Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4867. Pravilnik o dodeljevanju kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina, stran 10612.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. seji dne 23. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki dodeljevanja kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Občina Rogaška Slatina vsakoletno objavi javni razpis, v katerem objavi pogoje in postopke dodeljevanja kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina.
3. člen
Za sredstva lahko zaprosijo samostojni podjetniki in tiste gospodarske družbe, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo med male gospodarske družbe, s sedežem, dejavnostjo in lokacijo investicije na območju Občine Rogaška Slatina. Prav tako lahko za sredstva zaprosijo samostojni podjetniki in male gospodarske družbe s sedežem izven Občine Rogaška Slatina, če nameravajo zaprošena sredstva vložiti v investicije na območju Občine Rogaška Slatina.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– razvoj in pospeševanje malega gospodarstva.
5. člen
Sredstva se dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev in meril banke izpolnjujejo še najmanj dva od naslednjih kriterijev:
– zagotavljajo nova delovna mesta na podlagi novih programov in samozaposlovanja,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, turizmom in storitvami proizvodnega značaja,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih tehnologij,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in drugih storitev,
– vlagajo v dvig kvalitete storitev.
6. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja obresti se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri bankah, s katero Občina Rogaška Slatina sklene pogodbo o izvajanju kreditiranja.
7. člen
Krediti so odobravajo za dobo vračila do 5 let.
8. člen
Višina kredita sme dosegati največ 50% predračunske vrednosti investicije.
9. člen
Vloge za kredit sprejema in popolnost zahtevane dokumentacije preveri Podjetniški center Rogaška Slatina. Vloge za kredit najprej obravnava banka, ki o svoji odločitvi glede odobritve kredita obvesti Podjetniški center Rogaška Slatina. Sklep o odobritvi kredita sprejme komisija za dodeljevanje kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina, ki jo imenuje župan Občine Rogaška Slatina. O morebitnih pritožbah odloča župan. Razmerja med posameznim kreditojemalcem in banko se urejajo v kreditni pogodbi, katere določila ne smejo biti v nasprotju z določili ustrezne pogodbe iz 10. člena.
10. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb izvajajo banke, s katerimi župan Občine Rogaška Slatina sklene ustrezne pogodbe.
11. člen
Kreditna pogodba, sklenjena med kreditodajalcem in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom komisije za dodeljevanje kreditov iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Rogaška Slatina, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznosti kreditojemalca, da kredit porabi za namen, za katerega je bil pridobljen,
– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obrat, podružnica ali enota gospodarske družbe še ne posluje,
– obveznosti da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni katerokoli obveznosti iz kreditne pogodbe, takoj vrne kredit ali neodplačani del kredita z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri,
– določbo glede zavarovanja posojila.
12. člen
Kreditojemalec začne črpati kredit takoj po podpisu pogodbe o kreditiranju in v skladu z njenimi določili. Rok odplačila kredita začne teči po dokončni porabi kredita, vendar najkasneje po poteku šest mesecev po podpisu kreditne pogodbe.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 06202-8-18/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost