Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4828. Sprememba poslovnika Občinskega sveta občine Bloke, stran 10570.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke, na 23. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Bloke
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Bloke (Uradni list RS, št. 42/99) se v 56. členu pred zadnjim odstavkom doda odstavek:
Komisija obravnava vse predloge in pobude v zvezi z kadrovskimi vprašanji v občini, ter pripravlja predloge odločitev občinskega sveta s plačami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev. Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
2. člen
Spremeni se 58. člen, ki glasi:
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora,
– statutarna komisija.
3. člen
V 59. členu se na koncu člena doda odstavek:
Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev, ki se nanašajo na njeno področje. Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
4. člen
Črta se 60. člen poslovnika se črta.
5. člen
Spremeni se 61. člen, ki glasi:
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj turizma v občini,
– spremlja program porabe turistične takse in spremlja njeno izvajanje,
– spremlja in vzpodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora,
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
6. člen
Spremeni se 62. člen, ki glasi:
Odbor za komunalo, infrastrukturo, stanovanjske zadeve in urejanje prostora obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– spremlja stanje na stanovanjskem področju, skrbi za obnavljanje objektov,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
7. člen
V 63. členu se na koncu člena doda odstavek:
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev, ki se nanašajo na njegovo področje. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predloge pisno predloži županu najkasneje en dan pred sejo občinskega sveta.
8. člen
Črta se 64. člen.
9. člen
Črta se 65. člen.
10. člen
Ta sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja novega občinskega sveta dalje.
Nova vas, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost