Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2002 z dne 22. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2002 z dne 22. 8. 2002

Kazalo

3571. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, stran 8317.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena in 25.a člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
1. člen
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (v nadaljevanju: urad) je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije z delovnim področjem, določenim s tem sklepom in drugimi predpisi.
2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter spremlja in skrbi za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti, kolikor to ne spada v področje drugih državnih organov oziroma organov lokalnih skupnosti;
– usklajuje in koordinira delo državnih organov in organov lokalnih skupnosti na področju posebnih pravic narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma na področju narodnih manjšin v Republiki Sloveniji;
– opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma narodnih manjšin, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz ustave Republike Slovenije, veljavnih predpisov ter na tem temelju sprejete narodnostne politike;
– v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji sodeluje tudi s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
– pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problemi narodnih skupnosti, samoupravnimi narodnimi skupnostmi in drugimi organizacijami narodnosti;
– obravnava aktualna vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
– pripravlja analize, gradiva, pobude ter predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo narodni skupnosti in romsko skupnost;
– skrbi za izvajanje sklepov vlade s področja narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma narodnih manjšin v Republiki Sloveniji;
– opravlja strokovne, administrativne in organizacijske naloge za komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske etnične skupnosti;
– sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
– sodeluje na mednarodnih in drugih konferencah, posvetih ter seminarjih s področja manjšinskih narodnostnih pravic, drugih sorodnih človekovih pravic in na tem področju sodeluje s Svetom Evrope, Evropsko unijo, njunimi organi ter s podobnimi asociacijami in organi v drugih državah;
– sodeluje v ustreznih delovnih telesih drugih resornih organov, v raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki imajo na skrbi položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje narodnih skupnosti, romske skupnosti oziroma narodnih manjšin v Republiki Sloveniji;
– opravlja druge naloge in dejavnosti s področja narodnostne in romske problematike v skladu z ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.
3. člen
Urad vodi direktor.
Direktor urada lahko pooblasti državnega podsekretarja ali svetovalca vlade v uradu, da ga v primeru odsotnosti nadomešča v pravicah in obveznostih, ki mu jih določi.
Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo urada odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije in Vladi Republike Slovenije.
4. člen
Urad svoje naloge, ob upoštevanju specifičnosti, opravlja brez organizacijskih enot.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu Vlade Republike Slovenije za narodnosti izda, na predlog direktorja urada in po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odlok Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske Republike Slovenije, št. 01-56/3-59 z dne 3. aprila 1959 o ustanovitvi Urada za manjšinska vprašanja.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-402-00/2002
Ljubljana, dne 2. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost