Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4809. Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ), stran 10542.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (ZTRPIZ)
Razglašam zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (ZTRPIZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
Št. 001-22-129/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI V LETIH 2003–2008 (ZTRPIZ)
1. člen
Republika Slovenija bo za zagotavljanje skladnejšega in bolj uravnovešenega razvoja izobraževanja in znanosti ter za posodobitev šolske in raziskovalne infrastrukture v okviru načrta razvojnih programov v letih 2003–2008 z vsakokratnimi letnimi proračuni zagotovila sredstva, ki v skupni višini ne bodo manjša od 167.722,653.000 tolarjev. Letna višina sredstev posameznih razvojnih programov je opredeljena v prilogi 1 tega zakona in je njegov sestavni del. Sredstva za leta 2003 do 2008 so v prilogi 1 izračunana po cenah na dan 1. 1. 2002 in se bodo letno valorizirala skladno s povprečno rastjo drobnoprodajnih cen. Prilogi 2 in 3 podrobneje opredeljujeta posamezne razvojne programe in sta tudi sestavni del tega zakona.
2. člen
Razvojni programi po tem zakonu so:
– raziskovalna in razvojna dejavnost;
– izobraževanje odraslih s ciljem večje zaposljivosti;
– informacijsko-komunikacijska pismenost;
– regionalna mreža višjih in visokih šol ter njihove povezanosti z gospodarstvom;
– razvoj zdrave prehrane;
– investicije na področju izobraževanja in znanosti.
3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se oblikujejo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za šolstvo in znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) tako, da bodo zagotovila izvedbo vseh predvidenih programov.
O spremembah znotraj razvojnega programa iz šeste alinee 2. člena tega zakona odloča Vlada Republike Slovenije. O višini potrebnih sredstev za izvedbo posameznih investicij, ki jih vsebuje ta razvojni program, odloča ministrstvo.
4. člen
Zaradi skupnega interesa tako države kot lokalnih skupnosti in gospodarstva za pospešeno investicijsko dejavnost na področju izgradnje šolskih objektov in raziskovalne infrastrukture, bodo v okviru strokovno enakovrednih programov prednostno obravnavani programi, pri katerih bo lokalna skupnost iz lastnih sredstev sodelovala pri investiciji z zagotavljanjem komunalno opremljenega zemljišča, gospodarstvo pa z nepovratnim vlaganjem, pri čemer morajo nepovratna finančna vlaganja, vrednost zemljišča ali pripadajoče komunalne opreme dosegati vsaj 15% vrednosti celotne investicije.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-09/02-12/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost