Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4831. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna, stran 10573.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00), je Občinski svet občine Brezovica na 29. redni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V O D L O K A
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 24 Rakitna (Uradni list RS, št. 11/95 in 73/98) – v nadaljevanju: PUP,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP ter način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave PUP-a ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:
– spremembo morfololoških območij v planski celoti VS 24/5-1 Jezero.
3. člen
Strokovne podlage:
– pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev PUP se morajo upoštevati že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 15/85),
– vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave 4. člena tega odloka.
4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov sodelujejo:
– JP Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije PE Ljubljana,
– JP Vodovod Kanalizacija,
– JKP Brezovica,
– Zavod za naravno in kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenemi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov in PUP
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokovnega gradiva za spremembe in dopolnitve PUP se določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi po sprejetju programa priprave na podlagi neposrednega naročila strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP. Za koordinatorja se določi župan Občine Brezovica.
6. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja zazidalnega načrta
-----------------------------------------------------------
Posebne strokovne podlage    20 dni po podpisu pogodbe
za PUP in osnutek PUP      z izdelovalcem.
-----------------------------------------------------------
Stališča do pripomb       15 dni po prejemu pripomb 
                iz javne razgrnitve.
-----------------------------------------------------------
Predlog PUP           45 dni po sprejetju stališč 
                do pripomb.
-----------------------------------------------------------
Kompletacija dokumenta     15 dni po sprejetju PUP na
                občinskem svetu.
-----------------------------------------------------------
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek PUP vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
Občinski svet občine Brezovica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem glasilu Občine Brezovica.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Rakitna za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu KS Rakitna.
Občani, organizacije in organi, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka PUP.
Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Brezovica zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Občine Brezovica posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Sredstva
Sredstva za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov in PUP se zagotovijo v proračunu občine oziroma KS Rakitna.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.
Št. 42/2002
Brezovica, dne 4. novembra 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost