Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4869. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2002, stran 10613.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) je Občinski svet občine Semič na 33. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2002 (Uradni list RS, št. 4/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
“2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      536,600.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            201,975.000
70   DAVČNI PRIHODKI                186,655.000
    700 Davki na dohodek na dobiček        123,800.000
    703 Davki na premoženje            19,150.000
    704 Domači davki na blago in storitve     43,705.000
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI               15,320.000
    710 Udeležbe na dobičku in dohodki od 
    premoženja                   4,460.000
    711 Takse in pristojbine            3,550.000
    712 Denarne kazni                 110.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     500.000
    714 Drugi nedavčni prihodki           6,700.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI               9,250.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    6,000.000
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
    nematerialnega premoženja           3,250.000
73   PREJETE DONACIJE                5,300.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov      5,300.000
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI              320,075.000
    740 transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij          320,075.000
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       530,060.000
40   TEKOČI ODHODKI                114,110.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     31,575.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno 
    varnost                     4,195.000
    402 Izdatki za blago in storitve        72,980.000
    403 Plačila domačih obresti           2,450.000
    409 Rezerve                   2,910.000
41   TEKOČI TRANSFERI               165,700.000
    410 Subvencije                 12,355.000
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  97,605.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
    ustanovam                   26,215.000
    413 Drugi tekoči domači transferi       29,525.000
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             92,755.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     92,755.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            157,495.000
    430 Investicijski transferi          157,495.000
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           6,540.000
----------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV               2,540.000
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   2,540.000
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    - 2,540.000
----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)            31,000.000
50   ZADOLŽEVANJE                  31,000.000
    500 Domače zadolževanje            31,000.000
    VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)          35,000.000
55   ODPLAČILA DOLGA                35,000.000
    550 Odplačila domačega dolga          35,000.000
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               0
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)     - 4,000.000
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)        - 6,540.000
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.“
Št. 403-02-06/2001-13
Semič, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost