Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4851. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2003, stran 10595.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 7. izredni seji dne 4. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lendava za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna ter postopki izvrševanja proračuna.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)        2,226.791
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)              991.099
70   DAVČNI PRIHODKI                  833.902
    700 Davki na dohodek in dobiček          490.569
    703 Davki na premoženje              76.114
    704 Domači davki na blago in storitve       267.219
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 157.197
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  23.020
    711 Takse in pristojbine              6.621
    712 Denarne kazni                  3.056
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      3.500
    714 Drugi nedavčni prihodki            121.000
73   PREJETE DONACIJE                 315.000
    731 Prejete dotacije iz tujine          315.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                920.692
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij 920.692
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2,379.270
40   TEKOČI ODHODKI                  358.559
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       127.100
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   18.399
    402 Izdatki za blago in storitve         165.060
    403 Plačila domačih obresti             3.000
    409 Rezerve                    45.000
41   TEKOČI TRANSFERI                 575.854
    410 Subvencije                   22.200
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    77.700
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                     56.214
    413 Drugi tekoči domači transferi         419.740
42   INVESTICIJSKI ODHODKI              1,361.500
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     1,361.500
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              83.357
    430 Investicijski transferi            83.357
    III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)      -152.479
----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             1.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            1.000
    750 Prejeta vračila danih posojil          1.000
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   -
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     -
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)            1.000
----------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 -
50   ZADOLŽEVANJE                      -
    500 Domače zadolževanje                 -
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             6.511
55   ODPLAČILA DOLGA                   6.511
    550 Odplačila domačega dolga            6.511
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -157.990
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         -6.511
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)           -5.511
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po funkcionalni klasifikaciji – po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan.
4. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 2003 lahko župan prerazporeja proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna proračunska postavka ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah v posameznem primeru do višine 3,000.000 tolarjev odloča župan.
7. člen
Investicije, pri katerih je predvideno sofinanciranje, se lahko izvedejo le do višine, ki je zagotovljena iz lastnih virov.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0003/2002
Lendava, dne 28. oktobra 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost