Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4858. Odlok o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 10603.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 8. in 14. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 9/94) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) sta Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 25. seji 6. 6. 2002 in Občinski svet občine Prevalje na seji 17. 6. 2002 sprejela:
O D L O K
o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje določata način izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s podelitvijo koncesije na območju obeh občin.
Občina Ravne na Koroškem in Občina Prevalje (v nadaljevanju: koncedenta) s tem odlokom kot koncesijskim aktom določata predmet in pogoje za oddajo koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ravne na Koroškem in Občine Prevalje.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javna služba) in območje njenega izvajanja;
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar);
3. javna pooblastila koncesionarju;
4. splošne pogoje za izvajanje javne službe;
5. začetek in čas trajanja koncesije;
6. način financiranja javne službe;
7. način podelitve koncesije;
8. nadzor nad izvajanjem koncesije;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. druge pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na celotnem območju obeh koncedentov.
3. člen
Koncesija zajema:
a) izgradnjo novega kolektorskega sistema s pretočnimi bazeni in izgradnjo nove čistilne naprave tako, da bo zagotovljeno nemoteno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju obeh koncedentov. Gradnja kolektorskega sistema s pretočnimi bazeni in čistilno napravo se izvaja v skladu z že izdelano projektno tehnično dokumentacijo oziroma s projektno tehnično dokumentacijo koncesionarja, ki jo predhodno potrdita koncedenta.
b) izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na objektih in napravah, ki jih bo zgradil koncesionar.
Predmet koncesije ni gradnja in upravljanje kanalizacijskega sistema ter gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo zbiranju in odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki sta jih doslej že izgradila koncedenta.
4. člen
Uporabniki koncesionirane dejavnosti javne službe so fizične in pravne osebe z območja obeh koncedentov, ki so priključene oziroma uporabljajo sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da pripravi in predloži investicijski elaborat, finančni načrt in terminski plan izgradnje objektov, ki so predmet koncesije ter pogoje in način opravljanja javne službe;
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije;
– da ima zadostne izkušnje in reference pri projektiranju, graditvi, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju objektov in naprav, ki služijo odvajanju in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– da predloži zaprto finančno konstrukcijo investicije, za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja koncesionar, po izgradnji pa tudi zagotavlja sredstva za vzdrževanje sistema in zagotavlja kvalitetno storitev za končne porabnike sistema;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvedbo projekta (projektiranje, izgradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije);
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene ter projekcijo finančnih obremenitev končnih porabnikov za ves čas trajanja koncesije, ločeno po vrstah uporabnikov, pri tem pa kot izhodišče upošteva veljavno zakonodajo na področju politike in kontrole cen komunalnih storitev v Republiki Sloveniji;
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v vložena sredstva;
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretji osebi, občini ali državi;
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka – koncesijskega akta in pogoje iz razpisne dokumentacije;
– da predloži garancijo za izvedbo projekta ter garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo projekta;
– da parafira predlog koncesijske pogodbe;
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Koncedenta bosta koncesionarju podelila naslednja javna pooblastila:
– pravico oblikovati predloge cen svojih storitev, z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki urejajo področje javne službe;
– pravico določati pogoje za priključitev na kolektorsko omrežje in čistilno napravo, v skladu z veljavno zakonodajo;
– pravico dajati soglasja v postopkih za pridobitev dovoljenj za posege v prostor in okolje, ki zadeva njegovo omrežje.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Splošni pogoji za izvajanje javne službe so:
Koncesionar:
– samostojno in na svoje stroške zgradi kolektorski sistem s pretočnimi bazeni in čistilno napravo, v skladu s projektno tehnično dokumentacijo iz 3. člena, kolikor ni zagotovljenih drugih virov iz 11. člena tega odloka;
– da izvede navedeni projekt tako, da bodo učinki na okolje v mejah, ki jih predpisuje zakon o varstvu okolja in drugi zakoni, podzakonski akti in standardi na tem področju;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– izvaja javno službo tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedentov in potreb uporabnikov;
– da upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje javne službe;
– omogoči priključevanje novih kanalizacijskih omrežij v skladu s tehničnimi možnostmi;
– vodi kataster objektov in naprav;
– odvaja koncesijske dajatve;
– predloži koncedentoma letno poročilo o poslovanju;
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;
– oblikuje cene v skladu z veljavnimi predpisi, predpisi o kontroli cen in predpisi oziroma sklepi koncedentov;
– prevzame odgovornost za škodo, povzročeno koncedentoma in drugim, z izvajanjem koncesionirane javne službe.
9. člen
Naloga koncedentov pri izvedbi projekta je:
– sprejem lokacijskih načrtov ali drugih ustreznih aktov za gradnjo objektov, ki so predmet koncesije;
– naročilo revizije projekta PGD, PZI za gradnjo teh objektov;
– izbira nadzora za izvedbo del.
Stroške izvedbe nalog iz prejšnjega odstavka pokrije koncesionar.
Koncedenta bosta nudila koncesionarju vso potrebno pomoč za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 25 let.
Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi, če nastopi eden od razlogov iz 41. in 42. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
VII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
Financiranje izgradnje objektov, ki so premet koncesije in izvajanje javne službe, bo zagotovljeno iz naslednjih virov:
– lastna sredstva koncesionarja;
– mednarodni in domači bančni krediti;
– nepovratna sredstva;
– državne subvencije;
– lastna sredstva koncedentov;
– prispevki uporabnikov, takse in davki, ter drugi viri občinskega in državnega proračuna.
Kolikor se za projekt pridobijo nepovratna sredstva evropskih skladov, državnega proračuna ali koncedenta vložita lastna sredstva, mora koncesionar predvideti del projekta, ki se bo financiral iz pridobljenih nepovratnih sredstev. V tem primeru se ta del projekta kot zaključena celota šteje kot lastna sredstva koncedenta.
Viri financiranja koncesionarne gospodarske javne službe so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja koncesionar, in sicer po cenah in normativih, potrjenih s strani koncedentov, davki in takse ter drugi viri, določeni z zakonom in občinskimi akti.
12. člen
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentoma letno koncesijsko dajatev v višini, dogovorjeni s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska dajatev se plačuje v odstotku od cene enote proizvoda ali storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi. Sredstva so prihodek proračunov in se namenjajo za razvoj in vzdrževanje komunalne infrastrukture.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja obvezne javne gospodarske službe, se lahko koncedenta v javnem interesu in v korist uporabnikov tudi odpovesta plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
VIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
13. člen
Koncesija bo podeljena v skladu s 36. in 37. členom zakona o gospodarskih javnih službah na podlagi javnega razpisa in ob smiselni uporabi 65. do 71. člena zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN-1). Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu javnega razpisa;
– obsegu in trajanju koncesije;
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar;
– začetku in prenehanju koncesije;
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi ponudnik;
– roku za prijavo;
– roku za izbor koncesionarja;
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru in
– o odgovorni osebi za dajanje informacij.
Javni razpis je veljaven v primeru, če sta se nanj prijavila vsaj dva kvalificirana ponudnika. Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
14. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo sestavlja šest članov, po trije predstavniki vsakega koncedenta, ki jih na predlog mandatne komisije imenuje občinski svet posameznega koncedenta. Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Na predlog strokovne komisije izda upravno odločbo o izbiri koncesionarja tajnik Občinske uprave občine Ravne na Koroškem ob soglasju tajnika Občine Prevalje. O pritožbi zoper odločbo o izbiri koncesionarja odloča župan Občine Ravne na Koroškem ob soglasju župana Občine Prevalje.
Z izbranim koncesionarjem se sklene tripartitna koncesijska pogodba. V imenu koncedenta skleneta pogodbo župana obeh občin. V koncesijski pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentoma in koncesionarjem, kot tudi med obema koncedentoma.
15. člen
Koncedenta si pridržujeta pravico, da v primeru, da nobena od ponudb ni zanju sprejemljiva oziroma ni sprejemljiva za posameznega koncedenta, ne skleneta koncesijske pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Šteje se tudi, da nobena ponudba ni sprejemljiva, če med koncedentoma ni doseženo soglasje glede vseh odločitev, ki jih sprejemata skupaj, tako na ravni strokovne komisije, tajnikov občinske uprave in županov.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami koncesijske pogodbe opravljata obe občinski upravi.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo;
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
Po prenehanju koncesijskega razmerja s prenehanjem koncesijske pogodbe koncesionar brezplačno prenese na koncedenta vse objekte in naprave, ki jih je zgradil za namen izvajanja koncesionirane dejavnosti, v skladu s konsecijsko pogodbo.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanje koncesije, koncedenta pa prevzameta vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Koncedenta odvzameta koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v dejavnosti;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov in določil tega odloka;
– če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedentov;
– če v izvajanju javne službe obračunava višje cene od dovoljenih;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedenta morata koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev.
XI. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE SLUŽBE
21. člen
Koncedenta bosta v primeru, ko z lastniki zemljišč ne bi bil dosežen dogovor za izgradnjo kolektorskega sistema in čistilne naprave, vsak na svojem območju predlagala postopek razlastitve.
22. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja delo koncesionirane javne službe in občasno koncedentoma posreduje oceno njenega dela.
Občinski svet vsakega od koncedentov mora občasno, najmanj pa enkrat na leto, obravnavati delo koncesionarne javne službe ter v primeru potrebe sprejeti ustrezne ukrepe za njeno brezhibno izvajanje.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedentov.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentoma in koncesionarjem.
24. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti po tem odloku, se določi s koncesijsko pogodbo.
XII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati:
– odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 61/01);
– odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 119/00).
Ravne na Koroškem, dne 6. junija 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
Prevalje, dne 17. junija 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost