Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, stran 10609.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini za območje CZ1 (Uradni list RS, št. 49/00 – prečiščeno besedilo).
2. člen
V petem odstavku 1. točke 3. člena se spremeni naziv objekta št. 1, ki glasi:
»– objekt št. 1 – objekt javne rabe«.
3. člen
K 4. členu – pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov se doda besedilo:
»– Zelene površine
K parkovnim površinam v veljavnem UN sodi tudi prostor med hotelom Sonce in objektom javne rabe. Na severnem robu se spremeni parkirna ureditev ob Celjski cesti;
Merila in pogoji oblikovanja in urejanja OBMOČJA »B« – objekt št. 1 – objekt javne rabe
Na zahodni strani je predvidena postavitev objekta javne rabe. Objekt bo postavljen znotraj območja določenega z regulacijskimi elementi, kot je to prikazano na grafični prilogi št. 1. Višinski gabarit je omejen s štirimi etažami nad terenom na delu proti potoku in tremi etažami nad terenom ob Celjski cesti. Višina objekta ne sme presegati višine slemena obstoječega objekta Avtomotorja. Oblikovanje mora upoštevati gabarit kapi obstoječega sosednjega objekta, kar mora biti iz členitve fasade razvidno. Dopustno odstopanje ±5%.
Merila in pogoji oblikovanja in urejanja OBMOČJA«C« – objekt št. 7 Aparthotel Slatina
Na nivoju kleti ob severovzhodni fasadi je predvidena dogradnja kleti za potrebe spremljajočih programov k obstoječem objektu, ki mora biti v celoti vkopan pod nivo obstoječega servisnega dvorišča. Maksimalni tlorisni gabariti podzemnih garaž so opredeljeni z regulacijskimi elementi kot je prikazano na grafični prilogi št. 1. Gabarit utrjenih površin ne sme presegati obstoječih gabaritov. Po končani gradnji morajo biti rekonstruirane obstoječe parkovne površine v prvotnem obsegu.
Podzemne garaže
Gabarit in mikrolokacija predvidenih podzemnih garaž v okviru poglavja o mirujočem prometu v skladu z veljavnim UN se prilagodi novim lastniškim razmerjem. Objekt mora biti v celoti vkopan v pobočje, nad njim pa urejene parkovne površine s hortikulturno ureditvijo. V primeru, da se podzemne garaže ne bodo gradile sočasno za vse objekte, je za lokacijsko dokumentacijo v prehodnem obdobju mogoče zagotoviti začasen dostop, ki pa po obsegu ne sme presegati obstoječih dostopnih in intervencijskih poti.
– grafično opredeljeni maksimalni gabariti
V grafičnem delu bodo opredeljeni le maksimalni gabariti, ki so opredeljeni z gradbeno mejo, ki razmejuje prometne površine in javne poti od objekta in jih objekt ne sme preseči in gradbeno linijo, ki jo predviden objekt ne sme presegati.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-8-15/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost