Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3373. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 7887.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V 2. členu odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00 in 72/01) se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
‘’Angleško ime: Institute for Ethnic Studies
Skrajšano ime v angleškem jeziku: IES.”.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Dejavnost Inštituta se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
K/73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
        naravoslovja,
K/73.202    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
        humanistike,
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje, d.n.,
DE/22.11    Izdajanje knjig,
DE/22.13    Izdajanje revij in periodike,
O/92.511    Dejavnost knjižnic.”
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’Upravni odbor Inštituta ima sedem članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj (enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve);
– enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani na predlog Filozofske fakultete v Ljubljani;
– dva člana voli znanstveni svet Inštituta izmed odgovornih nosilcev raziskovalnih projektov;
– enega člana volijo zaposleni delavci v Inštitutu.”.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda ‘’dotacij” nadomesti z besedo ‘’donacij”.
5. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘’O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.”.
6. člen
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
‘’Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.”.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/2001-3
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost