Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2002 z dne 11. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2002 z dne 11. 9. 2002

Kazalo

3883. Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge, stran 8634.

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Uvodne določbe
1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje predpisuje pogoje za določitev kraja nivojskega prehoda ceste preko železniške proge in njegovega tehničnega zavarovanja oziroma prostorske, gradbene, prometne, tehnične in varnostne pogoje na nivojskih prehodih.
(2) Pravilnik velja za proge javne železniške infrastrukture, proge drugih železnic in industrijske tire.
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Nivojski prehod je križanje železniške proge in javne ceste ali nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za cestni promet v istem nivoju (v nadaljevanju: NPr).
2. Cestni signal je svetlobni prometni znak, ki napoveduje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic. Namenjen je zavarovanju NPr.
3. (Pol)zapornice so zapornice in polzapornice po pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. To so drogovi, ki, kadar so v spodnji vodoravni legi, zapirajo cestišče.
4. Deljene zapornice so zapornice, ki so izvedene tako, da ločeno in časovno zakasnjeno zapirajo najprej desno, nato pa še levo polovico vozišča s strani približevanja cestnih vozil k NPr.
5. Povprečni letni dnevni promet – v nadaljevanju: PLDP vlakov in cestnih vozil.
6. Nevarno območje NPr je del ceste med mejo najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav, ki je 3 metre od najbližje tirnice oziroma 3,75 m od osi najbližjega tira na strani približevanja NPr (“Andrejev križ“, pogon (pol)zapornic itd.) in mejo nevarnega območja, ki je 2 metra za zadnjo tirnico oziroma 2,75 m od osi zadnjega tira pri oddaljevanju od NPr (slika 1).
7. Vklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru, toliko oddaljeno od NPr, da zagotavlja celoten proces vklopa zavarovanja NPr. Opremljeno je z napravami za detekcijo železniških vozil oziroma koles železniških vozil, ki pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr ob navozu železniškega vozila vklopijo zavarovanje.
8. Približevalno območje je del proge oziroma tira pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami med vklopnim mestom in NPr, po katerem se vlak približuje NPr.
9. Oddaljevalno območje je del proge oziroma tira pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami med NPr ter vklopnim mestom za vožnje vlakov iz nasprotne smeri, po katerem se vlak oddaljuje od NPr.
10. Izklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami neposredno na njem oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z napravo/napravami za detekcijo železniških vozil, ki služijo za avtomatski izklop zavarovanja, ko ga/jih vlak prevozi.
11. Signalnovarnostne naprave so železniške naprave, grajene po posebej predpisanih pravilih in standardih signalnotehnične varnosti (sistem “varne okvare“ – “Fail safe“ sistem). To pomeni, da se mora vsaka predvidljiva kritična nepravilnost odražati tako, da varnost prometa ne more biti ogrožena, in praviloma privede do zaustavitve prometa.
12. Prepeljevalna pot je/so tirni odsek/odseki ali kretnica/kretnice za mestom, pri katerem mora vlak ustaviti in vožnja po njih za ta vlak ni predvidena, morajo pa biti prosti in zavarovani iz varnostnih razlogov. Dolžino prepeljevalne poti določajo železniški predpisi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo:
– predpisi o javnih cestah;
– predpisi o varnosti cestnega prometa;
– predpisi o varnosti v železniškem prometu;
– predpisi o železniškem prometu.
2. Prostorski pogoji
3. člen
(Načini omejitve števila NPr)
Število NPr mora biti omejeno na najnujnejši obseg, kar se doseže predvsem:
– z ukinitvami NPr;
– z ureditvijo povezovalnih cest med NPr in preusmeritvami cestnega prometa na en skupni NPr, ki omogoča največjo varnost pri prečkanju;
– z omejitvami gradnje novih NPr;
– s prostorskim planiranjem;
– z izgradnjo izvennivojskih križanj (nadvozi – podvozi).
4. člen
(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPr)
(1) V skladu s prejšnjim členom tega pravilnika je treba razdalje med obstoječimi NPr povečati tako, da bodo znašale najmanj:
– 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 100 km/h;
– 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma
– 2.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo nad 120 km/h.
(2) Izjemoma je razdalja med dvema sosednjima NPr iz prejšnjega odstavka tega člena lahko manjša, če je gradnja povezovalnih poti znatno otežena ali njihova dolžina presega 4 km, merjeno od NPr od ene do druge strani proge, in to:
– 700 metrov na odsekih prog z največjo progovno hitrostjo do vključno 100 km/h;
– 1.000 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo do vključno 120 km/h, oziroma
– 1.500 metrov na odsekih prog z največjo dovoljeno progovno hitrostjo nad 120 km/h.
5. člen
(Določitev najmanjših razdalj med sosednjimi NPr samo za pešce)
Razdalja med NPr, ki je namenjen več različnim udeležencem v cestnem prometu, in NPr, ki je namenjen samo pešcem ali med izvennivojskim prehodom in NPr, ki je namenjen samo pešcem, ali med dvema sosednjima NPr, ki sta namenjena samo pešcem, ne sme biti manjša od:
– 500 metrov na glavnih progah in
– 250 metrov na regionalnih progah.
6. člen
(Pogoji za izgradnjo nadomestnih povezovalnih cest)
(1) Pri gradnji nadomestnih povezovalnih cest morata biti širina in kategorija povezovalne ceste najmanj enaka kot cesta, ki se preusmerja na drug prehod.
(2) Pri novogradnjah in preusmeritvah je ceste višje kategorije prepovedano preusmerjati k NPr na cesti nižje kategorije.
7. člen
(Prepovedi in pogoji graditve novih NPr)
(1) Na glavni progi se ne smejo graditi novi NPr, razen če gre za nadomestni NPr, ki mora biti zavarovan.
(2) Na regionalni progi se smejo graditi izključno zavarovani NPr, in to pod naslednjimi pogoji:
– če železniški promet ne presega 70 vlakov PLDP;
– če največja dovoljena progovna hitrost ne presega 120 km/h;
– če na oddaljenosti 2.000 metrov ni drugega zavarovanega NPr ali izvennivojskega križanja;
– če gostota cestnega prometa ne presega povečanja PLDP nad 2.500 motornih vozil oziroma to v obdobju 5 let ni predvideno;
– če na takem mestu ni že načrtovana gradnja izvennivojskega križanja;
– če zavarovanje NPr za posamezen vlak ne bo vključeno več kot 90 sekund;
– če investicijski poseg gradnje zavarovanega NPr izkazuje ekonomsko upravičenost naložbe po določilih uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98).
(3) Na progah je dopustna gradnja začasnega, samo zavarovanega NPr za čas in potrebe obnovitvenih del, gradenj objektov, rekonstrukcij ipd. Tak NPr se zavaruje na način in za obdobje, ki ga določi komisija iz 109. člena zakona o varnosti v železniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: ZVZP). Tak NPr je treba odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bil vzpostavljen, razen če komisija, imenovana na podlagi predpisa o varnosti v železniškem prometu, ne določi drugače.
3. Gradbeni pogoji
8. člen
(Določitev gradbenega območja NPr)
NPr se v gradbenem smislu šteje kot cestišče preko proge in 3 metre od osi skrajnih tirov z obeh strani NPr na celotni širini cestišča.
9. člen
(Določitev pogojev vzdrževanja NPr)
NPr mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da tako železniški kot cestni promet lahko potekata varno in nemoteno ter da je prehod cestnih vozil s predpisano dovoljeno hitrostjo neoviran na celotni širini vozišča, vključno z morebitnimi kolesarskimi stezami, pločniki, bankinami in vsemi napravami za odvod meteornih voda.
10. člen
(Oddaljenost cestnih križišč od NPr)
(1) Križišče cest mora biti oddaljeno od proge toliko, da znaša dolžina dela ceste, ki križa železniško progo, od meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od proge oziroma od (pol)zapornice na izstopni strani NPr do prometnega znaka “križišče s prednostno cesto“ ali prometnega znaka “Ustavi!“ najmanj 25 metrov.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja, če je cesta enosmerna v smeri od križišča do NPr.
11. člen
(Določitev gradbenih karakteristik cest preko NPr)
Gradbene karakteristike vozišča ceste na NPr morajo biti usklajene s pravili projektiranja cest v smislu niveletnega poteka cest, poleg tega pa:
– mora biti najmanj med obema mejama najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira z obeh strani proge vozišče v nivoju zgornjega roba tirnice;
– cesta na dolžini najmanj 20 metrov od NPr ne sme biti v vzdolžnem nagibu več kot 3%.
12. člen
(Določitev kota križanja ceste in proge)
(1) Križanje ceste s progo mora biti pod pravim kotom.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je na zavarovanem NPr ta kot lahko tudi 90°±15°.
(3) Če konfiguracija terena ne dopušča, da bi se dosegel kot iz prejšnjega odstavka, ali če bi bila izgradnja ali rekonstrukcija takega NPr povezana z nesorazmerno visokimi stroški, je lahko kot med osjo ceste in osjo železniške proge na zavarovanem NPr tudi manjši od 75 stopinj, vendar ne manjši od 60 stopinj.
13. člen
(Določitev širine vozišča cest preko proge)
(1) Vozišče ceste na NPr ne sme biti ožje od 3 metrov vsaj med mejama najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira z obeh strani proge.
(2) Vozišče ceste na NPr, katere širina v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne presega 6 metrov mora imeti na desni strani v smeri vožnje cestnih vozil najmanj na dolžini 20 metrov z obeh strani proge od meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira izogibališče take širine, da skupaj s širino vozišča znaša vsaj 6 metrov.
(3) Širina vozišča ceste na NPr v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena v nobenem primeru ne sme biti manjša od širine obstoječe ceste pred NPr in za njim.
14. člen
(Ostali gradbeni predpisi za NPr)
Gradbene pogoje za NPr, ki niso določeni v tem pravilniku, obravnavajo predpisi o projektiranju, gradnji in vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog in signalnovarnostnih naprav.
4. Cestni prometni pogoji
15. člen
(Določitev območja NPr v cestnoprometnem smislu)
V cestnoprometnem smislu je območje NPr določeno od prvega prometnega znaka za približevanje prehodu ceste čez železniško progo do meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira na strani oddaljevanja od NPr ali (pol)zapornice na strani oddaljevanja od NPr.
16. člen
(Označbe na cestnem vozišču pred NPr)
(1) Na cestiščih z utrjenim voziščem (asfalt, cementbeton) morata biti smerni vozišči na strani približevanja NPr najmanj na dolžini 50 metrov pred NPr med seboj ločena z ločilno neprekinjeno črto. Kjer tehnični parametri ceste tega ne omogočajo, sme biti dolžina tudi krajša, a ne krajša od 25 metrov.
(2) Z obeh strani NPr, zavarovanega samo s polzapornicami, na katerem je največja dovoljena progovna hitrost večja od 120 km/h, morata biti smerni vozišči ločeni najmanj z ločilno črto vsaj na razdalji 50 metrov pred prehodom. Kjer pa razmere dopuščajo in to zahteva prometna varnost, smejo biti na območju približevanja NPr izvedeni ukrepi za umirjanje prometa v skladu s predpisi o cestah.
(3) Cesta, ki poteka vzdolž proge, od katere se cepi cesta, ki se križa s progo, oddaljenost od križišča pa je manjša od 25 metrov, mora biti opremljena s prometnimi znaki, ki opozarjajo na bližino prehoda ceste čez železniško progo, katerim je dodana dopolnilna tabla, ki označuje smer ali smer in oddaljenost do NPr.
17. člen
(Določitev najmanjše oddaljenosti cestnega križišča od NPr)
Kadar je na cesti, ki se križa z železniško progo, obstoječe cestno križišče oddaljeno od meje manj, kot to določa 10. člen tega pravilnika, mora biti promet na križišču cest urejen tako, da je cesta, ki prečka progo, prednostna, ne glede na kategorijo cest, ki se križajo.
18. člen
(Pogoji odvisnosti semafor – naprave NPr)
(1) Kadar je križišče cest, na katerem je promet urejen z napravami za dajanje svetlobnih znakov – semaforji, oddaljeno manj kot 50 metrov od NPr, zavarovanega z avtomatskimi napravami, mora biti:
– med semaforskimi napravami in avtomatskimi napravami za zavarovanje NPr vzpostavljena taka medsebojna tehnična odvisnost, da se najkasneje ob vklopu zavarovanja NPr signalizira prepoved prometa udeležencem v cestnem prometu v smeri proti NPr ter udeležencem cestnega prometa, ki se nahajajo na območju NPr, omogoči čim hitrejša zapustitev območja NPr;
– v času okvare ali izključitve semaforske naprave prometna ureditev takšna, kot to določa 17. člen tega pravilnika.
(2) Tehnično rešitev za posamezen NPr skladno s prejšnjim odstavkom tega člena skupno projektno določita upravljavec ceste in upravljavec železniške infrastrukture.
19. člen
(Določitev kriterijev gostote cestnega prometa)
Cestni promet na NPr je:
– občasen (sezonski) – pldp je do 25 vozil;
– redek – PLDP je večji od 25 in manjši od 250 vozil;
– srednji – PLDP je 250 ali večji ter manjši od 2.500 vozil;
– gost – PLDP je 2.500 ali večji in manjši od 7.000 vozil;
– zelo gost – PLDP je 7.000 ali več vozil.
5. Železniški prometni pogoji
20. člen
(Določitev kriterijev pogostnosti železniškega prometa)
Železniški promet se ocenjuje kot zelo pogosten, če vozi povprečno letno v 24 urah na progi več kot 70 vlakov (PLDP).
21. člen
(Določitev najmanjše oddaljenosti NPr za železniškim signalom)
Razdalja med železniškim glavnim signalom in zavarovanim NPr za njim mora biti večja od 50 metrov (prepeljevalna pot oziroma varnostni prostor).
22. člen
(Določitev pogojev za dva bližnja NPr sistema s kontrolnimi signali)
(1) Med železniškim kontrolnim signalom ali pomožnim kontrolnim signalom in pripadajočim NPr na progi ne sme biti še drugega NPr, ki se ne kontrolira s tem signalom.
(2) Če kontrolni signal kontrolira dva zaporedna NPr, mora biti to na stebru kontrolnega signala označeno.
23. člen
(Delovanje NPr pri zasedenem križanju z vlakom)
Kadar je lokacija predvidenega mesta zaustavitve čela vlaka na progi na oddaljevalnem področju NPr taka, da bi najdaljši vlak s svojim sklepom segal preko križanja ceste in železniške proge, mora biti zavarovanje NPr vključeno toliko časa, dokler je to območje zasedeno.
II. TEHNIČNI POGOJI
1. Cestni signal
24. člen
(Namen in opis cestnega signala)
(1) Cestni signal, ko je vklopljeno zavarovanje, napoveduje približevanje železniškega vozila oziroma spustitev drogov (pol)zapornic v spodnjo (vodoravno) lego. Sestavljen je iz osnovne trikotne plošče, ki predstavlja osnovo prometnega znaka za nevarnost v obliki enakostraničnega trikotnika, ki ima ob spodnji stranici v vodoravni osi drugo poleg druge vgrajeni dve luči s ščitnikoma ter stebra in temelja v zemlji.
(2) Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavarovanje NPr ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično utripata s frekvenco 60 utripov na minuto z enako svetlo in temno dobo.
(3) Velikost, oblika, barva, kolorimetrijske in fotometrijske lastnosti osnovne trikotne plošče cestnega signala morajo ustrezati predpisom za prometne znake na cestah. Steber in hrbtna stran osnovne trikotne plošče cestnega signala s pritrdilno konstrukcijo morajo biti sivi brez sijaja. Oblike, dimenzije in način vgradnje cestnega signala so prikazani v prilogi I., ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Luči cestnega signala v osnovni trikotni plošči s stranico 900 mm morata biti premera 200 mm, tista s stranico 1.200 mm pa 300 mm, s kotom svetlobnega snopa več kot 100°.
25. člen
(Jakost svetlobnega toka luči cestnega signala)
Jakost svetlobnega toka luči mora biti določena v tehničnem predpisu in ne sme biti manjša, kot je to predpisano za svetlobne prometne znake za urejanje prometa vozil v cestnem prometu.
26. člen
(Krajevna določitev stojišča cestnega signala)
(1) Cestni signali se postavljajo pred NPr ob desni strani cestišča v smeri vožnje cestnih vozil z obeh strani NPr, kar predstavlja osnovno zavarovanje.
(2) Cestni signali morajo biti dobro vidni neprekinjeno vzdolž osi ceste, ki prehaja NPr, na razdalji, ki je enaka najmanj poti ustavljanja vozila, vendar ne na oddaljenosti, manjši od 50 metrov.
27. člen
(Mikrolokacijski pogoji postavitve cestnega signala)
(1) Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robom robnega ali odstavnega pasu in najbližjim robom prometnega znaka na cestah zunaj naselja mora biti 0,75 metra, na cestah v naselju pa najmanj 0,30 metra, če je cesta omejena z robniki. Os droga cestnega signala ne sme biti več kot 2 metra od roba vozišča oziroma roba robnega odstavnega pasu.
(2) Spodnji rob osnovne trikotne plošče cestnega signala mora biti na višini 2,25 metra nad površino vozišča. Temelj signala sme biti največ 150 mm nad nivojem terena.
(3) Kadar je NPr zavarovan poleg cestnih signalov še s (pol)zapornicami, mora biti tak signal postavljen 1 do 1,5 metra pred (pol)zapornico.
(4) Če stoji cestni signal na pločniku ali ob kolesarski stezi ali poti, je treba izbrati tako mesto ob upoštevanju določb tega člena, da cestni signal ne ovira prometnega profila pešcev ali kolesarjev.
28. člen
(Primeri postavitve cestnih signalov na levi strani ceste)
Cestni signal mora biti postavljen tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil:
– če ni mogoče doseči predpisane vidljivosti cestnega signala na desni strani ceste;
– če so tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil postavljeni prometni znaki za približevanje NPr;
– če je prehod zavarovan tudi z deljenimi zapornicami;
– če je pri polzapornicah na levi strani cestišča pločnik in/ali kolesarska steza ali pot ali
– če to zahtevajo druge krajevne okoliščine.
29. člen
(Postavitev cestnih signalov na priključnih cestah)
(1) Cestni signal mora biti postavljen tudi na desni strani cestišč dovoznih in priključnih cest na cesto, na kateri je NPr, če so osi take ceste oddaljene manj kot 10 metrov od najbližje tirnice. Tak cestni signal mora biti opremljen z dopolnilno tablo, ki označuje smer, za katero velja. Velikost, oblika ter kolorimetrijske in fotometrijske karakteristike dopolnilne table morajo ustrezati določilom pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah; zaradi neposredne bližine objekta in znaka se napis razdalje lahko opusti.
(2) Kadar je cestni signal na priključni ali dovozni cesti, ki ne vodi direktno in samo na NPr in velja samo za vozila, ki zavijajo v eni, določeni smeri, je lahko poleg dopolnilne table v vsaki luči takega znaka puščica, ki označuje smer, za katero cestni signal velja.
30. člen
(Opremljenost cestnih signalov z zvonci)
(1) Vsaj en cestni signal z vsake strani proge mora biti opremljen z napravami za dajenje zvočnih znakov z zvonci.
(2) Zvonci se vključijo takoj ob vklopu zavarovanja.
Zvonci se izključijo:
– pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali, takoj ko se zavarovanje izklopi in ugasnejo signali;
– pri NPr, zavarovanih s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali in (pol)zapornicami, ko drogovi (pol)zapornic dosežejo spodnjo lego.
2. Zapornice in polzapornice
31. člen
(Namen in opis zapornic in polzapornic)
Zapornice in polzapornice (v nadaljevanju: (pol)zapornice) postavljajo v ustrezen položaj električni ali mehanski pogoni, na katere so pritrjene. Polzapornice v stanju zaprto (spodnja vodoravna lega) z obeh strani proge zapirajo samo desno polovico cestišča v smeri vožnje cestnih vozil, zapornice pa celotno vozišče.
32. člen
(Lega (pol)zapornic v odprtem in zaprtem stanju)
(1) (Pol)zapornica je v odprtem stanju v zgornjem (navpičnem) položaju.
(2) Bočna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robnega pasu do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri navpičnem položaju droga ne sme biti manjša od 0,75 metra in ne večja od 2 metrov.
(3) Kadar drog zapira tudi pločnik ali/in kolesarsko stezo, mora biti oddaljenost od roba tega dela prometne površine do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri zgornjem (navpičnem) položaju droga najmanj 0,20 metra (pločnik) oziroma 0,25 metra (kolesarska steza ali pot).
33. člen
(Določila položaja zaprtih (pol)zapornic)
(1) (Pol)zapornica mora biti v stanju zaprto (spodnja vodoravna lega) na višini 0,9 do 1,2 metra nad voziščem, kar prikazuje slika 2 priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zagotovljen mora biti prostor za protiuteži drogov tako, da te ne ovirajo udeležencev v cestnem prometu.
34. člen
(Določila položaja pogona (pol)zapornic z drogovi)
(1) Zgornja površina temelja pogona (pol)zapornic mora biti nad nivojem cestišča ali pločnika, a ne več kot 0,1 metra.
(2) Najbolj izpostavljen del (pol)zapornice v zaprtem ali odprtem stanju ne sme segati preko meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira. Izjemoma je ta oddaljenost lahko manjša, če to nesporno zahtevajo krajevne razmere, vendar ne manjša od 3,25 metrov od osi najbližjega tira.
35. člen
(Namen in videz droga (pol)zapornic)
(1) Drogovi (pol)zapornic morajo biti iz lahkih materialov in pritrjeni na pogon tako, da se v primeru naleta kolikor mogoče malo poškoduje tako drog in pogon kot tudi cestno vozilo, oziroma da ne predstavljajo velikega fizičnega odpora.
(2) Drog (pol)zapornice pri napravah za avtomatsko delovanje mora biti električno kontroliran na zlom.
(3) Pogoni (pol)zapornic morajo biti konstruirani tako, da so drogovi (pol)zapornic zadržani v zgornji in spodnji končni legi.
(4) Drogovi (pol)zapornic morajo biti po vsej dolžini na strani približevanja udeležencev cestnega prometa prehodu prevlečeni s svetlobno odsevno snovjo, ki ima najmanj take svetlobnoodsevne lastnosti kot svetlobnoodsevni material tipa 2, izmenoma rdeče in rumene barve. Polja rdeče in rumene barve so razmejena pod pravim kotom glede na os droga. Barve oziroma kolorimetrijske in fotometrijske značilnosti morajo ustrezati predpisom za prometne znake.
(5) Drogovi (pol)zapornic, ki niso prevlečeni s svetlobno odsevno snovjo iz četrtega odstavka tega člena, morajo biti opremljeni s po tremi rdečimi odsevnimi stekli na celotni dolžini. Na drogovih sta lahko tudi po dve luči, ki ob vklopu zavarovanja in začetku spuščanja drogov svetita stalno ali utripajoče in ugasneta, ko drogovi (pol)zapornic dosežejo zgornjo končno lego. Luči morata biti usmerjeni proti cesti in zasenčeni proti progi.
Razpored odsevnih stekel in luči je prikazan na sliki 1 priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
36. člen
(Oprema droga (pol)zapornic)
Odsevna stekla morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 1:2 in površino najmanj 40 cm2. Luči na drogovih (pol)zapornic morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 3:4 ter površine 40 cm2.
III. VARNOSTNI POGOJI
1. Uvodne določbe
37. člen
(Pogoji varnega prečkanja proge na NPr)
(1) Udeležencem v cestnem prometu mora biti ob upoštevanju prometnih pravil in prometne signalizacije omogočeno varno prečkanje NPr.
(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo biti s prometnimi znaki na cesti pravočasno opozorjeni na nevarnost približevanja nezavarovanemu ali zavarovanemu NPr.
(3) Hitrost vožnje na cesti preko nezavarovanega NPr mora biti s prometnimi znaki omejena na največ 50 km/h.
38. člen
(Razmejitev zavarovanih in nezavarovanih NPr)
(1) NPr so lahko zavarovani ali nezavarovani.
(2) Nezavarovani NPr so prehodi, označeni samo s prometnimi znaki “Andrejev križ“
(3) Zavarovani NPr so prehodi, opremljeni s tehničnimi sredstvi, ki preprečujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (bruna) oziroma ki napovedujejo prihod vlaka in/ali prepovedujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (cestni signali (pol)zapornice), kadar se vlak približuje NPr ali vozi preko NPr.
39. člen
(Obveznost zavarovanja NPr)
(1) NPr morajo biti ne glede na hitrost voženj vlakov zavarovani:
– če je na cesti srednji ali gost promet;
– če je na železniški progi promet zelo pogosten;
– če na nezavarovanih NPr ni možno doseči ustreznega preglednostnega prostora;
– če NPr ni mogoče ukiniti, preusmeriti ali zgraditi izvennivojsko križanje oziroma je to ekonomsko neupravičeno;
– na cestah z rednimi avtobusnimi linijami javnega prevoza potnikov;
– na glavni državni cesti 2 kategorije in regionalni cesti 1 kategorije;
– na dvo- ali večtirnih progah.
(2) Za NPr na industrijskih tirih določila prejšnjega odstavka tega člena razen tretje in pete alinee niso obvezna. Kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da se pred NPr vlaki ustavijo in urejajo promet izvršilni železniški delavci, tudi upoštevanje tretje in pete alinee prvega odstavka ni obvezno.
40. člen
(Najdaljši čas trajanja zavarovanja NPr)
Če kljub izrabi vseh prometno- in tehnično-tehnoloških pogojev za izvedbo zavarovanja ni mogoče zagotoviti, da trajanje posameznega skupnega časa vklopa zavarovanja ne bi trajalo manj kot 5 minut, je treba poiskati drugo rešitev v skladu s tem pravilnikom.
2. Krajevne prometnovarnostne razmere
41. člen
(Območje (cona) prehoda)
(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega vozila pričeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno zaustavilo pred prometnim znakom “Andrejev križ“, cestnim signalom ali (pol)zapornico, do mesta, kjer najdaljše cestno vozilo s čelom prevozi območje prehoda tako, da s svojim zadnjim, najbolj izpostavljenim delom zapusti mejo nevarnega območja ali linijo (pol)zapornic na strani oddaljevanja od NPr, je cona prehoda (Cp) (slika 2).
(2) Cona prehoda (C(p)) je vsota dolžine poti ustavljanja cestnega vozila (d(pu)), dolžine najdaljšega cestnega vozila (d(cv)) in dolžine NPr (d(p)):
             C(p) = d(pu) + d(p) + d(cv) [m]
(3) Čas, ki ga cestno vozilo potrebuje za vožnjo po coni prehoda, je čas zapustitve NPr. Čas zapustitve NPr (t(zp)) je kvocient dolžine cone prehoda in vsakokratne največje dovoljene hitrosti cestnih vozil od točke, od katere se računa tudi pot ustavljanja ter znaša:
             t(zp) = C(p) [m] / vcv [m/s] [s]
(4) Dolžine poti ustavljanja (d(pu)) v odvisnosti od hitrosti cestnih vozil za vzdolžne nagibe od 0 do ±7% so prikazane v naslednji tabeli:
----------------------------------------------------------------
Hitrost cestnih vozil          Dolžina poti ustavljanja
    [km/h]                   [m]
----------------------------------------------------------------
     50                    41
     30                    22
     15                    10
----------------------------------------------------------------
V primeru vzdolžnega nagiba ceste za več kot 7% je treba pri padcu upoštevati 5 metrov daljše poti ustavljanja, pri vzponu pa do 5 metrov krajše (razen pri hitrosti na cesti do 10 km/h).
(5) Dolžina prehoda (d(p)) pri nezavarovanem NPr je najkrajša razdalja med:
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča s stojišča cestnega prometnega znaka “Andrejev križ“
na strani približevanja cestnih vozil k NPr
in
– mejo nevarnega območja NPr pri pravokotnem križanju (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča pri ostrokotnem križanju (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzporedne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj 3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) pri topokotnem križanju
na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPr.
(6) Dolžina prehoda (d(p)) pri zavarovanem NPr je najkrajša razdalja med:
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s stojišča cestnega signala ob desnem robu cestišča pri zavarovanih NPr oziroma
– od zapornice, kjer cestnega signala ni,
na strani približevanja cestnih vozil k NPr
in
– mejo nevarnega območja NPr, zavarovanega s polzapornicami, in med pravokotnim križanjem ceste z železnico (slika 1 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), ali
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in desnega roba cestišča pri ostrokotnem križanju ceste z železnico in zavarovanju s polzapornicami (slika 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika) ali
– navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s sečišča meje nevarnega območja in navidezne linije, vzporedne z desnim robom ceste na oddaljenosti najmanj 3,5 metra oziroma levim robom smernega pasu (slika 3 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika), pri topokotnem križanju in zavarovanju s polzapornicami ali
– (pol)zapornico, ki zapira desno polovico cestišča (zapornice ali deljene zapornice) na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPr.
42. člen
(Pot in čas približevanja železniškega vozila NPr)
(1) Pot približevanja železniškega vozila k NPr je pot od mesta vidnosti na progi do NPr pri nezavarovanih NPr ali od vklopnega mesta na progi pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami.
(2) Čas približevanja železniškega vozila (t(pžv)) NPr je čas, ki ga železniško vozilo z največjo dovoljeno progovno hitrostjo potrebuje za prevoz poti približevanja železniškega vozila k NPr, povečan za varnostni dodatek 6 sekund.
IV. NEZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI
1. Splošna določila
43. člen
(Označitev nezavarovanih prehodov in elementi preglednostnega prostora)
(1) Nezavarovani NPr morajo biti označeni s prometnimi znaki skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometno opremo na javnih cestah. Imeti morajo zagotovljen preglednostni prostor.
(2) Prometni znak “Andrejev križ“ mora biti postavljen pri NPr najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča prometnega znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira (glej prilogo IV, ki je sestavni del tega pravilnika).
(3) Preglednostni prostor je prostor od mesta vidljivosti na cesti pred NPr do navpične osi prehoda z višine od 1 do 2,5 metra nad nivojem cestišča, ko imajo udeleženci v cestnem prometu neprekinjen pregled do mesta vidnosti na progi z obeh strani NPr na višino najmanj 1,5 do 4 metrov nad gornjim robom tirnice (GRT) enotirne proge preko NPr (glej prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika).
(4) Mesto vidljivosti je tisto mesto na cesti, s katerega udeleženec v cestnem prometu pri približevanju NPr prvič lahko vidi do mesta vidnosti na progi.
(5) Mesto vidnosti je tisto mesto na progi, najmanj toliko oddaljeno od NPr, na katerem mora udeleženec v cestnem prometu z mesta vidljivosti na cesti imeti možnost opaziti prihajajoče železniško vozilo in do NPr svoje vozilo zaustaviti. Mesto vidnosti se določi z izračunom poti približevanja železniškega vozila.
(6) Navpična os NPr je v sečišču osi proge in osi ceste.
(7) Vsebina odstavkov 3 do 6 je grafično prikazana na skici (slika 3)
44. člen
(Formule za izračun časa in poti približevanja)
(1) Na nezavarovanih NPr mora biti čas približevanja železniškega vozila (t(p)) najmanj 6 sekund daljši od časa zapustitve NPr (t(zp)) za cestna vozila.
(2) Pot približevanja železniškega vozila NPr (s(pžv)) je produkt največje dovoljene progovne hitrosti železniških vozil (v(ž maks)) in časa približevanja železniškega vozila (t(p)) in znaša:
             s(pžv) = v(ž maks) [m/s] x t(p) [s] [m]
45. člen
(Omejitev hitrosti glede na preglednost)
(1) Na nezavarovanih NPr se s pogledom s ceste z mesta vidljivosti za hitrost 15 km/h za cestna vozila ugotovi, ali je upoštevajoč največjo progovno hitrost vlaka zagotovljena ustrezna preglednost do mesta vidnosti na progi.
(2) Če je preglednostni prostor po prvem odstavku tega člena zagotovljen, se preveri možnost še z mesta vidljivosti za hitrost cestnih vozil 30 km/h oziroma 50 km/h.
(3) V primeru, da se po prvem in drugem odstavku tega člena ugotovi ustrezna preglednost na progo, je treba na cesti pred prehodom postaviti ustrezen prometni znak “omejitev hitrosti“ (II-30).
(5) Za povečanje preglednostnega prostora se ne smejo uporabljati prometna ogledala.
46. člen
(Pogoji zagotavljanja varnega prečkanja NPr v primeru zaustavitve cestnega vozila pri “Andrejevem križu“)
Za zagotovitev varnega prevoza cestnega vozila po coni nezavarovanega NPr v primeru, ko se mora vozilo popolnoma ustaviti pred “Andrejevim križem“, mora biti z mesta zaustavitve, ki je v tem primeru hkrati mesto vidljivosti, zagotovljena taka oddaljenost mesta vidnosti, da je čas približevanja železniškega vozila z upoštevanjem varnostnega dodatka 6 sekund daljši od časa vožnje najdaljšega vozila po coni prehoda s hitrostjo cestnih vozil 5 km/h.
47. člen
(Preglednostni prostor na NPr samo za pešce)
Za nezavarovane NPr samo za pešce je preglednostni prostor ustrezen, če imajo pešci pri prečkanju proge z meje najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav od tira pregled na progo na taki oddaljenosti, da lahko ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov brez nevarnosti prečkajo nivojski prehod ali se pred njim ustavijo.
48. člen
(Signali na progi za opozarjanje na približevanje NPr)
Pri nezavarovanih NPr morajo biti na progi na oddaljenosti 500 metrov na glavnih in regionalnih progah stalni signali za opozarjanje vlaka na približevanje takim nivojskim prehodom.
49. člen
(Zavarovanje NPr z zaklenjenim brunom)
(1) Nezavarovani NPr na poljskih poteh in gozdnih cestah z občasnim sezonskim prometom, ki nimajo zagotovljenega preglednostnega prostora, smejo biti zavarovani z zaklenjenim brunom čez celotno vozišče. S ključem na zahtevo uporabnika ravna pooblaščena oseba na način, ki ga za posamezen prehod predpiše upravljavec NPr.
(2) Lokalni uporabniki morajo biti z načinom uporabe seznanjeni na krajevno običajen način.
V. ZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI
1. Splošne določbe
50. člen
(Vrste zavarovanj)
NPr so zavarovani:
– z mehanskimi napravami, ki jih upravlja izvršilni železniški delavec;
– z avtomatskimi napravami s cestnimi signali;
– z avtomatskimi napravami s cestnimi signali in (pol)zapornicami.
51. člen
(Signalnovarnostna izvedba naprav za zavarovanje NPr)
(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr morajo imeti status signalnovarnostne naprave, ki ga določa tehnični predpis, in morajo zagotavljati zavarovanje prometa v vseh prometno-tehnoloških situacijah na progi in cesti, na prometnih mestih in v zvezi z njimi za vožnje po vsakem tiru v obeh smereh.
(2) Načini obveščanja in ravnanja upravljavcev železniških vozil in vlakospremnega osebja v primeru kritične nepravilnosti v delovanju naprav za zavarovanje NPr morajo biti predpisani v železniških prometnih predpisih.
52. člen
(Splošni opis avtomatskih naprav za zavarovanje)
(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr so naprave, katerih zavarovanje vklaplja vlak sam na vožnji na ustrezni oddaljenosti na približevalnem območju pred NPr na vklopnem mestu in po prevozu območja križanja proge in ceste na izklopnem mestu izklaplja, ali pa se zavarovanje vklaplja s postavitvami voznih poti na prometnem mestu, izklaplja pa avtomatsko s prevozom izklopnega mesta.
(2) Pri projektiranju avtomatskih naprav za zavarovanje NPr je treba oceniti razmere na NPr in izračunati čase, ki zagotavljajo pravočasen vklop zavarovanja pred prihodom vlaka na NPr, ob upoštevanju največje dovoljene progovne hitrosti.
53. člen
(Samodejni izklop zavarovanja)
(1) Vključeno zavarovanje na avtomatskih zavarovanjih NPr se izključi na naslednje načine:
– z vožnjo vlaka, ko ta v celoti prevozi izklopno mesto;
– z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr na pripadajočem prometnem nadzornem mestu;
– samodejno po preteku najmanj 300 sekund (5 minut) od vklopa zavarovanja, če vlak v tem času ne zapelje na izklopno mesto.
(2) Samodejni izklop iz tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena mora biti onemogočen:
– če je na približevalnem območju predvideno mesto zaustavitve vlaka, zlasti v primeru, če je na tem območju postajališče ali glavni signal;
– če avtomatska naprava za zavarovanje NPr omogoča izklop zavarovanja z izdajo ukaza na pripadajočem prometnem nadzornem mestu ali
– v primerih, ko je gostota cestnega prometa taka, kot je opredeljeno v tretji, četrti ali peti alinei 19. člena tega pravilnika.
(3) V primeru gradnje novih ali zamenjave obstoječih zavarovanj NPr brez kontrolnih signalov se mora omogočiti izklop zavarovanja z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr na pripadajočem prometnem nadzornem mestu.
54. člen
(Viri energetskega napajanja naprav za zavarovanje NPr)
Avtomatske naprave morajo biti primarno napajane s stalnim energetskim virom iz javnega omrežja ali posredno iz napajalnih delov drugih signalnovarnostnih naprav. Poleg tega morajo imeti lasten rezervni vir napajanja, ki omogoča pravilno delovanje še najmanj 8 ur po izpadu primarnega napajanja.
55. člen
(Predzvonjenje)
(1) Predzvonjenje je opozarjanje uporabnikov v cestnem prometu na približevanje vlaka k NPr ali na začetek spuščanja (pol)zapornic. Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr je predzvonjenje signalizirano svetlobno in zvočno, pri mehanskih napravah za zavarovanje NPr pa zvočno, ki je lahko dopolnjeno s svetlobnim.
(2) Čas predzvonjenja v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 sekund.
56. člen
(Težnostno spuščanje drogov (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja)
Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami, se morajo drogovi (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja samodejno težnostno spustiti v spodnjo, vodoravno lego.
57. člen
(Signaliziranje približevanja NPr-u po progi)
Približevanje zavarovanemu NPr mora biti ob progi iz obeh smeri signalizirano s stalnimi signali najmanj na zavorni razdalji, upoštevajoč dovoljena odstopanja.
58. člen
(Pogoji delovanja na dvotirnih progah)
Na zavarovanih NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami na dvotirnih progah se mora po izklopu zavarovanja po prvem vlaku na enem tiru in takojšnjem ponovnem vklopu zavarovanja za drugi vlak po drugem tiru začeto dviganje drogov (pol)zapornic popolnoma zaključiti. Po popolnem odprtju se mora ponovno pričeti celoten potek vklopa zavarovanja, vključno s predzvonjenjem. Če so (pol)zapornice v spodnji legi, morajo z navozom drugega vlaka v tej legi tudi ostati.
59. člen
(Ureditev peščevih in kolesarskih površin)
(1) Pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi signali ali s cestnimi signali in polzapornicami, je treba zagotoviti prometne površine za pešce in kolesarje na desni strani cestišča, gledano v smeri vožnje cestnih vozil, zlasti v strnjenih naseljih, bližini šol in vrtcev.
(2) Mesta iz prvega odstavka tega člena se lahko opremijo z dodatnimi cestnimi signali in/ali ustrezno oblikovanimi ograjami, ki preprečujejo pešcem direktno prečkanje proge (cikcak ograje). Naprave morajo biti prirejene tudi invalidom, ki uporabljajo invalidske vozičke.
2. Zavarovani nivojski prehodi z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec
60. člen
(Spuščanje mehanskih zapornic pred prihodom vlaka)
(1) Na zavarovanim NPr z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje (jih zapira in odpira) izvršilni železniški delavec na kraju samem, morajo biti drogovi zapornic spuščeni najmanj 3 minute pred predvidenim prihodom vlaka.
(2) Na NPr, zavarovanem z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, s katerega ni ustreznega pregleda na NPr, je treba pričeti zapiranje zapornic najmanj 5 minut pred prihodom vlaka na tak oddaljeni NPr.
(3) NPr, zavarovan z mehanskimi zapornicami, s katerimi rokuje izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, s katerega ni ustreznega pregleda na NPr, mora biti opremljen najmanj s predzvonilno napravo, ki cestne uporabnike s prekinjajočim zvonjenjem oziroma z udarci kladivc na zvonec zvočno opozarja na pričetek spuščanja zapornic (čas predzvonjenja), in to:
– najmanj 15 zvočnih signalov oziroma 15 udarcev kladivc v 20 sekundah za NPr dolžine do 17 metrov;
– najmanj 20 zvočnih signalov oziroma 20 udarcev kladivc v 25 sekundah za NPr dolžine nad 17 metrov.
61. člen
(Način delovanja cestnih signalov pri mehanskih zapornicah)
NPr, zavarovani z mehanskimi zapornicami, so lahko zavarovani tudi s cestnimi signali, ki se morajo vključiti ob začetku predzvonjenja pred spuščanjem drogov zapornic in se izključiti, ko drogovi zapornic zopet dosežejo zgornji (navpični) končni položaj.
3. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi napravami samo s cestnimi signali (brez (pol)zapornic)
62. člen
(Postavitev cestnega signala pri ostrokotnem križanju)
Cestni signal mora biti postavljen pri NPr z ostrokotnim križanjem ceste in proge najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča cestnega signala, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav (identično s postavitvijo prometnega znaka “Andrejev križ“ – glej sliko 2 priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika).
63. člen
(Vklapljanje in izklapljanje luči cestnih signalov)
(1) Luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti izklopno mesto.
64. člen
(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka in čas približevanja železniškega vozila NPr-u)
(1) Na zavarovanem NPr samo s cestnimi signali mora biti zavarovanje vključeno najmanj 21 sekund (čas predzvonjenja 15 sek + 6 sek) pred prihodom vlaka na NPr oziroma najmanj toliko časa več, da je čas približevanja vlaka NPr 6 sekund daljši od časa zapustitve nevarnega območja pri vožnji karakterističnega najdaljšega cestnega vozila po coni prehoda z najmanjšo hitrostjo (5 km/h).
(2) Čas približevanja železniškega vozila (t(P)) je čas od trenutka avtomatskega vklopa zavarovanja do prihoda železniškega vozila na NPr.
4. Zavarovani nivojski prehodi z avtomatskimi napravami s cestnimi signali in (pol)zapornicami
65. člen
(Vključevanje luči cestnih signalov ter dviganje in spuščanje drogov (pol)zapornic)
(1) Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Spuščanje (pol)zapornic se prične po izteku predzvonilnega časa in lahko traja 8 do 12 sekund, praviloma pa 10 sekund.
(3) Dviganje (pol)zapornic se prične po prevozu vlaka preko izklopnega mesta in lahko traja 6–8 sekund, praviloma pa 7 sekund.
(4) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti območje križanja ceste in proge in ko (pol)zapornice dosežejo navpično lego.
66. člen
(Čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka)
(1) Na NPr dolžine do 15 metrov, zavarovanem s cestnimi signali in (pol)zapornicami, mora biti zavarovanje vklopljeno:
– na enotirnih progah najmanj 31 sekund pred prihodom vlaka, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na približajoče se železniško vozilo (čas predzvonjenja), spuščanje drogov (pol)zapornic, ki traja 10 sekund, in 6 sekund rezervnega časa;
– na dvotirnih progah najmanj 39 sekund pred prihodom vlaka na NPr, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na začetek spuščanja drogov (pol)zapornic (čas predzvonjenja), 10 sekund spuščanja drogov (pol)zapornic, 6 sekund rezervnega časa in še 8 sekund ostalega časa zaradi posebnosti na dvotirnih progah pri vožnji dveh vlakov po sosednjih tirih;
– na NPr, zavarovanih z zapornicami, najmanj 35 sekund pred prihodom vlaka.
(2) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, je treba upoštevati še čas zadrževanja do pričetka spuščanja drogov zapornic na strani oddaljevanja od NPr in samega spuščanja.
(3) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, se mora drugi par drogov zapornic na strani oddaljevanja od NPr pričeti spuščati z zakasnitvijo, upoštevajoč čas iz prvega odstavka tega člena ter dodatno še morebitno razdaljo od meje nevarnega območja do mesta druge zapornice na strani oddaljevanja.
67. člen
(Čas približevanja železniškega vozila NPr-u in formula za izračun oddaljenosti vklopnih mest na progi)
(1) V vsakem primeru mora biti zavarovanje NPr s popolno spustitvijo (pol)zapornic vklopljeno dovolj zgodaj, da najdaljše cestno vozilo s svojim najbolj izpostavljenim zadnjim delom pri najmanjši hitrosti (5 km/h) varno prevozi mejo nevarnega območja prehoda na coni prehoda oziroma pri oddaljevanju od NPr zapelje mimo polzapornic oziroma zapornic.
(2) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami (t(p)) ne sme biti krajši od vsot časa predzvonjenja (t(pzv)), časa spuščanja drogov polzapornic (t(spz)) ter varnostnega rezervnega časa 6 sekund. Na dvotirnih in vzporednih progah je treba temu času prišteti še ostali čas 8 sekund oziroma toliko sekund, kolikor traja dviganje (pol)zapornic.
(3) Oddaljenost vklopnega mesta (L(vm)) na progi na približevalnem območju pred NPr se izračuna kot produkt časa približevanja železniškega vozila prehodu (t(p)) in največje progovne hitrosti železniških vozil (vžv(maks)) po obrazcu:
             L(vm) m = v(žv maks) [m/s] x t(p) [s]
(4) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami (t(p)) pri največji dovoljeni progovni hitrosti tudi ne sme biti krajši od časa zapustitve nevarnega območja za cestna vozila pri vožnji po coni prehoda. Upoštevati je treba daljši čas in po potrebi podaljšati čas predzvonjenja.
68. člen
(Določitev pogojev obvezne uporabe (pol)zapornic)
(1) Uporaba (pol)zapornic je obvezna:
– pri zavarovanju NPr na dvo- ali večtirnih progah;
– na progah z največjimi dovoljenimi progovnimi hitrostmi nad 100 km/h;
– pri križanjih s cestami, katerih širina vozišča znaša 7 metrov in več;
– pri križanjih s cestami z dvema ali več prometnimi pasovi na smernem vozišču;
– pri križanjih, kjer je gost cestni promet ali/in velika pogostnost železniškega prometa.
(2) Kadar je pri zavarovanem NPr vozišče ožje od 6 metrov, morajo zapornice zapirati celotno cestišče.
69. člen
(Največja dopustna oddaljenost dveh prog oziroma tirov na enem NPr)
NPr na dvo- ali večtirnih oziroma vzporednih progah, katerih medsebojna oddaljenost je vključno z mejo nevarnega območja manjša od 22 metrov, morajo biti zavarovani z eno samo napravo, ki se vključuje za vožnje po vseh tirih iz vseh smeri.
5. Nivojski prehodi na elektrificiranih progah
70. člen
(Namen in vsebina napisa označbe višinskega profila)
(1) Pred NPr na elektrificiranih progah morajo biti označeni višinski profili v izogib nedovoljenemu približevanju vodniku voznega voda. Označba višinskega profila je sestavljena iz žice, ki poteka vzporedno z nivojem vozišča, nad osjo ceste pa je opozorilna tabla z napisom “POZOR! Visoka napetost Smrtno nevarno“ in opozorilnim znakom za nevarnost pred električno napetostjo – rdečo lomljeno puščico (glej prilogo V, ki je sestavni del tega pravilnika in prikazuje opozorilno tablo).
(2) Na NPr samo za pešce in/ali kolesarje ni potrebno postavljati višinskega profila.
71. člen
(Mesto postavitve višinskega profila)
(1) Višinski profil mora biti nameščen na višini 4,5 metra vzporedno z nivojem vozišča in pravokotno na os ceste preko cele širine ceste vključno z bankinami oziroma pločniki.
(2) Označba višinskega profila mora biti oddaljena najmanj 8 metrov od najbližje tirnice, merjeno po osi ceste, s tem da medsebojna razdalja med dvema označbama višinskih profilov z obeh strani proge ne sme biti manjša od 20 metrov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev razdalj med obstoječimi NPr)
(1) Razdalje med obstoječimi NPr so lahko manjše od razdalj, določenih v 4. in 5. členu tega pravilnika, do:
– prve rekonstrukcije ceste, ki vodi čez tak NPr;
– izgradnje povezovalnih cest, ki bi omogočile preusmeritve;
– izgradnje izvennivojskega križanja v bližini NPr;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Doseganje predpisanih najmanjših razdalj med NPr je trajna naloga upravljavca železniške infrastrukture in upravljavca cest ter pristojnih državnih organov in komisij, ki jih ta imenuje.
73. člen
(Prehodno obdobje za izpolnitev zahtev kotov prehoda cest preko obstoječih NPr)
Na obstoječih NPr je treba doseči predpisani najmanjši kot iz 12. člena tega pravilnika:
– pri prvi rekonstrukciji ceste ali
– pri rekonstrukciji naprav za zavarovanje ali
– najkasneje v enem letu, če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posledica neustrezne preglednosti na progo zaradi preostrega kota križanja, ali
– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi preostrega kota križanja, ali
– če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi,
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
74. člen
(Prehodno obdobje za izvedbo širine vozišč preko proge)
(1) Pogoji iz 13. člena tega pravilnika morajo biti izpolnjeni v petih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pogoji iz 13. člena tega pravilnika izpolnjeni:
– pri prvi rekonstrukciji ceste ali
– najkasneje v enem letu, če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posledica onemogočenega srečanja vozil na območju NPr oziroma pravočasnega umika cestnega vozila s proge zaradi nastale prometne situacije, ali
– najkasneje v enem letu, če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu zaradi onemogočenega pravočasnega umika vozil s proge pri nastali določeni prometni situaciji, ali
– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.
75. člen
(Prehodno obdobje za ureditev oddaljenosti cestnih križišč od NPr)
(1) Pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika morajo biti pri obstoječih NPr izpolnjeni najkasneje ob prvi rekonstrukciji katerekoli ceste, ki se križa v bližini NPr ali križišča samega.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena morajo biti pogoji iz 10. in 17. člena tega pravilnika izpolnjeni takoj:
– če je na NPr evidentiran izredni dogodek, ki je posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali
– če so v enem letu evidentirana tri ogrožanja varnosti v prometu, ki so posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali
– če je NPr na cesti, ki vodi do kulturno-zgodovinskih objektov ali turističnih mest ipd. in se uporablja za izredne vožnje turističnih ali šolskih avtobusov.
76. člen
(Prehodno obdobje za izvedbo zavarovanj NPr)
Pogoji iz 39. in 53. člena tega pravilnika morajo biti izpolnjeni najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika. Upravljavec javne železniške infrastrukture in upravljavec ceste morata skupno najkasneje v enem letu izdelati program potreb in prioritet NPr za zavarovanje.
77. člen
(Ugotavljanje ustreznosti preglednostnih prostorov in ukrepi)
Pogoje iz 45. člena tega pravilnika ugotovi komisija, imenovana na podlagi predpisov o varnosti železniškega prometa v treh letih od uveljavitve tega pravilnika, izvedba pa mora slediti najkasneje v 8 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
78. člen
(Podrobnejši predpisi za izvedbo, projektiranje in gradnjo signalnovarnostnih naprav)
Podrobnejšo tehnično vsebino pogojev za izvedbo zavarovanj NPr določa pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje signalnovarnostnih naprav ter tehnične specifikacije in specifikacije sistemskih zahtev.
79. člen
(Nadomestitve mehanskih naprav za zavarovanje NPr)
Mehanske naprave za zavarovanje NPr, ki jih upravlja izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, je treba nadomestiti z ustreznejšo rešitvijo (ukinitev, izvennivojsko križanje, avtomatske naprave za zavarovanje) v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
80. člen
(Prenehanje uporabe JŽ standardov)
S pričetkom uporabe tega pravilnika uporaba standardov JUS za “Svetlobni znaki za označevanje poti preko železniške proge v nivoju – znaki, s katerimi se najavlja približevanje vlaka (Cestni signali) – Oblika in mere“, Z.S2.580/1990, in “Naprave za zapiranje prometa na prehodu preko železniške proge – Zapornice in polzapornice – Oblika in mere“, Z.S2.150 /1990, ni več obvezna.
81. člen
(Dinamika in prednostne naloge pri izvajanju določb pravilnika)
Dinamiko in prednostne naloge izvajanja del v zvezi s prilagoditvami ureditve NPr po določbah tega pravilnika določi nacionalni program razvoja in vzdrževanja železniške infrastrukture.
82. člen
(Veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 2610-17/2002
Ljubljana, dne 2. septembra 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.