Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14. 11. 2002

Kazalo

4799. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A), stran 10493.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. oktobra 2002.
Št. 001-22-119/02
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-A)
1. člen
V zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 36/2000 – ZPDZC in 62/2001 – odl. US) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju potreb potrošnikov ter števila zaposlenih delavcev v prodajalni in njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, odmorov in počitkov, letnega dopusta ter drugih odsotnosti z dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s predpisi s področja varstva pred hrupom.
Trgovec sme določiti tedenski obratovalni čas prodajalne za delovne dni med ponedeljkom in soboto. Ob nedeljah, praznikih in drugih z zakonom določenih dela prostih dneh, kot manj ugodnem delovnem času, sme trgovec določiti obratovanje prodajalne samo v soglasju z zaposlenimi, pri čemer v gospodarski družbi soglasje pridobi na način, ki ga za sodelovanje delavcev pri upravljanju določajo zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 61/2000 – odl. US in 56/2001) in predpisi, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev.”
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“17.a člen
Upravne enote vodijo uradno evidenco obratovalnega časa prodajaln, ki poslujejo na območju njihove pristojnosti.
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti pristojni upravni enoti največ 45 in najmanj 15 dni pred začetkom poslovanja prodajalne in pred spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne.
Urnik iz prejšnjega odstavka trgovec prijavi upravni enoti, ki je pristojna na območju, kjer prodajalna obratuje.
V primeru objektivnih razlogov, ki zahtevajo zaprtje prodajalne ali spremembo obratovalnega časa, in na katere trgovec ne more vplivati, sme trgovec prodajalno zapreti oziroma spremeniti njen obratovalni čas, ne da bi upošteval obveznost iz drugega odstavka prejšnjega člena. O tem je dolžan v petih dneh obvestiti pristojno upravno enoto.
Prijavo vloži trgovec na obrazcu določitve urnika obratovalnega časa.
Vsebino in obliko obrazca določitve urnika obratovalnega časa v 60 dneh od uveljavitve zakona predpiše z odredbo minister, pristojen za trgovino.”
3. člen
V 19. členu se besedilo “sanitarni inšpekcijski organ,” nadomesti z besedilom “zdravstveni inšpekcijski organ,” ter za tem besedilom doda besedilo “določbe drugega odstavka 17. člena tega zakona, katere uresničevanje nadzoruje pristojni inšpekcijski organ za delo”.
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se v uvodnem delu besedila pred besedama “inšpekcijski organ” črta beseda “tržni”.
Za drugo alineo prvega odstavka se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– da trgovec nima prijavljenega urnika obratovalnega časa prodajalne skladno z določbami 17.a člena tega zakona, ali da prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratovalnem času oziroma obratuje izven tega časa ali da trgovec ne upošteva obveznosti iz drugega odstavka 17. člena tega zakona,”.
Dosedanja tretja alinea prvega odstavka postane četrta alinea.
V končnem delu besedila prvega odstavka se za besedama “trgovinsko dejavnost” doda besedilo “v prodajalni ali drugem prodajnem objektu”.
5. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane minimalne stopnje izobrazbe (16. člen), izda odločbo, s katero prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje trgovinske dejavnosti.”
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se številka “1.000.000” nadomesti s številko “3.000.000”.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– če nima prijavljenega urnika obratovalnega časa prodajalne skladno z določbami 17.a člena tega zakona, če prodajalna ne obratuje v prijavljenem obratovalnem času oziroma če obratuje izven tega časa ali če trgovec ne upošteva obveznosti iz drugega odstavka 17. člena tega zakona,”.
V drugem odstavku se številka “75.000” nadomesti s številko “300.000”.
7. člen
Trgovec, čigar prodajalna na dan uveljavitve tega zakona že obratuje, je dolžan najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona prijaviti urnik obratovalnega časa.
Do prijave urnika obratovalnega časa iz prejšnjega odstavka lahko trgovec posluje po urniku obratovalnega časa, veljavnem na dan uveljavitve tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/92-4/27
Ljubljana, dne 24. oktobra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost