Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4852. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Metlika, stran 10596.

V skladu s 6. členom zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02), na podlagi 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Metlika
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Metlika.
Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe ter njihovi pravni nasledniki, ki so preko akcij krajevnih skupnosti od leta 1974 do 1. 1. 1995 na območju Občine Metlika, združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba.
Prav tako se izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov oziroma občinskih upravnih organov, štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračilo vlaganj, ki so predmet tega odloka, je Republika Slovenija. Občina Metlika kot preneseno pristojnost izvaja vračilo vlaganj na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom, vse v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencem, ki so zajeti v seznamu fizičnih in pravnih oseb kot končnih upravičencev in katerega način sestave je podrobneje opisan v 7. in 8. členu tega odloka.
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Občina Metlika povrne vlaganja posameznim upravičencem v roku 30 dni od prejema sredstev, v celoti vseh prejetih sredstev in v deležih, ki so sorazmerni vlaganjem oseb, navedenih in določenih v seznamih.
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Metlika bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Metlika.
Pisno poravnavo sklene župan.
Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada, iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo.
V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(višina vračila)
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost zneska iz pogodbe, zmanjšana za morebitno neplačano priključnino, morebitni neplačani prispevek SIS ali morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.
6. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
Člani komisije so:
– predsedniki KS na področju Občine Metlika ali predsedniki gradbenih (krajevnih) odborov za izgradnjo JTV,
– predstavniki Občinske uprave občine Metlika.
7. člen
(seznam upravičencev in način ugotavljanja)
Vsaka od krajevnih skupnosti na področju Občine Metlika mora v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka sestaviti predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
Predlog seznama obravnava komisija iz 6. člena tega odloka, ki predlog seznama potrdi, dopolni, zavrne ali zavrže. Kolikor posamezna KS v roku 8 dni od prejetega sklepa komisije, da je seznam nepopoln ali napačen, le-tega ne dopolni, se upošteva stališče komisije in se šteje, da je pravilna tista različica seznama, ki ga pripravi komisija.
Komisija preverja tako predlog seznama skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami v celoti, kot tudi presoja deleže vračila posameznih upravičencev v skladu z zakonom.
Po preverjanju predloga posameznega seznama in končnih ugotovitvah, komisija sestavi seznam končnih upravičencev in ga na krajevno običajen način javno objavi (oglasna deska Občine Metlika, oglasne deske posameznih KS ali sredstva javnega obveščanja).
8. člen
(način in vsebina predloga seznama, način uveljavljanja deležev)
Predlog seznama sestavi pristojna KS, seznam mora obsegati pet rubrik, in sicer:
1. zahtevek za vračilo s popolnim imenom ali nazivom in prebivališčem oziroma sedežem upravičenca (v primeru pravnega nasledstva tudi dokaz o nasledstvu končnega upravičenca) ter podatki o računu, kamor se naj nakažejo sredstva;
2. pravni temelj vračila oziroma pogodbo iz 2. člena tega odloka;
3. podatke o vrsti priključka;
4. predlog preračuna vrednosti denarnih prispevkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZVVJTO:
5. predlog višine izračunanega vračila tretjega odstavka 4. člena ZVVJOTO.
Predlogu seznama morajo biti s strani KS predložena tudi vsa listinska dokazila, ki vsebujejo:
– podatke KS o načinu in vrsti izgradnje in PTT priključka;
– podatke KS o eventualnem samoprispevku;
– podatke o eventualnih namenskih sredstvih iz državnega ali občinskega proračuna;
– podatke KS o plačilu ali neplačilu dajatev upravičenca;
– podatke KS o datumu prejema posameznih zahtevkov končnih upravičencev
9. člen
(pristojnosti KS in vlaganje zahtevka)
V predlogu seznama morajo biti podani vsi zahtevani podatki iz 8. člena tega odloka.
Končni upravičenci morajo zahtevane in potrebne podatke, kot prilogo k zahtevku za povrnitev sredstev, podati na sedežu pristojne KS v roku 20 dni od prve objave javnega poziva.
KS mora prejete zahtevke preveriti, jih uvrstiti na predlog seznama in ga posredovati v rokih, pod pogoji in na način, določenimi v določilih tega odloka pristojni komisiji Občine Metlika. KS je tako občini kot končnim upravičencem odgovorna za vsebino podatkov, ki so navedeni v predlogu seznama.
Kolikor končni upravičenec zamudi z rokom vložitve zahtevka na KS ali pa svojega zahtevka v roku tri dni od poziva KS o dopolnitvi zahtevka ne dopolni, se smatra, da zahtevek ni vložen in ga KS s sklepom zavrže. O morebitni pritožbi zoper sklep odloča komisija Občine Metlika, katere odločitev je dokončna.
10. člen
(javni poziv)
Občina v roku 8 dni od uveljavitve tega odloka objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno običajen način javni poziv.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov in način vložitve;
– sestavni deli zahtevka in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
11. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila, po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, občina vrne končnim upravičencem v celoti, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svojem zahtevku, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev kot vračila s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
12. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013 -15/02
Metlika, dne 25. oktobra 2002.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost