Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4800. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A), stran 10494.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. oktobra 2002.
Št. 001-22-120/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVICAH INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ DELOVNEGA RAZMERJA (ZPILDR-A)
1. člen
V celotnem besedilu zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95) se beseda “delojemalec” v določenem sklonu in številu nadomesti z besedo “delavec” v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
b) točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
“b) videzi izdelkov, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za varstvo z modeli”.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se beseda “priznanje” nadomesti z besedo “podelitev”, v drugem odstavku se črta beseda “pravic”.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo “po določbah 80. in 86. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93)” nadomesti z besedilom “po predpisih o industrijski lastnini”.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo “pristojen za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojen za področje industrijske lastnine”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja samo pri neposrednem službenem izumu in le, če je za delavca ugodnejši kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi.”
6. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo “pristojno za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojno za znanost, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, in ministrstvom, pristojnim za tehnologijo.”
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“III. Posebne določbe za videze izdelkov”.
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če oblikovanje videza izdelka spada v delovno področje delodajalca in je delavec v času trajanja delovnega razmerja ustvaril videz izdelka v okviru izpolnjevanja pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem, pripada pravica do varstva z modelom delodajalcu, razen če ni s pogodbo o zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno drugače.”
V drugem odstavku se besedilo “novo obliko telesa, sliko ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem, če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predmetov ali njihov” nadomesti z besedilom “videz izdelka, ki je zavarovan z modelom, če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenega videza ali njegov”.
8. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Urad opravlja administrativno-tehnične naloge za poravnalni svet.”
9. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo “pristojen za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom “pristojen za področje industrijske lastnine”.
10. člen
V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da zahteva ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pozove vložnika, naj v določenem roku zahtevo dopolni.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da se zahteva ne nanaša na pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, vložnika obvesti, da poravnalni svet ni pristojen za obravnavanje zahteve.”
11. člen
Postopki pred poravnalnim svetom, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/94-8/5
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost