Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2002 z dne 15. 11. 2002

Kazalo

4888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Laško za leto 2002, stran 10647.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 26. seji dne 6. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Laško za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Laško za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02 in 60/02) se spremeni 2. člen tako da glasi:
“Proračun občine Laško za leto 2002 je določen v naslednji višini:
                           v tisoč SIT
A)     Bilanca prihodkov in odhodkov
  I.   Skupaj prihodki              1.711.366
  II.   Skupaj odhodki               1.986.729
  III.  Proračunski primanjkljaj          –275.363
B)     Račun finančnih terjatev in naložb
  IV.   Prejeta vračila danih posojil         3.000
  V.   Dana posojila                   –
  VI.   Sprememba kapitalskih deležev         73 333
C)     Račun financiranja
  VIII.  Zadolževanje proračuna            160.000
  IX.   Odplačilo dolga                 –46
  X.   Neto zadolževanje              160.000
  XI.   Povečanje sredstev na računih           –
  XI.   Zmanjšanje sredstev na računih        39.076
      Stanje 31. 12. 2001              39.076
      Stanje 31. 12. 2002                –
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-06/1
Laško, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost