Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4859. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2003, stran 10606.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), odredbe o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99 in 48/99) ter 100. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 39. seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2003 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
Splošni del občinskega proračuna – odhodki sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požarna taksa, izvirni del prihodkov in naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode ter drugi namenski prihodki iz naslova sofinanciranja investicijskih nalog proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posameznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
Župan v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
7. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 70% sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v letu 2004 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči transferi«.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 6,000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 SIT župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic z zakonom določene višine.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne zakonske višine.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-8-13/2002
Rogaška Slatina, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost