Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4891. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik, stran 10652.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 32. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopki za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik.
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi odbor za gospodarstvo in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto. Cilj pospeševanja zaposlovanja je neto povečanje delovnih mest.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje zaposlovanja so:
– podjetja: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem in dejavnostjo na območju Občine Vojnik, ki so v obdobju, določenim z razpisom, zaposlili brezposelno osebo iz 5. člena tega pravilnika.
– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev na območju Občine Vojnik.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Kumulativna višina državne pomoči, ne glede na to, iz katerih virov je dodeljena, ne sme preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči.
Do pomoči v tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah in sektorji kmetijstva in ribištva.
4. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače v prvih treh mesecih zaposlitve za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje – Urad za delo Celje (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima takšna zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s sklepom odbora za gospodarstvo in turizem v skladu s sprejetim proračunom. Višina pomoči ne sme biti višja, kot je potrebna za dosego namena in mora biti začasnega značaja.
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ najmanj en mesec pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu.
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Vojnik
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.
8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vojnik v občinskem glasilu Ogledalo.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja),
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Celje o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
– delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe)
– izjavo, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za neto povečanje delovnih mest
– izjavo, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je dobil že iz drugih virov.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu, Odbor za gospodarstvo in turizem občine Vojnik.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga odbora. Občina Vojnik sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva odbora iz 11. člena tega pravilnika.
Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo na isto delovno mesto oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
14. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu svetu občine Vojnik o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje zaposlovanja.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračun za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 68/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 248-3/02-2
Vojnik, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost