Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4892. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik, stran 10653.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 32. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz katerih virov je dodeljena, ne sme preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči.
Do pomoči v tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah in sektorji kmetijstva in ribištva.
II. POSPEŠEVANJE RAZVOJA OBRTI, PODJETNIŠTVA IN TURIZMA
3. člen
Cilj pospeševanja je zagotovitev cenejših virov investicijskega razvoja obrti, podjetništva in turizma.
4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za obresti in sicer v višini 4% obrestne mere za tekoče leto na podlagi pogodbe sklenjene z banko v tekočem letu. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za posojila v maksimalni višini 20 mio. SIT. Upravičeni stroški materialnih investicij so zemljišče, poslopja, stroje in opremo. Upravičeni stroški nematerialnih investicij so stroški nakupa tehnologije.
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. člen
Za sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma lahko zaprosijo:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Občine Vojnik, ki so v obdobju določenim v 4. členu tega pravilnika sklenili pogodbo o najemu dolgoročnega posojila in še niso prejeli enake subvencije,
– podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec se določi letno s sklepom odbora za gospodarstvo in turizem v skladu s sprejetim proračunom. Intenzivnost pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Prejemnik pomoči mora sam prispevati najmanj 25% vrednosti investicije, investicijski projekt pa mora v regiji ostati najmanj 5 let.
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je pogodba sklenjena v tekočem letu,
– ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik.
8. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vojnik v občinskem glasilu Ogledalo.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za razvoj obrti, podjetništva in turizma mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za razvoj obrti, podjetništva in turizma,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
1. obrazec Občine Vojnik za subvencioniranje obrestne mere, ki se dobi v tajništvu občine,
2. odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti,
3. pogodbo o najemu posojila,
4. bančni izračun realnih obresti za tekoče leto,
5. potrdilo o plačanih davkih,
6. izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta,
7. izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu Odbor za gospodarstvo in turizem občine Vojnik.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
13. člen
Če se projekt, sofinanciran na podlagi tega pravilnika, ne izvede v roku, predvidenem v projektu, mora prejemnik subvencije zaprositi Odbor za gospodarstvo in turizem za upravičeno podaljšanje roka, kar mora utemeljiti z ustreznimi dokazili ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev za razvoj obrti, podjetništva in turizma.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 66/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 459-4/2002-2
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost