Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4820. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) in v programu Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002), stran 10559.

Na podlagi uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/02 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/02) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 84. seji dne 25. 7. 2002 se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) in v programu Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002)
Besedilo Memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) in v programu Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002) in prilog se v slovenskem jeziku glasi:
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI, v nadaljevanju imenovana “Komisija”, v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
na drugi strani,
ker:
(1) je bil večletni program za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) vzpostavljen na podlagi odločbe št. 646/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 20001,
(2) je bil večletni program za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002) vzpostavljen na podlagi odločbe št. 647/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 20002,
(3) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 določa splošna določila in pogoje sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepušča določitev posebnih določil in pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznih programih
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Programi
Slovenija sodeluje v večletnem programu spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) (od 1998 do 2002) ter v večletnem programu spodbujanja energetske učinkovitosti (SAVE) (od 1998 do 2002) (v nadaljevanju imenovanima: “programa”) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o splošnih določilih in pogojih sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti, ter v skladu z določili in pogoji, omenjenimi v členu 2 tega Memoranduma o soglasju.
Člen 2
Pogoji sodelovanja v programih
1. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa Skupnosti za spodbujanje obnovljivih virov energije znotraj Skupnosti (ALTENER) v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odločbi št. 646/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2000.
2. Slovenija sodeluje v dejavnostih v okviru programa Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti (SAVE) v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odločbi št. 647/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2000.
3. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih institucij, organizacij in posameznikov v Sloveniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, organizacije in posameznike v državah članicah Evropske unije.
4. Slovenija bo za sodelovanje v programih vsako leto vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.
5. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in uresničevanje programov se prišteje k znesku, ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrševanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za izvajanje, vodenje in delovanje programov.
6. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike programov, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
Člen 3
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi I.
Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo Slovenije, lahko financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.
Člen 4
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programov, bosta sodelovanje Slovenije v programu nenehno skupaj spremljali Komisija in Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost določi v okviru omenjenih programov.
Člen 5
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja programov, začenši s 1. januarjem 2002, kar zadeva program Skupnosti ALTENER, ter s 1. januarjem 2001, kar zadeva program Skupnosti SAVE. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njuno trajanje, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v programih, se čas uporabljanja tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati s 1. januarjem 2001.
 
V Bruslju,
dne 15. julija 2002.
Za Vlado Republike Slovenije
Marcel Koprol
Namestnik vodje Misije
Republike Slovenije
pri Evropski uniji
V Bruslju,
dne 12. septembra 2002.
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
Loyola de Palacio,
podpredsednica
Članica Komisije
za transport in energijo
Št. 900-15/2001-18
Ljubljana, dne 25. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
1 UL L 79, 30. 3. 2000, str. 1

2 UL L 79, 30. 3. 2000, str. 6
                               Priloga I

    Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
       za večletni program spodbujanja uporabe
       obnovljivih virov energije (ALTENER)
        in za večletni program spodbujanja
         energetske učinkovitosti (SAVE)

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun
Evropske unije zaradi sodelovanja v programu znaša:

Program Skupnosti ALTENER

- 80.422 EUR za leto 2002

Program Skupnosti SAVE

- 42.605 EUR za leto 2001

- 42.065 EUR za leto 2002

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave,
izvedljivosti, razvoja in izvajanja projektov skupnega interesa
ter razvoja in uresničevanja horizontalnih ukrepov, predvidenih s
programoma.

3. Potne stroške slovenskih predstavnikov, nastale zaradi
njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora, omenjenega v
členu 5 Odločbe št. 646/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 28. februarja 2000 in v členu 6 Odločbe št. 647/2000/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2000, ali
zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na
uresničevanje programov, jim bo Komisija povrnila na enaki osnovi
ter v skladu s trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav
članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije,
se uporablja za izvrševanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku
posameznega proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji poziv za
vplačilo sredstev v višini, ki ustreza znesku njenega prispevka k
stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju.

6. Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se
glasi na evre.

7. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi
poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma
poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka mora Slovenija
plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva zapadlosti.
Obrestna mera je pri tem tista, ki jo Evropska centralna banka
uporablja za svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob
zapadlosti, povečana za 1,5 odstotne točke. V primeru zamude pri
plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila uresničevanje in
vodenje programa, Komisija začasno ustavi sodelovanje Slovenije v
programu v zadevnem letu, če plačila ne prejme v dvajsetih
delovnih dneh od datuma uradnega opomina, poslanega Sloveniji.


AAA Zlata odličnost