Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4855. Odlok o spremembah in dopolnitev odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002, stran 10598.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US 56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 100. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 42. seji dne 6. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitev odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2002 se spremeni 3. člen in se glasi:
“3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
                         v tisoč tolarjev
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov       Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)        1.088.011
    Tekoči prihodki (70+71)              454.848
70   Davčni prihodki                  348.033
    700 Davki na dohodek in dobiček         176.643
    703 Davki na premoženje              27.925
    704 Domači davki na blago in storitve      143.465
71   Nedavčni prihodki                 106.815
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 11.056
    711 Takse in pristojbine              4.750
    712 Denarne kazni                   9
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     1.000
    714 Drugi nedavčni prihodki            90.000
72   Kapitalski prihodki                 6.600
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     5.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
      premoženja                   1.600
73   Prejete donacije                  8.250
    730 Prejete donacije iz domačih virov       8.250
    731 Prejete donacije iz tujine             –
74   Transferni prihodki                618.313
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij          618.313
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)          1.108.750
40   Tekoči odhodki                  238.452
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       43.832
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   5.899
    402 Izdatki za blago in storitve         174.862
    403 Plačila domačih obresti            1.500
    409 Rezerve                    12.359
41   Tekoči transferi                 353.514
    410 Subvencije                  22.420
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   70.285
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                   42.280
    413 Drugi tekoči domači transferi        218.529
42   Investicijski odhodki               422.739
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      422.739
43   Investicijski transferi              94.045
    430 Investicijski transferi            94.045
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)         –20.739
    (proračunski primanjkljaj)
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev (750+751)       11.675
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil         11.030
    751 Prodaja kapitalskih deležev           645
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441)                 12.943
44   Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
    440 Dana posojila                 2.915
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    10.028
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)       –1.268
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                 80.000
50   Zadolževanje                    80.000
    500 Domače zadolževanje              80.000
VIII. Odplačilo dolga (550)                2.000
55   Odplačilo dolga                   2.000
    550 Odplačilo domačega dolga            2.000
IX.  Spremembe stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII–II.–V.–VIII.)             55.993
X.   Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.)         22.007
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)            20.739"
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/2002
Puconci, dne 6. novembra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost