena oziroma morajo biti v obvestilu navedeni razlogi, zaradi katerih kršitve ni bilo mogoče odpraviti.
(5) V imenu Republike Slovenije opravlja strokovno-tehnična opravila v postopku po tem členu (obvestila, obrazložitve), urad, pristojen za javna naročila. Urad, pristojen za javna naročila, lahko od naročnika zahteva, da mu naročnik najkasneje v desetih dneh odstopi dokumentacijo o izvedenem javnem naročilu skupaj z mnenjem o zatrjevanih kršitvah pravnega reda Evropskih skupnosti o javnih naročilih.”
24. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Naročniki, ki opravljajo dejavnost na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju lahko dajo periodično pregledati svoje postopke izbora pri oddaji javnih naročil z namenom, da si pridobijo pisno potrdilo o skladnosti postopkov in prakse s predpisi Evropskih skupnosti in Republike Slovenije o svojih postopkih naročanja.”
V drugem odstavku se navedba “celotno razpisno” nadomesti z navedbo “potrebno”, navedba “Državno revizijsko komisijo”, pa nadomesti z “urad, pristojen za javna naročila”.
25. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo “Pristojni organ, določen z zakonom” nadomesti z besedilom “Urad, pristojen za javna naročila”, besedilo “pri pripravi” pa z “v postopku priprave”.
V drugem odstavku se za besedilo “Pristojni strokovni organi in organizacije” doda besedilo “ter posamezniki”, beseda “neodvisne” pa zamenja z besedo “neodvisni”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Pridobitev potrdila po tem poglavju ne vpliva na možnost vložitve zahtevka za revizijo.”
26. člen
V 31. členu se v drugem odstavku besedilo “v Uradnem listu Evropske skupnosti” nadomesti z besedilom “v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti”, beseda “naročila” se nadomesti z besedo “naročil”, pred besedno zvezo “Republike Slovenije” pa doda naslednje besedilo “Evropskih skupnosti in”.
27. člen
V 33. členu se v prvem odstavku navedba meseca “februarja” spremeni v “januarja”.
28. člen
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo “naročnik iz druge in tretje alinee prve točke 2. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)” nadomesti z besedilom “naročnik, razen neposrednega proračunskega uporabnika:”. Dodajo se 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:
“3. če krši določilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona o zadržanju postopka v primeru vloženega zahtevka za revizijo,
4. če ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku iz 16. člena tega zakona,
5. če ne predloži poročila iz četrtega odstavka 23. člena tega zakona.”
29. člen
V 35. členu se šesti odstavek črta.
30. člen
Za 35. členom se doda 35.a člen, ki se glasi:
“35.a člen
Postopki, začeti na podlagi vloženih zahtevkov za revizijo pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99).”
31. člen
V 37. členu se v drugem in tretjem odstavku pred piko doda besedilo “in veljajo za javna naročila, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.”
V tretjem odstavku se za besedno zvezo “ki urejajo izdajo potrdil o pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila” doda naslednje besedilo “in določbe 28.a člena tega zakona”.
Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“(4) V primeru javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev mednarodnih organizacij, skladov ali drugih podobnih virov, se določila tega zakona uporabljajo v primeru, če je s sporazumom, s katerim je takšno financiranje urejeno in katerega podpisnica je Republika Slovenija, predvideno, da se pravno varstvo zagotavlja v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
(5) Državno pravobranilstvo, urad, pristojen za javna naročila in urad, pristojen za varstvo konkurence, v postopkih revizije ne plačajo takse, ki jo določa ta zakon.”
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/99-10/13
Ljubljana, dne 29. novembra 2002.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Mihael Brejc l. r.

AAA Zlata odličnost