Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4829. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ozbiroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem Občine Bloke, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Bloke ter o povračilih stroškov, stran 10571.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Bloke ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 51/02) je Občinski svet občine Bloke na 23. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem Občine Bloke, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Bloke ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve plač oziroma plačila za opravljanje funkcije (denarnih prejemkov) in sejnin občinskim funkcionarjem, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije in drugi organov Občine Bloke.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo profesionalno oziroma do plačila za opravljanje funkcije ali sejnine, če funkcijo opravljajo neprofesionalno.
Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter članom delovnih teles občinskega sveta (ter drugih organov) pripadajo sejnine za njihovo delo v skladu s tem pravilnikom.
Občinskim funkcionarjem ne pripada posebni dodatek po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskim funkcionarjem, ki opravlja funkcijo poklicno.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN
4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Bloke, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana (brez županove delovne dobe) iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 40% plače, določene v prejšnjem odstavku tega člena.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača župana, določena v 4. členu tega pravilnika, povečana za dodatek za delovno dobo. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu za ta čas pripada 50% županove plače.
Podžupanu za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles ne pripada sejnina.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa.
Letni znesek sejnine, vključno s sejninami za članstvo v delovnih telesih, ne sme presegati 10% letne plače župana.
Sejnina za svetnike znaša 5,5% županove plače brez dodatka za delovno dobo.
Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo sejnine se izplačuje na osnovi prisotnosti na seji občinskega sveta (vsaj 70% časovne prisotnosti) za redne in izredne seje.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje izplača 50% sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje. Enako velja tudi za svečano sejo.
6. člen
Osnova za obračun plače, plačila za opravljane funkcije oziroma sejnine na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
III. SEJNINE
7. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora, predsedniku in članom komisij ali odborov oziroma drugih delovnih teles, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov občine ali delovnih teles, ki je določena v odstotku od plače župana brez dodatka za delovno dobo in znaša:
– za predsednika nadzornega odbora 5,5%,
– za člane nadzornega odbora 2,5%,
– za predsednike komisij, odborov in drugega delovnega telesa 2,5%;
– za člane komisij, odborov ali drugega delovnega telesa 1,5%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti na seji. Sejnina s izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Nadomestila občinski volilni komisiji se oblikujejo v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah. Za delo opravljeno v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov se višina plačila določi v skladu s sklepom občinskega sveta.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravice iz 9. člena tega začasnega sklepa uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog pooblaščeni podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Vsi prejemki funkcionarjev se izplačujejo najpozneje do 25. v mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Plače in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada sejnina v dvojnem določenem znesku.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od konstituiranja občinskega sveta po lokalnih volitvah v letu 2002.
Nova vas, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost