Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2002 z dne 6. 12. 2002

Kazalo

5272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever, stran 12483.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 3. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se spremenijo in dopolnijo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ostrožno – sever (projekt Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje št. 88/88-94, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever je objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/94 ter kasnejše spremembe navedenega odloka v Uradnem listu RS, št. 87/97, 20/98, 42/99 in 55/00) v projektu, ki ga je pod št. 669-A/2002 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na del ureditvenega območja OS2 med cesto Ob Koprivnici in desnim bregom Koprivnice in zajemajo legalizacijo zunanjega plavalnega bazena s spremljajočim objektom.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94) se spremeni in dopolni tako, da se dopolnijo posamezni členi glede na spremenjeno vsebino zazidalnega načrta v obravnavanem območju, ostale določbe navedenega odloka pa ostanejo nespremenjene.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
V 3. členu se na koncu poglavja »2. Ureditveno območje OS2« doda nov odstavek, ki glasi:
»Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema parceli 548/2 (del) in 547/49 (del) k. o. Ostrožno. Tangirana zemljišča ležijo v k. o. Ostrožno in predstavljajo privatno zemljišče, ki je v lasti Ema d.o.o. Velikost obravnavanega območja meri ca. 1300 m2.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
4. člen se spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja »2. Za ureditveno območje OS2« doda nov odstavek, ki glasi:
»Južni del območja OS2 med cesto ob Koprivnici in desnim bregom Koprivnice je v skladu z novim zazidalnim načrtom že realiziran in pozidan s poslovno-stanovanjskimi hišami, sprememba zazidalnega načrta pa se nanaša na legalizacijo zunanjega plavalnega bazena za individualno uporabo s spremljajočim objektom za potrebe garderobe in sanitarij. Bazen je mogoče tudi pokriti s stekleno ali plastično zasteklitvijo na lahki konstrukciji, okolico pa hortikulturno urediti.«
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI NAČRTOVANIH POSEGOV
5. člen
4. člen se v poglavju »Urbanistični in arhitektonski pogoji« dopolni z naslednjima odstavkoma, ki se nanašata na gabarite ter pogoje oblikovanja zgrajenih in načrtovanih posegov:
»Legalizacija zunanjega plavalnega bazena za individualno uporabo v dimenzijah 12,20 x 7 m in globine od 1,06 do 1,85 m. Bazen je armiranobetonske izvedbe s tlakovano okolico in ga je po potrebi mogoče prekriti s stekleno ali plastično zasteklitvijo na lahki konstrukciji.
Na severni strani bazena je na parceli št. 548/2 zgrajen spremljajoči objekt za potrebe garderobe, sanitarij in pomožnih prostorov za obratovanje bazena. Dimenzije objekta so 18 x 4 m + 7 x 4 m, objekt je pritličen z lomljeno štiri kapno streho, delno obzidan, delno odprt. Spremljajoči objekt in bazen sta obrobljena s teraso in parkovno urejena.«
V. PARCELNE MEJE, FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo izključno na legalizacijo plavalnega bazena s spremljajočim objektom na delih parcel 548/2 in 547/49 k. o. Ostrožno.
VI. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
7. člen
6. člen se dopolni z novimi odstavki, ki se nanašajo na posamezni infrastrukturni komunalni vod in se glasijo:
»Območje zazidalnega načrta Ostrožno je opremljeno s prometno in komunalno infrastrukturo, vsi predvideni posegi se morajo prilagoditi pogojem obstoječe infrastrukture, oziroma se navezujejo nanjo.
Prometno omrežje
Prometno omrežje je že izgrajeno in se s spremembami zazidalnega načrta ne spreminja. Predvidena objekta se funkcionalno navezujeta na stanovanjsko-poslovni objekt na parceli 548/1 k. o. Ostrožno tako, da ima enotno funkcionalno zemljišče le en skupen dovoz.
Kanalizacijsko omrežje
Predlagana objekta se morata navezovati na obstoječe kanalizacijsko omrežje in upoštevati odmik od kanalizacijskega voda, ki poteka ob brežini Koprivnice ter upoštevati pogoje upravljavca kanalizacijskega omrežja.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Za zagotovitev oskrbe z električno energijo je izvedeno elektroenergetsko omrežje, na katerega se priključujeta predvidena objekta. Javna razsvetljava je izvedena ob cesti Ob Koprivnici in ob Ulici heroja Rojška.
Ogrevanje
Naselje Ostrožno ima izgrajeno plinovodno omrežje, na katerega se mora v skladu s pogoji upravljavca priključiti tudi predvideni objekt, kolikor bi se ugotovila potreba po ogrevanju.
Vodnogospodarske ureditve
Bazenske vode je potrebno odvajati v površinski odvodnik po predhodni deklorinaciji, detajl iztočne glave mora biti ustrezno prikazan v projektni dokumentaciji. Odpadne vode, ki bodo nastale pri čiščenju bazena pa je potrebno odvajati v javno kanalizacijo.
VII. VARSTVO OKOLJA
8. člen
Znotraj ureditvenega območja je določena III. stopnja varstva pred hrupom, saj je območje ob Koprivnici opredeljeno kot poslovno-stanovanjsko. Južno od Koprivnice bo izgrajena severna vezna cesta kot četrta etapa. Odmik ceste od objektov na desni strani Koprivnice je izveden v dimenzijah, zaradi katerih predvideni hrup s ceste ne bo presegal dovoljenih ravni hrupa.
VIII. POŽARNA VARNOST
9. člen
Stanovanjska soseska je že realizirana, izgrajena je vsa komunalna infrastruktura.
Varen umik je možen na funkcionalne površine objektov, na ceste in na breg Koprivnice. Promet in delovne površine za intervencijska vozila so po obstoječih cestah.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje so zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri novih posegih je treba upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
IX. TOLERANCE
10. člen
Pri gabaritih bazena za lastno uporabo s spremljajočim objektom so mogoči minimalni odmiki od osnovnih gabaritov in spremembe zunanje ureditve okolice, ki se navezuje na oznako funkcija objekta.
X. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Vsi ostali pogoji urejanja komunalne, prometne in energetske infrastrukture so opredeljeni v osnovnem odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Uradni list RS, št. 18/94).
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-19/2000-8
Celje, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost