Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4871. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož, stran 10616.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91-I), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/99), ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 37. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju Krajevne skupnosti Primož.
2. člen
Zavaruje se vodni vir vrtina P-1, ki se izkorišča za oskrbovanje pitne vode za prebivalce KS Primož in delno KS Studenec in KS Boštanj v Občini Sevnica.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetja z vrtino P-1 so naslednji:
1. najožji varstveni pas–območje z najstrožjim režimom zavarovanja – CONA 1,
2. ožji varstveni pas–območje s strogim sanitarnim režimom zavarovanja – CONA 2,
3. širši varstveni pas–območje z blagim režimom zavarovanja – CONA 3.
4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir in tehten razmislek, ne samo na območju varovanih con, pač pa tudi v bližini le-teh, ki jo izdela za to usposobljena oseba ali organizacija, pooblaščena od pristojnega ministrstva.
II. VARSTVENI PASOVI
5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino zemljišča 10 x 10 metrov tako, da je vrtina na sredini te površine. Namenjen je zaščiti samega vodnega vira, kjer je možno namerno onesnaževanje vode v zajetju. To je parcelna številka 2532/364 k.o. Hubajnica.
2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro onesnažiti. Tvorijo ga naslednje parcelne številke: 579, 581, 2532/363, 2532/362, 2532/709, 2532/708, 2532/364, 792/1, vse k.o. Hubajnica.
3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirnega območja. V tem pasu so ukrepi relativno blagi, zato ne predvidevamo izločitev posameznih parcel kot zaščito vodnega vira, ampak velja le sanitarni režim. Omejitve so predvsem pri gradnji nevarnih objektov in upravljanju z nevarnimi snovmi. Pri takih posegih zadostujejo tudi strokovne podlage, če je predvideni poseg v mejnem področju med posameznimi conami ali v bližini zadnje cone, čeprav že izven nje. Tvorijo ga naslednje parcelne številke: *36, *37, *38, *39/1, *39/2, *40, *41, *42, *43, *303, 208, 296, 500/4, 500/5, 500/7, 501/2, 502/1, 502/2, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 507/3, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 515, 519/1, 519/2, 519/3, 520, 514, 519/4, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 532, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 538, 539, 540, 541, 543, 545, 546, 548, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564/2, 567, 568, 570, 586, 588, 589, 592/1, 592/2, 592/3, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 604/1, 605, 654, 658, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 680/1, 680/6, 680/7, 680/8, 784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 786, 788, 792/1, 792/2, 793, 2532/365, 2532/366, 2532/367, 2532/368, 2532/369, 2532/370, 2532/371, 2532/372, 2532/373, 2532/374, 2532/375, 2532/376, 2532/377, 2532/378, 2532/379, 2532/381, 2532/451, 2532/453, 2532/464, 2532/465, 2532/466, 2532/467, 2532/468, 2532/480, 2532/481, 2532/484, 2532/485, 2532/486, 2532/487, 2532/488, 2532/489, 2532/490, 2532/492, 2532/538, 2532/555, 2532/562, 2532/596, 2532/648, 2532/550, 2532/712, 2532/723, 2532/724, 2532/725, 2532/726, 2532/727, 2532/728, 2532/729, 2532/731, 2551, vse k.o. Hubajnica.
III. VARSTVENI UKREPI
1. Najožji varstveni pas – cona 1
6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m,
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu;
3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov,
6. upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča.
2. Ožji varstveni pas – cona 2
7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje s strogim režimom varovanja. Ta pas zajema bližnjo okolico izvirov oziroma določena območja v širšem pasu, od koder je možno hitro pronicanje meteorne in površinske vode po razpokah proti nivoju podzemne vode. Zanj veljajo naslednje določbe:
1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z umetnimi gnojili;
6. prepovedana je gradnja kanalizacije in greznic, obstoječe je potrebno sanirati do vodotesnosti;
7. dovoljena je adaptacija obstoječih stavb v smislu izboljšanja higienskih razmer;
8. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas – cona 3
8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodnega vira pa velja sanitarni režim in torej naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. gradnja nove, nečiste industrije ni dovoljena;
3. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h;
4. prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianovodikove kisline, fenola, živosrebrnih spojin ipd., gnojnice in mineralnih gnojil v času, ko narava miruje;
5. pri žaganju lesa in strojnem obdelovanju kmetijskih površin je potrebno paziti, da ne pride do izlitja večjih količin mineralnih olj in goriva v tla;
6. dovoljeno je zmerno gnojenje s preležanim gnojem v času vegetacije (15.3 do 15.11);
7. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
8. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč;
9. za gradnjo novih gozdnih in drugih poti je potrebno pridobiti strokovno mnenje hidrogeologa.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8. člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstvenem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer se omeji izkoriščanje zemljišč, so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
12. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje–varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska ...).
14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitne vode je določen v strokovnih podlagah za zaščito vodnega vira – vrtine P-1 v KS Primož (št. naloge G – 24/02, avgust 2002) in grafičnih prilogah (kartah) v merilu 1:5000, katere so sestavni del tega odloka in so na vpogled na sedežu Občinske uprave občine Sevnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-0014/02
Sevnica, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost