Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4873. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor, stran 10620.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (upoštevane so odločbe US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/94) ter 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na nadaljevanju 31. seje dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1999, in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor
1. člen
(uvodne določbe)
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 77/98) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
(spremembe in dopolnitve plana)
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana se nanaša na:
a) spremembo namenske rabe prostora – širitev območij stavbnih zemljišč (stanovanjska gradnja, kmetijski objekti, drobno gospodarstvo, centralne dejavnosti),
b) spremembo namenske rabe prostora – rekreacijskih površin,
c) spremembo načina urejanja,
d) določitev novih območij komunalne infrastrukture,
e) rekonstrukcije cest,
f) Uskladitev z obveznimi republiškimi izhodišči:
– uskladitev območij in objektov naravne in kulturne dediščine skladno z Naravovarstvenimi smernicami (strokovne podlage), št. 556/00, november 2000 in Kulturnovarstvenimi smernicami (Regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje), ki so sestavni del tega odloka.
– uskladitev cest z novo kategorizacijo (prekategorizacija)
– določitev območij erozijskih procesov,
– določitev poplavnih območij,
– določitev območij vodnih virov.
I. DOLGOROČNI PLAN
3. člen
V 6.1.1. točki “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji odstavek in se glasi:
V prvo območje je razvrščenih 635 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 416 ha površin.
V 6.1.2. točki “Gozdovi” se spremeni prvi stavek prvega odstavka in se glasi:
Na območju občine zavzemajo gozdovi kar 57% celotne površine občine v skupnem obsegu 1986,97ha.
4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 1986-2000 v kartografskem delu pri vseh tematskih kartah v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prostora se dopolni z vrisom meje ureditvenega območja naselja Tabor in Obrtne cone, kjer je predvidena izdelava ZN, UN in PUP,
– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora” se dopolni z možnimi posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč.
II. PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA PLANA
5. člen
V sklopu sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana so predvideni posegi na najboljša zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) v skupni površini 26,42 ha, ustrezno se spremeni bilanca rabe prostora.
6. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni kartografska dokumentacija s prikazom izjemnih posegov na 1. območja kmetijskih zemljišč ter na ostala kmetijska zemljišča in gozd na listih PKN v merilu 1:5000.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2002-31
Tabor, dne 23. oktobra 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan I. r.

AAA Zlata odličnost