Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002

Kazalo

4063. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2002, stran 9048.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,59/99 – odločba US in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 20. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 39. seji dne 11. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 109/01, 61/02) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
A)      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------------
Konto                        Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------
I.      SKUPAJ PRIHODKI                505,891.400
       (70+71+72+73+74)
       TEKOČI PRIHODKI                310,277.000
       (70+71)
70      DAVČNI PRIHODKI                250,933.000
       (700+701+702+703+704+705+706)
    700  Davek na dohodek in dobiček          216,394.000
    703  Davki na premoženje              15,372.000
    704  Domači davki na blago in storitve       19,167.000
71      NEDAVČNI PRIHODKI               59,344.000
       (710+711+712+712+714)
    710  Udeležba na dobičku in dohodki 
       od premoženja                 37,257.000
    711  Takse in pristojbine              3,099.000
    712  Denarne kazni                    8.000
    713  Prihodki prodaje blaga in storitev        266.000
    714  Drugi nedavčni prihodki            18,714.000
72      KAPITALSKI PRIHODKI              10,700.000
       (720+721+722)
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      1,800.000
    722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
       nematerialnega premoženja           8,900.000
73      PREJETE DONACIJE                4,250.400
    730  Prejete donacije iz domačih virov        4,250.400
74      TRANSFERNI PRIHODKI              180,664.000
    740  Transferni prihodki iz drugih 
       javnofinančnih institucij          180,664.000
 
II.     SKUPAJ ODHODKI                565,080.265
       (40+41+42+43)
40      TEKOČI ODHODKI                164,097.000
       (400+401+402+403+404+409)
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       25,850.000
    401  Prispevki delodajalcev za 
       socialno varnost                3,940.000
    402  Izdatki za blago in storitve         131,317.000
    403  Plačila domačih obresti              90.000
    409  Sredstva, izločena v rezerve          2,900.000
41      TEKOČI TRANSFERI               185,353.265
       (410+411+412+412+414)
    410  Subvencije                   5,110.000
    411  Transferi posameznikom in 
       gospodinjstvom                 85,64.000
    412  Transferi neprofitnim organizacijam in
       ustanovam                   21,660.000
    413  Drugi tekoči domači transferi         73,519.265
42      INVESTICIJSKI ODHODKI             205,630.000
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      205,630.000
43      INVESTICIJSKI TRANSFERI            10,000.000
    430  Investicijski transferi
 
III.     PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      -59,188.865
       (I.-II.)
       (SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)
 
B)      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------
Konto                        Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------
IV.     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            180.000
       (750+751)
75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750  Prejeta vračila danih posojil           180.000
 
V.      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  180.000
       (440+441)
44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440  Dana posojila                   180.000
    441  Povečanje kapitalskih deležev
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA               –
       IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
       (IV.-V.)
VII.     SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        -59,188.865
       PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
       PREJETIH IN DANIH POSOJIL
       (I. + IV.) – (II. + V.)
 
C)      RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------
Konto                        Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------------
VIII.    ZADOLŽEVANJE                      –
       (500+501)
50      ZADOLŽEVANJE
    500  Domače zadolževanje                   –
 
IX.     ODPLAČILO DOLGA                  400.000
       (550+551)
55      ODPLAČILA DOLGA
    550  Odplačilo domačega dolga
X.      NETO ZADOLŽEVANJE                -400.000
       (VIII. – IX.)
XI.     POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  -59,588.865
       (VII. – X.)
----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2001
Mislinja, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost