Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev, stran 10590.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99), zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in Uradni list RS, št. 64/01), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02), uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 36. seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev
1. člen
V odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 101/99) se 8. člen odloka spremeni in se glasi:
“Ceno storitve, oblikovano v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, določi organ upravljanja izvajalca storitev socialne oskrbe na domu. K ceni mora izvajalec pridobiti soglasje sveta Mestne občine Kranj.“
2. člen
Spremeni se 11. člen, v katerem se črtata tretji in četrti odstavek, in se glasi:
“Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja storitev v višini veljavne cene storitev. Višina prispevka plačila pomoči na domu je odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev in je odvisna od ugotovljenega dohodka na družinskega člana.
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu in nimajo zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz katerega drugega pravnega naslova dolžni preživljati ali za to nimajo dovolj sredstev, lahko vložijo vlogo za delno ali celotno oprostitev plačila.
Oprostitve delnih ali celotnih plačil sredstev se določijo na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev oziroma meril, ki jih v skladu z Zakonom o socialnem varstvu sprejme Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za izvajanje javne službe pomoči na domu zagotavlja občina v okviru sredstev zagotovljenih z vsakokratnim sprejetim proračunom“.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15405-0013/02-47/04
Kranj, dne 22. oktobra 2002.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost