Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5283. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002, stran 12505.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 30. seji dne 25. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 2/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v 000 SIT
----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          248.436
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               87.993
70  DAVČNI PRIHODKI                   58.750
   700 Davki na dohodek in dobiček           27.900
   703 Davki na premoženje               28.600
   704 Domači davki na blago in storitve        2.250
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  29.243
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   3.568
   711 Takse in pristojbine               2.000
   712 Denarne kazni
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki             23.675
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  3.280
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      1.200
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja            2.080
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 157.163
   740. Transferni prihodki iz drugih 
     javnofinančnih institucij           157.163
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            248.336
40  TEKOČI ODHODKI                    52.889
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        9.200
   401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost                 1.300
   402 Izdatki za blago in storitve          36.609
   403 Plačila domačih obresti              680
   409 Rezerve                     5.100
41  TEKOČI TRANSFERI                   52.902
   410 Subvencije                    2.292
   411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                 33.974
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
     ustanovam                    10.840
   413 Drugi tekoči domači transferi          5.796
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                119.845
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       119.845
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               22.700
   430 Investicijski transferi             22.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                  100
 
----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)      2.200
   750 Prejeta vračila danih posojil          2.200
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
   440 Dana posojila                    –
   441 Povečanje kapitalskih deležev           700
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)         1.500
 
----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    –
50.  ZADOLŽEVANJE
   500  Domače zadolževanje                –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                1.600
55.  ODPLAČILA DOLGA
   550  Odplačila domačega dolga            1.600
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)           –
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         –1.600
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–              100
----------------------------------------------------------------
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302- 15/02
Šalovci, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost