Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3376. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, stran 7889.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je sprejela Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
1. člen
V 2. členu sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94 in 65/99) se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
‘’Ime Inštituta v angleškem jeziku: Slovenian Forestry Institute.
Skrajšano ime v angleškem jeziku: SFI.”.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Dejavnost Inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
K/73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        naravoslovja,
K/73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        tehnologije,
K/73.103    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.201    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        družboslovja,
K/74.201    Geodetsko, geološko, geofizikalno,geokemično in 
        drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
K/74.30    Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.871    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/72.30    Obdelava podatkov,
K/72.2     Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
L/75.13    Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše 
        poslovanje,
A/01.12    Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in 
        sadik,
A/02.01    Gozdarstvo,
DE/22.11    Izdajanje knjig,
DE/22.13    Izdajanje revij in periodike,
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje, d.n.,
O/92.511    Dejavnost knjižnic.”.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v drugi alinei besedilo ‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrstva, pristojnega za znanost”.
4. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo ‘’Ministrstva za znanost in tehnologijo” nadomesti z besedilom ‘’ministrstva, pristojnega za znanost”.
5. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-10/2001-3
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost