Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4872. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 10618.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 31. redni seji 17. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah določa program turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov.
II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik je fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem Občine Šmarje pri Jelšah razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično-informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v sklopu svoje redne zaposlitve.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe ali IV. stopnjo z dolgoletnimi izkušnjami na področju turizma in znanjem enega tujega jezika,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, ki ga je opravil na ustreznem tečaju pri organizaciji, ki jo je za izvajanje tečaja pooblastila Občina Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere Občina Šmarje pri Jelšah in njegov program tudi potrdi.
Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, v kateri sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta namen imenuje župan Občine Šmarje pri Jelšah za območje občine izmed zaposlenih v občinski upravi.
5. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
6. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Šmarje pri Jelšah.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko, na kateri je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o znanju tujega jezika,
– davčno številko,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
7. člen
Lokalni turistični vodniki dobijo izkaznico z veljavnostjo 3 let. Lokalni turistični vodniki lahko pri organu, ki vodi register, dvigne novo izkaznico, če v treh letih opravi najmanj deset turističnih vodenj. V nasprotnem primeru mora ponovno opravljati preizkus znanja.
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki z veljavno izkaznico, ki jo morajo pri vodenju nositi v priponki.
Izkaznica je pravokotne oblike 8,5 x 5,5 cm z natisnjenim grbom Občine Šmarje pri Jelšah, imenom in priimkom ter fotografijo imetnika izkaznice, nazivom lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje.
8. člen
Za kakovostno opravljeno vodenje se šteje, če v 15 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Šmarje pri Jelšah.
V. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
9. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Turistična in informativna agencija (TiNA), ki deluje v okviru Občine Šmarje pri Jelšah, ali z njenim soglasjem turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti s Turistično in informacijsko agencijo (TiNA). Če tega ne stori, se to šteje za kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
10. člen
Turistična in informativna agencija (TiNA) na podlagi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto županu Občine Šmarje pri Jelšah.
Evidenca mora vsebovati podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo dodatno v roku 15 dni po odločitvi komisije.
11. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj. Vrednost postavke pripravi Turistična in informativna agencija (TiNA), potrdita pa župan in odbor za gospodarske dejavnosti Občine Šmarje pri Jelšah.
Sredstva zbrana iz naslova vodenja po 2. členu tega odloka se namenjajo v turistične in promocijske namene.
VI. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravlja občinski inšpektor.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0060/02
Šmarje pri Jelšah, dne 7. novembra 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost