Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4889. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško, stran 10648.

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99 100/00 in 86/01), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 26. seji dne 6. 11. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetje odloka o zazidalnem načrtu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško, način pridobivanja strokovnih rešitev, strokovne službe, ki bodo sodelovale pri omenjenem projektu, kot tudi okvirni roki in sprejem sprememb UN.
II
Po veljavnih planskih dokumentih je v srednjeročnem planu Občine Laško omenjeno območje opredeljeno kot območje, ki se ureja z ureditvenim načrtom.
III
Pri pripravi sprememb UN je potrebno upoštevati veljavne planske dokumente, ter upoštevati pogoje vseh soglasjedajalcev na tem območju.
Vsebina UN bo v skladu z zakoni s tega področja zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih služb, organov ter skupnosti.
IV
Naročnik izdelave sprememb UN je Zdravilišče Laško, d.d. Vse aktivnosti v zvezi z javno razgrnitvijo, obravnavo in sprejemanjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško bo opravljal oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor. V postopku bodo sodelovale naslednje strokovne službe, organi, organizacije in skupnosti:
a) Elektro Ljubljana, Enota Celje,
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje,
c) Pivovarna Laško, Laško,
d) Komunala Laško, Laško,
e) Občina Laško,
f) Elektro Turnšek,
g) MOP Območna pisarna Celje,
h) Geoplin Ljubljana,
i) Adriaplin Ljubljana,
j) Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
k) Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Celje.
Navedene strokovne službe, organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško, tako da bodo pred pripravo osnutka odloka v okviru svojih pristojnosti podali pogoje, ki jih mora izdelovalec UN upoštevati pri izdelavi osnutka sprememb in dopolnitev osnutka odloka, ter pred sprejemom načrta podati soglasja izdelanemu predlogu UN.
Omenjene strokovne službe morajo določiti svoje pogoje najkasneje v 30. dneh od vročitve vloge. V primeru, da posamezna strokovna služba, organ, organizacija in skupnost ne določi pogojev ali ne izda soglasje v tem času, se smatra, da je soglasje izdano.
V
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško bo skladno z zakonom o urejanju naselji in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem programa priprave UN – 6. 11. 2002,
b) pridobitev pogojev in smernic strokovnih služb, organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi – 15. 12. 2002,
c) priprava osnutka odloka UN – 31. 12. 2002,
d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS – januar, februar 2003,
e) javna razgrnitev odloka UN, ki traja 30 dni v KS Laško – januar, februar 2003,
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve in med javno obravnavo osnutka odloka UN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na občinskem svetu Občine Laško – marec 2003,
g) priprava predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško (dopolnitev osnutka odloka z rešitvami glede na dane pripomba in predloge iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka odloka, in sicer samo za pripombe, ki se upoštevajo pri nadaljnji izdelavi UN) – marec 2003,
h) pridobitev soglasij strokovnih služb, organov, organizacij in skupnosti k predlogu odloka – marec 2003,
i) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško na Občinskem svetu občine Laško – april 2003,
j) objava odloka v o UN v Uradnem listu RS – maj 2003.
VI
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemanjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško, mora aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško potekal po naslednjih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško – 6. 11. 2002,
– priprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško – 31. 12. 2002,
– javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško – januar, februar 2003,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi in obravnavi – februar 2003,
– priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško za sprejetje na občinskem svetu – marec 2003,
– objava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Zdravilišče Laško v Uradnem listu RS – maj 2003,
VII
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005 – 3/2002
Laško, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost