Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za "Center Jesenice", stran 10588.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01, 23/02) ter 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji dne 29. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Center Jesenice (Uradni list RS, št. 104/00), ki jih je izdelalo podjetje Arhitektura, d.o.o., Ljubljana pod številko 2-02-PG, oktober 2002.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na opredelitev meril in pogojev za določitev funkcionalnih zemljišč k obstoječim in novim objektom.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Center Jesenice vsebujejo:
– besedilo odloka;
– soglasja pristojnih organov in organizacij;
– grafični prilogi:
– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč – obstoječe stanje;
– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč – novo stanje.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Center Jesenice določajo:
– splošne določbe;
– spremembe in dopolnitve odloka:
– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč;
– končne določbe.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
V 2. členu se k točki 4. grafične priloge dodata novi alinei, ki se glasita:
»– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč – obstoječe stanje M 1: 1000,
– merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč – novo stanje M 1: 1000«.
5. člen
V poglavju IV. Urbanistično oblikovanje območja zazidalnega načrta ter arhitektonsko oblikovanje objektov se v 6. členu spremeni prva alinea, tako da se glasi:
– »regulacijski elementi ter merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč«.
6. člen
V poglavju IV. Urbanistično oblikovanje območja zazidalnega načrta ter arhitektonsko oblikovanje objektov se spremeni in dopolni 7. člen, tako da se glasi:
»Določeni so naslednji regulacijski elementi
RL regulacijska linija razmejuje območje cestnega sveta od ostalega območja;
GL gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej črti; gradbene linije hkrati določajo tudi funkcionalno zemljišče; dopustni so le manjši zamiki fasade oziroma njenih delov v smislu členitve objekta.
Regulacijski elementi so prikazani v grafični karti »merila in pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč«, št. kart 1, 2.
Do izvedbe predvidenih novih objektov se določajo funkcionalna zemljišča v skladu s karto št. 1, in sicer tako, da se prepreči preoblikovanje parcel, primernih za gradnjo na območjih, kjer je predvidena in eksplicitno določena gradnja, ki je določena v veljavnem ZN Center Jesenice.«
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Center Jesenice so stalno na vpogled na Občini Jesenice in Upravni enoti Jesenice.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2002
Jesenice, dne 22. oktobra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost