Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4804. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č), stran 10510.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č)
Razglašam zakon spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
Št. 001-22-124/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZDRS-Č)
1. člen
V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 61/92 – odl. US, 61/92 – odl. US, 38/92, 13/94 in 59/99 – odl. US) se v 5. členu v četrtem odstavku besedilo “občinskega organa, pristojnega za socialno varstvo” nadomesti z besedilom “centra za socialno delo”.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku številka “23.” nadomesti s številko “36.”.
3. člen
V 10. členu se v 3. točki prvega odstavka za besedo “prošnje” doda besedilo “in ima urejen status tujca”.
V 4. točki se črta besedilo “da ima zagotovljeno stanovanje in”.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
“5. da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;”.
V 7. točki se beseda “prepoved” nadomesti z besedo “odpoved”.
V 9. točki se za besedo “obveznosti” pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
“10. da poda izjavo, da s pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije soglaša s pravnim redom Republike Slovenije.”.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Šteje se, da je pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen:
1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Sloveniji;
2. če je oseba končala srednjo šolo v Republiki Sloveniji;
3. če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na VI. ali VII. stopnji oziroma končala visokošolski ali univerzitetni študij po 25. 6. 1991;
4. če je oseba starejša od 60 let in dejansko živi v Sloveniji 15 let.
Pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje tudi oseba, ki je nepismena, se pa govorno sporazumeva v slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni. Pogoja iz 5. točke prvega odstavka ni treba izpolnjevati osebi, ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, ni sposobna opraviti izpita v zahtevani obliki.”.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Šteje se, da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če so podani pogoji za izbris obsodbe iz kazenske evidence.”.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za številko “7.” beseda “in” nadomesti z vejico, za številko “8.” pa dodajo vejica in besede “9. in 10.”.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo “leto” doda besedilo “pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca”, za številko “7.” se beseda “in” nadomesti z vejico, za številko “8.” pa se dodajo vejica in besede “9. in 10.”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je izgubila državljanstvo Republike Slovenije na podlagi odpusta ali odreka državljanstvu v skladu z določbami tega zakona ali v skladu s predpisi, ki so urejali državljanstvo na območju Republike Slovenije pred sprejemom tega zakona, če oseba dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno šest mesecev pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.”.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo “leto” doda besedilo “pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca”, za številko “7.” se beseda “in” nadomesti z vejico, za številko “8.” pa se dodajo vejica in besede “9. in 10.”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodajo se novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije polnoletno osebo, rojeno na območju Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji od rojstva dalje in če izpolnjuje pogoje iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko pristojni organ upošteva osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki vežejo osebo na Republiko Slovenijo, ter posledice, ki bi jih povzročila zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega po zakonu o azilu, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo brez državljanstva (apatrida), če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.”.
6. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Osebi iz prejšnjega odstavka, ki uveljavlja korist države iz nacionalnih razlogov, ni potrebno izpolnjevati pogoja dejanskega bivanja v Sloveniji.”.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo “Slovenije” vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo pa se črta.
7. člen
V 14. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo “neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje ter ima urejen status tujca”.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pridobi državljanstvo Republike Slovenije otrok, ki je rojen v Republiki Sloveniji in še ni dopolnil leto dni starosti, če za to zaprosi roditelj, ki pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo.
Če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo na podlagi 13. člena tega zakona iz nacionalnih razlogov, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 let, če ta roditelj za to zaprosi.”.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo “republiški upravni organ, pristojen za socialno varstvo” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve”.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V 15. členu se za številko “40.” črtata beseda “ali” in številka “41.”.
9. člen
V 16. členu se v prvem odstavku za besedama “razveljavi odločbo” črta besedilo “v treh letih po njeni vročitvi”.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo “republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za obrambne zadeve”.
11. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku besedilo “republiški upravni organ, pristojen za socialno varstvo” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve”.
12. člen
V prvem odstavku 27. člena, v 32. členu, v prvem odstavku 36. člena, v 42. členu in v prvem odstavku 45. člena se besedilo “republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za notranje zadeve”.
V tretjem odstavku 27. člena se besedilo “republiškem upravnem organu, pristojnem za notranje zadeve” nadomesti z besedilom “ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve”.
13. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedilo “za notranje zadeve pristojnem upravnem organu občine” nadomesti z besedama “upravni enoti”.
V 37. členu in v 44. členu se besedilo “za notranje zadeve pristojni upravni organ občine” nadomesti z besedama “upravna enota”.
V 43. členu se besede “pristojni občinski organ” nadomestijo z besedami “pristojna upravna enota”.
14. člen
V 29. členu se besedilo “za notranje zadeve pristojni upravni organ občine” nadomesti z besedama “upravna enota”, beseda “dolžan” v drugem in tretjem stavku pa se nadomesti z besedo “dolžna”.
15. člen
V 35. členu se v prvem odstavku besedilo “organov za notranje zadeve” nadomesti z besedo “policije”.
16. člen
V 36. členu se v drugem odstavku besedilo “republiški upravni organ, pristojen za mednarodno sodelovanje” nadomesti z besedilom “ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve”.
17. člen
V 42. členu se za številko “40.” črtata beseda “in” in številka “41.”.
18. člen
V 46. členu se besedilo “Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve” nadomesti z besedilom “Minister, pristojen za notranje zadeve”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije lahko v roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona zaprosi polnoletna oseba, ki je imela na dan 23. 12. 1990 na območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno živi, če izpolnjuje pogoje iz 5., 6., 8. in 10. točke prvega odstavka 10. člena zakona.
Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko pristojni organ glede izpolnjevanja pogoja 6. točke prvega odstavka 10. člena zakona in izpolnjevanja pogoja 8. točke prvega odstavka 10. člena zakona upošteva dolžino prebivanja osebe v državi, njene osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki jo vežejo na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi jih za osebo povzročila zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.
Vlogo poda prosilec pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
Prosilec je v postopku po tem členu oproščen plačila vseh stroškov postopka.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/90-2/121
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost