Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4838. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi, stran 10580.

Na podlagi 4. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 42. seji dne 30. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje lokalnega časopisa Občine Grosuplje kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime lokalnega časopisa je Grosupeljski odmevi.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Grosuplje – občinski svet, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
4. člen
Lokalni časopis praviloma izhaja enkrat mesečno, lahko pa izide dvojna številka ali tudi izredna številka.
Lokalni časopis izhaja v slovenskem jeziku in v 5255 izvodih, je brezplačen in je namenjen občanom, društvom Občine Grosuplje in organizacijam, ki so povezane z delovanjem lokalne skupnosti.
Za razširjanje programske vsebine lokalnega časopisa se lahko glede na tehnične in finančne zmožnosti uporabi tudi internetno omrežje.
5. člen
Naslov uredništva lokalnega časopisa je Občina Grosuplje, Grosupeljski odmevi, Taborska cesta 2, Grosuplje.
6. člen
Lokalni časopis Grosupeljski odmevi temelji na programski zasnovi, katera obsega:
– naslovnico s predpisano vsebino,
– uvodno besedilo urednika,
– prispevke občinske uprave (obvestila, razpisi...),
– prispevke župana,
– prispevke o delu občinskega sveta in delovnih telesih občinskega sveta,
– prispevke političnih strank,
– prispevke zainteresirane javnosti (zavodi, društva, občani...) o vseh področjih življenja in dela v občini (problematika posameznih področij...),
– koristne informacije in nasvete za občane,
– reklamna in propagandna sporočila,
– komentarje, reportaže, pobude, mnenja, odmeve,
– literarne prispevke,
– zahvale in osmrtnice,
– pisma bralcev,
– slikovno gradivo.
Vsebinsko in uredniško politiko, ki obsega obveščanje javnosti o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini, pa določi odgovorni urednik.
7. člen
Izdajatelj lokalnega časopisa oziroma v njegovem imenu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora objaviti javni poziv za odgovornega urednika najmanj 60 dni pred iztekom mandata odgovornega urednika. Kandidati za odgovornega urednika so dolžni k prijavi na javni poziv priložiti osnovno vsebinsko in uredniško zasnovo v skladu s sprejeto programsko zasnovo lokalnega časopisa.
8. člen
Lokalni časopis ima odgovornega urednika, ki ga na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje in razreši občinski svet.
Hkrati z imenovanjem odgovornega urednika občinski svet sprejme tudi njegovo vsebinsko in uredniško zasnovo.
Po imenovanju odgovornega urednika, le-ta predlaga šestčlanski uredniški odbor, ki ga imenuje in razreši občinski svet.
Mandat odgovornega urednika in uredniškega odbora traja štiri leta.
V primeru odstopa ali odpoklica odgovornega urednika preneha mandat tudi uredniškemu odboru.
Medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in odgovornega urednika se uredijo s pogodbo.
9. člen
Uredništvo lokalnega časopisa sestavljata odgovorni urednik in uredniški odbor.
Odgovorni urednik vodi delo uredništva in je odgovoren za izvajanje sprejete programske, vsebinske in uredniške zasnove.
Odgovorni urednik:
– koordinira pripravo in vsebino lokalnega časopisa,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v časopisu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– odgovarja za kvaliteto priprave gradiva za tisk,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko in vsebinsko zasnovo ter uredniško politiko in načeli novinarske etike ob upoštevanju določil zakona o medijih.
10. člen
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja prispevka, razen če:
– avtor prispevka ni znan,
– če tako odloči uredniški odbor.
11. člen
Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete programske, vsebinske in uredniške zasnove odgovoren občinskemu svetu, ki mu redno najmanj enkrat letno poroča o svojem delu.
Občinski svet najmanj enkrat letno obravnava poročilo odgovornega urednika.
Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika pred iztekom mandata, če s svojim delom deluje proti programski in vsebinski zasnovi lokalnega časopisa ter v nasprotju z veljavno zakonodajo.
12. člen
Uredniški odbor Grosupeljskih odmevov je posvetovalni organ odgovornega urednika in ga sestavlja šest članov.
13. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo, obvezno pa pred izdajo posamezne številke časopisa.
Seje uredništva so javne.
14. člen
Uredništvo je v okviru sprejete programske in vsebinske zasnove ter kodeksa novinarske etike pri svojem delu avtonomno in neodvisno ter je dolžno delovati v skladu z veljavnimi predpisi.
15. člen
Občinski svet zagotavlja materialne in druge pogoje s sredstvi občinskega proračuna za redno izdajanje lokalnega časopisa na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga predloži odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje časopisa se zagotavljajo tudi s prihodki od propagandnih in drugih sporočil.
16. člen
Lokalni časopis sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
17. člen
Iz sredstev za izdajanje časopisa so financirani:
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– avtorski honorarji, ki so opredeljeni s posebnim pravilnikom,
– nadomestila za delo odgovornega urednika in uredniškega odbora,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
18. člen
Finančno poslovanje časopisa opravlja Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance občine Grosuplje. Nadzor nad finančnim poslovanjem pa opravljata Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance in Nadzorni odbor občine Grosuplje.
19. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora lokalni časopis del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v Državni zbor in Državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
O obsegu časopisnega prostora pred posameznimi volitvami odloči občinski svet na predlog odgovornega urednika.
Ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji.
20. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni:
– ime časopisa,
– ime in sedež izdajatelja časopisa,
– kraj in datum izdaje časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika.
21. člen
Izdajatelj časopisa je dolžan pred pričetkom izdajanja prijaviti časopis pristojnemu organu v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o spremembah.
22. člen
Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z veljavnostjo tega odloka, preneha veljati sklep o ustanovitvi lokalnega časopisa, št. 006-1/95, z dne 29. 3. 1995.
Št. 006-1/95-1
Grosuplje, dne 30. oktobra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost