Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4868. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volilno leto 2002, stran 10613.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci na 29. redni seji dne 18. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volilno leto 2002
1
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci za volilno leto 2002.
2
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za posameznega volilnega upravičenca v občni.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Rogašovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015 03-2/2002-1
Sv. Jurij, dne 18. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost