Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4801. Zakon o eksplozivih (ZE), stran 10495.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o eksplozivih (ZE)
Razglašam zakon o eksplozivih (ZE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. oktobra 2002.
Št. 001-22-121/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O EKSPLOZIVIH (ZE)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit, prenos, skladiščenje in uporabo eksplozivov ter nadzor nad izvajanjem zakona zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja in za zagotavljanje varstva okolja.
(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za ugotavljanje skladnosti eksplozivov ter predpisujejo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki ravnajo z eksplozivi.
2. člen
(izjeme)
(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
– državne organe, ki uporabljajo eksplozive za lastne potrebe,
– tuje vojaške sile v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z mednarodno pogodbo,
– hrambo eksplozivov v jamskih skladiščih rudarskih podjetij ter za rudarska dela v skladu s posebnim predpisom,
– prevoz eksplozivov, ker je urejen s posebnim zakonom.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je potrebno pri ravnanju z eksplozivi izvajati vse varnostne ukrepe, s katerimi se varujejo življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje in okolje.
3. člen
(opredelitev eksplozivov)
(1) Eksplozivi so:
– razstreliva,
– smodniki,
– eksplozivne snovi,
– inicialna in vžigalna sredstva,
– izdelki, polnjeni z eksplozivi,
– pirotehnične zmesi,
– pirotehnični izdelki.
(2) Razstrelivo je: eksploziv, ki zgoreva z udarnim valom in je primarno namenjen razstreljevanju.
(3) Smodnik je: eksploziv, ki zgoreva s termično prevodnostjo in je primarno namenjen potisku izstrelka.
(4) Eksplozivne snovi so: druge snovi za doseganje eksplozivnega učinka.
(5) Inicialna in vžigalna sredstva so: sredstva, ki so namenjena za aktiviranje ali iniciranje eksploziva.
(6) Izdelki, polnjeni z eksplozivi, so: izdelki, ki so polnjeni oziroma vsebujejo eksploziv in je njihov učinek odvisen od te snovi.
(7) Pirotehnične zmesi so: snovi, katerih osnovni namen je, da pri izgorevanju dosegajo svetlobni, toplotni, dimni ali zvočni učinek.
(8) Pirotehnični izdelki so: izdelki, ki vsebujejo pirotehnično zmes in so razvrščeni v razrede: I, II, III in IV ter T1 in T2.
4. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– promet je: nakup ali prodaja eksplozivov,
– proizvodnja je: izdelava, obdelava ali predelava eksplozivov,
– dobavitelj je: pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki pošlje eksploziv v promet v Republiki Sloveniji ali omogoča njegovo uporabo,
– uporaba je: neposredna priprava in aktiviranje eksplozivov,
– ravnanje je: embaliranje, nakladanje, razkladanje ali prevažanje eksplozivov,
– skladiščenje je: hramba eksplozivov v za to namenjenih prostorih,
– uvoz je: vsak vnos eksplozivov na carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena, razen tranzita,
– izvoz je: vsak iznos eksplozivov iz carinskega območja Republike Slovenije,
– tranzit je: vsak prenos eksplozivov preko carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom,
– prenos je: vsak fizični premik eksplozivov znotraj carinskega območja, razen premika znotraj istega kraja,
– razredi pirotehničnih izdelkov so: razred I – pirotehnične igrače, razred II – izdelki za male ognjemete, razred III – izdelki za srednje ognjemete, razred IV – izdelki za velike ognjemete, razred T1 in razred T2 – pirotehnični izdelki za tehnične namene.
5. člen
(pristojni organ)
(1) Za izdajo dovoljenj o proizvodnji, uvozu, izvozu in tranzitu eksplozivov je pristojno ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za izdajo dovoljenj za promet in prenos eksploziva ter vodenje upravnih postopkov za določanje nakladališč in razkladališč zunaj območja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov je pristojna upravna enota, na območju katere ima kupec stalno prebivališče, če gre za pravno osebo, pa na območju njenega sedeža, oziroma v kraju, kjer je nakladališče ali razkladališče (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. VARNOSTNI UKREPI
6. člen
(varnostni in drugi ukrepi)
(1) Pri opravljanju dejavnosti proizvodnje, prometa, uporabe, skladiščenja in uničevanja eksplozivov ter izvajanja ognjemetov s pirotehničnimi izdelki, morajo gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) in samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) poskrbeti za varnost oseb in premoženja ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih o varnosti in zdravju pri delu ter v predpisih o varstvu okolja.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka morajo pravne osebe in podjetniki opredeliti v svojih splošnih aktih.
(3) Pravna oseba in podjetnik izdelata načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom, ipd).
(4) Pravna oseba in podjetnik morata vse osebe, ki zanju opravljajo dejavnosti v zvezi z eksplozivi, seznaniti z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in v posebnem načrtu, ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči.
(5) Objekti, v katerih se proizvajajo eksplozivi, opravlja promet z njimi ali skladiščijo, morajo biti fizično ali tehnično varovani.
(6) Pravna oseba in podjetnik, ki uporabljata ali drugače ravnata z eksplozivi, morata organizirati in nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev in ukrepov.
(7) Pravna oseba in podjetnik, ki se ukvarjata s proizvodnjo, prometom ali uporabo eksplozivov, morata ob izgubi ali kraji eksploziva nemudoma, vendar najkasneje v 12 urah obvestiti najbližjo policijsko postajo.
3. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA EKSPLOZIVE TER POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
7. člen
(začetek uporabe)
Eksploziv se lahko da v promet in začne uporabljati, če proizvajalec ali dobavitelj ministrstvu predloži listino o skladnosti in pridobi soglasje k navodilu za varno uporabo in uničenje. Navodilo mora biti napisano razumljivo ter v slovenskem jeziku.
8. člen
(tehnične zahteve)
Eksplozivi se lahko dajo v promet oziroma se smejo začeti uporabljati samo, če so v skladu s tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku, če so ustrezno označeni in če so uvrščeni na seznam eksplozivov.
9. člen
(veljavnost tujih listin)
(1) V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so bili izdani na osnovi enakovrednih tehničnih predpisov, po enakovrednem postopku in pri organih za ugotavljanje skladnosti, ki so enakovredni slovenskim.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše tehnične zahteve za eksplozive ter postopke za ugotavljanje skladnosti iz 8. člena tega zakona postopek ter pogoje za priznavanje listin o skladnosti, izdanih v tujini.
10. člen
(redni in izredni pregledi)
(1) Ministrstvo z rednimi in izrednimi pregledi zaradi preverjanja skladnosti odvzema vzorce eksplozivov, ki so v prometu.
(2) Ministrstvo lahko odvzame vzorec eksploziva zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Če obstaja nevarnost, da bi nadaljnja uporaba eksploziva ogrozila življenja ali obremenila okolje, lahko do ugotovitve o skladnosti začasno prepove promet.
(3) Če odvzeti vzorec ne ustreza predpisanim tehničnim zahtevam, ministrstvo prepove promet z eksplozivi. Stroški preizkusa bremenijo proizvajalca ali dobavitelja.
4. SPLOŠNI POGOJI PO TEM ZAKONU
11. člen
(splošni pogoji)
(1) Osebe, ki uporabljajo eksplozive morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so stare najmanj 18 let,
– ni zadržkov javnega reda,
– so strokovno usposobljene.
(2) Osebe, ki opravljajo promet z eksplozivi morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka aktivno znati slovenski jezik.
(3) Prejšnja odstavka ne veljata za uporabo pirotehničnih izdelkov razreda I, II, T1 in T2.
12. člen
(zadržki javnega reda)
(1) Zadržki javnega reda obstajajo, če je oseba pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Če proti osebi teče kazenski postopek za dejanje iz prejšnjega odstavka, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočnosti odločbe v postopku.
13. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Za promet, uporabo, ravnanje z eksplozivi in izvajanje ognjemetov s pirotehničnimi izdelki razredov III in IV morajo biti osebe strokovno usposobljene v skladu s 40. členom tega zakona.
(2) Osebe, ki niso strokovno usposobljene, smejo eksplozive samo prenašati, nakladati, razkladati, če to delo opravljajo pod nadzorstvom strokovno usposobljene osebe in so bile predhodno seznanjene z nevarnostmi in varnim načinom dela.
14. člen
(aktivno znanje slovenskega jezika)
Posameznik dokazuje aktivno znanje slovenskega jezika z dokazilom o izobraževanju v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali z dokazilom o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javnoveljavnem programu.
5. POSEBNI POGOJI PO TEM ZAKONU
5.1 Proizvodnja
15. člen
(pogoji)
Eksplozive lahko proizvajajo pravne osebe, ki imajo strokovno usposobljene osebe in izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu.
16. člen
(kaj se sme proizvajati)
Pravne osebe smejo proizvajati le tiste eksplozive, ki ustrezajo predpisanim tehničnim zahtevam in za katere je bila ugotovljena skladnost.
17. člen
(dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov)
(1) Pravna oseba lahko začne proizvajati eksplozive, ko dobi dovoljenje za proizvodnjo, ki ga izda ministrstvo.
(2) Dovoljenje je lahko časovno omejeno ter povezano z dodatnimi zahtevami, če je to potrebno zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja in zaradi varstva okolja.
18. člen
(vsebina vloge)
Pravna oseba zaprosi za dovoljenje za proizvodnjo z vlogo, ki vsebuje:
– ime in sedež pravne osebe,
– podatke o odgovornih osebah pravne osebe (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o stalnem oziroma začasnem prebivališču),
– uporabno dovoljenje za objekt,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena tega zakona,
– podatke o vrstah eksplozivov, ki se bodo proizvajali,
– podatke o tehnološkem postopku izdelave.
19. člen
(odvzem dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov)
(1) Dovoljenje se odvzame, če pravna oseba:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom,
– ne začne opravljati dejavnosti v letu dni po izdaji dovoljenja ali če dejavnosti dve leti ne opravlja.
(2) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja mora pravna oseba izročiti ministrstvu vse evidence, ki jih mora voditi po tem zakonu.
20. člen
(proizvodnja eksplozivov na delovišču)
Pravna oseba lahko proizvaja in uporablja eksplozive na deloviščih, če ima za to specializirano opremo in dovoljenje za proizvodnjo na delovišču, ki ga izda ministrstvo.
21. člen
(vsebina vloge za proizvodnjo na delovišču)
Vloga za proizvodnjo na delovišču mora poleg podatkov iz prve in druge alinee 18. člena tega zakona vsebovati še naslednje podatke:
– vrste eksplozivov, ki se bodo proizvajali na delovišču,
– tehnične specifikacije in dokumente o ugotovljenih varnostnih lastnostih eksplozivov,
– tehnološki postopek izdelave,
– potrdilo o strokovni usposobljenosti delavcev za tovrstno proizvodnjo,
– tehnično specifikacijo opreme,
– opis sistema za zagotavljanje kvalitete.
22. člen
(raziskave o eksplozivih)
Z raziskavami za pripravo novih vrst eksplozivov se lahko ukvarjajo proizvajalci eksplozivov in raziskovalne institucije, če so zagotovljeni tehnični in varnostni ukrepi za varovanje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.
23. člen
(obveščanje)
Imetniki dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov morajo obvestiti ministrstvo o začetku ali prenehanju proizvodnje ter tekoče obveščati o statusnih spremembah (sprememba organiziranosti, dejavnosti). Spremembe morajo sporočiti v osmih dneh, od dneva, ko so nastale.
24. člen
(dokumentacija za eksplozive)
(1) Proizvajalec mora za vsako vrsto eksploziva imeti:
– izjavo o skladnosti,
– tehnično specifikacijo,
– navodilo o načinu uporabe, skladiščenja in uničenja,
– oznako razreda pirotehničnega izdelka,
– varnostni list.
(2) Eksplozivi smejo v promet, prevoz in uporabo samo v izvirni embalaži, ki je preizkušena in označena tako, kot določajo predpisi o prevozu nevarnega blaga. Določba ne velja za medfazno skladiščenje v proizvodnji.
(3) Poleg podatkov, ki so navedeni v predpisu o prevozu nevarnega blaga, mora embalažna enota vsebovati še naslednje podatke:
– datum proizvodnje in rok uporabe eksploziva,
– navodilo za uporabo,
– posebna opozorila,
– oznako razreda pirotehničnega izdelka.
(4) Za izdajo varnostnega lista se uporabljajo določbe zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99 in 11/2001).
5.2 Promet
25. člen
(dovoljenje za promet)
(1) Pravna oseba in podjetnik lahko pričneta opravljati promet z eksplozivi, ko za to dobita dovoljenje pristojnega organa.
(2) Vloga za dovoljenje za promet vsebuje naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– o odgovornih osebah (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o stalnem ali začasnem bivališču),
– potrdilo o priglasitvi, če gre za podjetnika,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 6. člena tega zakona, in
– dokazilo o ustreznosti prodajalne in skladišča.
(3) Dovoljenje za promet se odvzame, če pravna oseba ali podjetnik:
– ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom,
– ne opravlja prometa z eksplozivi v skladu s tem zakonom.
(4) V osmih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja morata pravna oseba ali podjetnik izročiti ministrstvu vse evidence, ki jih morata voditi po tem zakonu.
26. člen
(dovoljenje za nakup)
(1) Dovoljenje za nakup eksplozivov lahko dobi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet eksplozivov. Dovoljenje za nakup velja 6 mesecev od dneva izdaje.
(2) Vloga za dovoljenje za nakup eksplozivov vsebuje naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime in sedež prodajalca,
– ime eksplozivov, proizvajalca ter količino,
– razloge, iz katerih je razvidna utemeljenost nakupa,
– kraj, čas in način uporabe ter
– elaborat del z izračunom potrebne količine eksplozivov.
(3) Če gre za nakup pirotehničnih izdelkov, ni potrebno navesti podatkov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka, dovoljenje pa se izda le za zmogljivost skladišča.
(4) Fizična oseba, ki v Sloveniji nabavlja pirotehnične izdelke razredov I, II ter T1 in T2 za lastno uporabo, ne potrebuje dovoljenja za nakup.
27. člen
(uporaba eksplozivov)
Pravne osebe ali podjetniki smejo kupljene eksplozive uporabljati izključno v namene in na mestih, ki so določeni v dovoljenju za nakup.
28. člen
(izjeme za fizične osebe)
(1) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup smodnika in netilk za polnjenje streliva za lastne potrebe, če ima veljavni orožni list. Z enim dovoljenjem je dovoljena nabava 1 kg smodnika in 1500 netilk na kos orožja v koledarskem letu in velja za nakup doma ali v tujini.
(2) Fizična oseba lahko dobi dovoljenje za nakup streliva za varnostno, lovsko in športno orožje v tujini, če ima veljavni orožni list. Z dovoljenjem je dovoljen nakup največ 2000 kosov streliva na kos orožja za posamezno tromesečno obdobje v koledarskem letu.
(3) Društvo, ki je v skladu s predpisi o društvih registrirano za strelsko dejavnost ali lov, lahko dobi dovoljenje za nakup streliva v tujini za potrebe društva. Z enim dovoljenjem je dovoljen nakup največ 36.000 kosov streliva za posamezno tromesečno obdobje v koledarskem letu.
(4) Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov izda pristojni organ, kjer ima fizična oseba prebivališče oziroma kjer je društvo registrirano.
5.3 Uvoz, izvoz, tranzit
29. člen
(dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov)
(1) Za uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov je potrebno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo. Dovoljenje za uvoz in izvoz lahko dobi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet.
(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za promet z eksplozivi, lahko opravlja samo prevoz eksploziva.
30. člen
(vloga za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit je potrebno navesti:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime eksploziva in identifikacijsko številko (UN številka),
– ime proizvajalca eksploziva,
– ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva ter ime in naslov kupca ali prejemnika,
– ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila,
– količino eksploziva,
– varnostni list,
– za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo,
– čas uvoza, izvoza ali tranzita,
– čas in kraj, kjer je predviden postanek,
– vstopni ali/in izstopni mejni prehod ter prevozno pot,
– uvozno ali tranzitno dovoljenje države, v katero se eksploziv izvaža ali skozi katero tranzit poteka.
(2) Pravna oseba ali podjetnik lahko uvaža le eksploziv, ki ima listine o skladnosti.
(3) Ministrstvo lahko odredi posebne varnostne ukrepe za uvoz, izvoz ali tranzit preko svojega ozemlja.
(4) Prevoznik mora zagotoviti, da je dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit ves čas prevoza poleg eksploziva, in ga na zahtevo policista tudi pokazati.
5.4 Prenos
31. člen
(prenos eksploziva)
(1) Dovoljenje za prenos eksploziva izda pristojni organ, na območju katerega je sedež prejemnika.
(2) Prejemnik blaga iz prejšnjega odstavka mora imeti dovoljenje za promet z eksplozivi.
(3) Vloga za dovoljenje za prenos mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika,
– ime eksploziva in identifikacijsko številko (UN številka),
– ime proizvajalca eksploziva,
– ime in naslov prodajalca ali pošiljatelja eksploziva in ime in naslov kupca ali prejemnika,
– ime in priimek voznika ter znamko in registrsko številko vozila,
– količino eksploziva,
– za strelivo podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo,
– datum in čas prenosa,
– čas in kraj, kjer je predviden postanek,
– relacijo prevoza,
– soglasja držav, skozi katere bo prenos potekal.
(4) Če gre za prenos med dvema pravnima osebama ali podjetnikoma in se nanaša na strelivo iz seznama streliva, ki ga države članice Evropske unije predhodno posredujejo druga drugi, pravne osebe ali podjetniki lahko dobijo dovoljenje za prenos streliva za tri leta.
(5) Če v državah, skozi katere poteka prenos, veljajo posebni varnostni ukrepi, mora biti to navedeno v dovoljenju za prenos.
(6) Prevoznik mora zagotoviti, da je dovoljenje za prenos ves čas prevoza poleg eksploziva, in ga na zahtevo policista tudi pokazati.
(7) Dovoljenje za prenos lahko prekliče organ, ki ga je izdal, če to zahtevajo varnostni razlogi.
32. člen
(omejitev prenosa eksplozivov)
(1) Ob ogrožanju javne varnosti sme pristojni organ za izdajo dovoljenja omejiti ali prepovedati prenos zaradi preprečitve nezakonite posesti in uporabe.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko zaradi javne varnosti ali obrambe države začasno omeji ali prepove prenos eksploziva na ozemlju ali delu ozemlja Republike Slovenije.
6. Uporaba in uničevanje eksplozivov
33. člen
(posest eksploziva)
Eksploziv sme imeti v posesti pravna oseba ali podjetnik, ki ima katerokoli dovoljenje, ki je predpisano s tem zakonom.
34. člen
(posebni ukrepi pri uporabi)
Pravna oseba ali podjetnik, ki uporablja eksploziv v bližini ceste, železnice, naftovoda, plinovoda, vodovoda, električnega ali telefonskega voda ali podobnih objektov, mora o tem najmanj tri dni pred začetkom del pisno obvestiti upravljavca objekta in pristojni organ ter poskrbeti za varovanje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.
35. člen
(vračanje in uničevanje eksploziva)
(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki uporablja eksploziv, mora neporabljen eksploziv, če nima pogojev za hrambo, vrniti prodajalcu, pri katerem ga je kupil, in o tem obvestiti organ, ki je izdal dovoljenje za nakup.
(2) Eksplozivi se uničujejo v skladu s proizvajalčevim navodilom in na mestih, kjer je dovoljena uporaba eksploziva, vendar največ do 50 kg hkrati. Uničevanje mora potekati tako, da ne ogroža življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.
(3) Eksplozive lahko uničuje samo strokovno usposobljena oseba. O načinu, količini, kraju in času uničevanja eksplozivov je potrebno obvestiti pristojni organ najmanj tri dni pred dnevom, določenim za uničevanje.
36. člen
(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov)
(1) Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena v času od 1. decembra do 31. decembra.
(2) Uporaba pirotehničnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovoljena v času od 26. decembra do 2. januarja.
(3) Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve.
(4) Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
(5) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedana je:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka,
– uporaba v drugih predmetih,
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi.
7. PROIZVODNI IN SKLADIŠČNI OBJEKTI
37. člen
(pogoji)
(1) Proizvodni in skladiščni objekti za eksplozive morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da je zagotovljeno varovanje življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ter okolja.
(2) Eksplozivi so lahko skladiščeni samo v posebnih, prenosnih ali priročnih skladiščih eksploziva.
(3) Proizvodni in skladiščni objekti morajo biti zavarovani pred dostopom nepoklicanih oseb.
(4) Podrobnejše predpise o proizvodnih in skladiščnih objektih, ki obsegajo gradbeno tehnične značilnosti, umestitev v prostor, varstvo okolja, urejenost, zavarovanje, zmogljivost in način skladiščenja eksplozivov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, s podzakonskim aktom in v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor. Z istim aktom se določijo tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kraji za nakladanje in razkladanje eksplozivov.
38. člen
(kraji za nakladanje, razkladanje)
Kraje za nakladanje in razkladanje eksplozivov zunaj poslovnih prostorov pravnih oseb in podjetnikov določi pristojni organ.
8. ODGOVORNE OSEBE
39. člen
(dolžnosti odgovornih oseb)
Odgovorne osebe v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi ter z upoštevanjem predpisov, ki urejajo področje eksplozivov, skrbijo za varen potek proizvodnje, prometa in uporabe eksplozivov ter ravnanja z njimi tako, da niso ogroženi življenje ali zdravje ljudi, njihovo premoženje ali okolje.
40. člen
(posebni pogoji)
(1) Promet in uporabo eksplozivov ter izvajanje ognjemetov s pirotehničnimi izdelki razreda III in IV lahko opravljajo le osebe, ki so strokovno usposobljene. Usposobljenost dokazujejo s potrdilom o usposobljenosti, ki velja tri leta.
(2) Izobrazbo, strokovno usposobljenost ter programi za posamezne vrste strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka so določeni v podzakonskem aktu, ki ga izda minister, pristojen za notranje zadeve.
9. ZASEG EKSPLOZIVOV
41. člen
(zaseg eksplozivov in prepoved dejavnosti)
(1) Brez predhodne odločbe policist na kraju samem zaseže eksploziv osebi, če:
– ima v posesti eksploziv brez dovoljenja,
– uporablja eksploziv brez dovoljenja,
– uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem.
(2) Inšpektor pristojne inšpekcije z odločbo prepove promet, nakladanje in razkladanje eksplozivov pravni osebi in podjetniku, ki:
– izvaja dejavnost z eksplozivi, ki nimajo listin o skladnosti in niso ustrezno označeni,
– dovoli, da dejavnost izvaja oseba, ki ni strokovno usposobljena,
– ne zagotovi vseh varnostnih ukrepov, ki so določeni s tem zakonom ali podzakonskimi akti,
– se ukvarja s prometom eksplozivov, ki niso navedeni v seznamu odobrenih eksplozivov.
(3) V odločbi, s katero prepove opravljanje dejavnosti, določi tudi rok, v katerem je potrebno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve.
10. EVIDENCE
42. člen
(vodenje evidenc)
(1) Zaradi zagotavljanja podatkov o proizvodnji, prometu, ravnanju in uporabi eksplozivov vodi ministrstvo evidence:
– izdanih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit ali prenos eksploziva,
– odvzetih dovoljenj za proizvodnjo, promet, uvoz, izvoz, tranzit ali prenos eksploziva,
– odvzetih vzorcih eksplozivov,
– eksplozivih, ki imajo soglasje k navodilu za uporabo.
(2) Pravna oseba, ki proizvaja eksploziv, vodi evidenco o vrsti in količini proizvedenega, prodanega ter uničenega eksploziva.
(3) Pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet, uvaža, izvaža, opravlja tranzit, prenos ali uporablja eksploziv, vodi evidenco o količini in vrsti nabavljenega, prodanega, porabljenega, uničenega ali vrnjenega eksploziva.
(4) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo 10 let, iz prejšnjega odstavka pa 5 let.
(5) Način, obliko in vsebino vodenja evidenc iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za notranje zadeve, s posebnim predpisom.
43. člen
(način zbiranja podatkov)
(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Ministrstvo zbira osebne in druge podatke neposredno od pravnih oseb, podjetnikov ali oseb, na katere se ti podatki nanašajo, od drugih oseb ali iz že obstoječih zbirk in evidenc, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo pristojni upravljavci.
(3) Pridobljene podatke ministrstvo uporablja za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom.
11. NALOGE ORGANOV ZA NADZOR
44. člen
(pristojnosti)
(1) Ministrstvo opravlja naslednje naloge:
– daje soglasja k navodilom za uporabo eksplozivov,
– skrbi za ažurnost seznama eksplozivov,
– vodi upravni postopek in izdaja dovoljenja za proizvodnjo, uvoz, izvoz, tranzit,
– sodeluje pri pripravi standardov strokovnih znanj in spretnosti oseb, ki morajo biti ustrezno strokovno usposobljene v skladu s tem zakonom,
– opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona,
– vzdržuje evidence podatkov o eksplozivih in podatke posreduje pristojnim organom,
– zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke v skladu z določbami tega zakona,
– obvešča pristojni organ Evropske unije o izvedenih ukrepih zaradi neustreznosti eksplozivov in o drugih pomembnih ukrepih na področju eksplozivov,
– sodeluje pri delu v zvezi z eksplozivi z mednarodnimi subjekti in organizacijami,
– od organov nadzora lahko zahteva podatke o kršitvah tega zakona,
– prepove proizvodnjo, če se proizvaja eksploziv, ki nima certifikata o skladnosti,
– druge naloge v skladu s predpisi in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka ministrstvo ustanovi posebno organizacijsko enoto.
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi osnovi izdanih predpisov izvajajo ministrstvo, policija, carinska služba ter drugi nadzorni in inšpekcijski organi, vsak v okviru svojih pristojnosti.
46. člen
(pristojnosti policije)
Policija sme opravljati nadzor nad dovoljenji za nakup, uvoz, izvoz, tranzit, prenos, uporabo eksplozivov na deloviščih in nad vodenjem evidenc v skladiščih in prodajalnah.
47. člen
(pooblastila organov, pristojnih za nadzor)
(1) Organi iz 45. člena tega zakona smejo v okviru svojih pristojnosti:
– pregledati dokumentacijsko gradivo v zvezi z eksplozivi, vstopiti in pregledati objekte, prostore ali delovišča, kjer se te snovi proizvajajo, skladiščijo, opravlja njihov promet, uporabljajo ali uničujejo,
– odrediti odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– pregledati listine o strokovni usposobljenosti oseb,
– prepovedati ravnanje z eksplozivi osebam, ki za to niso strokovno usposobljene,
– začasno prepovedati posamezna opravila v zvezi s prometom ali uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo eksplozivov, če ugotovi opustitve varnostnih ukrepov,
– prepovedati uporabo eksplozivov, če niso izpolnjeni predpisani pogoji,
– prepovedati uporabo skladišč, ki ne ustrezajo pogojem, predpisanim za skladiščenje eksplozivov,
– prepovedati proizvodnjo in promet eksplozivov, pri katerih se uporablja neustrezna embalaža,
– prepovedati uporabo skladišča, nakladališča ali razkladališča, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem zakonu,
– odrediti druge ukrepe, ki so potrebni zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi, njihovega premoženja ali okolja.
(2) Pritožba zoper odločbo, s katero je izrečena prepoved, ne zadrži njene izvršitve.
12. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, zdravja ljudi ter njihovega premoženja ali okolja (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena);
2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih se proizvajajo eksplozivi, opravlja njihov promet ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena);
3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi odstavek 6. člena);
4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen);
5. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, za katerega ni ugotovljena skladnost (8. člen);
6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno usposobljene (prvi odstavek 13. člena);
7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona;
8. proizvaja eksploziv v nasprotju s 16. členom tega zakona;
9. proizvaja eksploziv pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 17. člena);
10. proizvaja eksploziv po poteku veljavnosti dovoljenja (drugi odstavek 17. člena);
11. v roku ne izroči evidenc (drugi odstavek 19. člena);
12. proizvaja eksploziv na delovišču v nasprotju z 20. členom tega zakona;
13. opravlja raziskave v nasprotju z 22. členom tega zakona;
14. ne obvesti ministrstva o začetku ali prenehanju proizvodnje (23. člen);
15. nima dokumentacije, ki je predpisana v prvem odstavku 24. člena tega zakona;
16. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega zakona;
17. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena);
18. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. člena in prvi odstavek 28. člena);
19. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona;
20. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega zakona;
21. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 30. člena);
22. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena);
23. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena);
24. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. člena);
25. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona;
26. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 34. člen tega zakona;
27. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena);
28. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega zakona;
29. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva (tretji odstavek 35. člena);
30. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;
31. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega zakona;
32. z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi odstavek 40. člena);
33. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Za kršitve iz 16., 19. in 25. točke prvega odstavka tega člena se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov.
49. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če:
1. pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, zdravja ljudi ter njihovega premoženja ali okolja (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena);
2. ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih se opravlja promet eksplozivov ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena);
3. ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi odstavek 6. člena);
4. da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen);
5. da v promet ali začne uporabljati eksplozive, za katerega ni ugotovljena skladnost (8. člen);
6. dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno usposobljene (prvi odstavek 13. člena);
7. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona;
8. opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega zakona;
9. ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena);
10. proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. člena in prvi odstavek 28. člena);
11. uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona;
12. opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega zakona;
13. uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 30. člena);
14. nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena);
15. nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena);
16. opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. člena);
17. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona;
18. ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 34. člen tega zakona;
19. ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena);
20. uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega zakona;
21. ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva (tretji odstavek 35. člena);
22. prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;
23. skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega zakona;
24. dovoli, da z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi odstavek 40. člena);
25. ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena).
(2) Za kršitve iz 7., 17. in 20. točke prejšnjega odstavka se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov.
50. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona;
2. prodaja eksploziv brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 25. člena);
3. smodnika in netilk ne uporablja za polnjenje streliva za lastne potrebe (prvi odstavek 28. člena);
4. poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona;
5. uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom 36. člena tega zakona.
(2) Za kršitve iz 5. točke prejšnjega odstavka se kaznujejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva.
(3) Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se izreče varstveni ukrep odvzem predmetov.
51. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se na kraju prekrška kaznuje posameznik, če na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena).
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
(ustanovitev organa)
Organizacijsko enoto iz drugega odstavka 44. člena tega zakona ustanovi ministrstvo v treh mesecih po sprejetju zakona.
53. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Predpisi na podlagi tega zakona morajo biti izdani v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
54. člen
(veljavnost dovoljenj za proizvodnjo eksplozivov)
Imetniki dovoljenj za proizvodnjo, izdanih po predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, morajo v roku treh let po uveljavitvi tega zakona, dejavnost in vodenje evidenc uskladiti s tem zakonom.
55. člen
(veljavnost dovoljenj za promet eksplozivov)
Imetniki dovoljenj za promet, izdanih po predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, morajo v roku treh let po uveljavitvi tega zakona, dejavnost in vodenje evidenc uskladiti s tem zakonom.
56. člen
(veljavnost dokazil o usposobljenosti)
Dokazila o usposobljenosti, izdanih po predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo do izteka veljavnosti.
57. člen
(seznam eksplozivov)
Eksplozivi iz liste eksplozivnih snovi, objavljene po predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, se uvrstijo na seznam eksplozivov, za katere je bila ugotovljena skladnost na podlagi tega zakona.
58. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o prometu eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/85 in 6/89);
– določbe zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih in drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77), ki se nanašajo na eksplozivne snovi;
– določbe 22., 23. in 24. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99), ki se nanašajo na dovoljenje za prevoz eksploziva;
– odločba o imenovanju komisije za preskušanje eksplozivnih snovi (Uradni list RS, št. 41/97);
– odredba o določitvi podjetja za opravljanje preizkusov novih eksplozivnih snovi (Uradni list RS, št. 56/92);
– uredba o pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 106/2001).
59. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo naslednji izvršilni predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom:
– pravilnik o vodenju evidence o eksplozivnih snoveh (Uradni list SRS, št. 16/82 in 18/82);
– lista eksplozivnih snovi, ki se smejo dajati v promet (Uradni list RS, št. 66/93, 51/94, 33/95, 31/96).
60. člen
(veljavnost določb, ki se nanašajo na EU)
(1) Določbe osme alinee 44. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem vključitve Republike Slovenije v članstvo Evropske unije.
(2) Po vključitvi Republike Slovenije v članstvo Evropske unije se za prenos šteje tudi prenos med državami članicami Evropske unije.
61. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku šestih mesecev od objave.
Št. 213-05/02-8/1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost