Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3279. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna, stran 7778.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
1. člen
V odredbi o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Uradni list RS, št. 27/99 in 62/01) se za 2. členom doda novi 2. a člen, ki se glasi:
»Tajnik šolske komisije za vodenje postopka nacionalnih preizkusov znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja ima zmanjšano tedensko učno obveznost pouka ali delovno obveznost svetovalnega dela :
– za 1 uro pouka ali 2 uri svetovalnega dela, če je učencev 9. razreda do 28,
– za 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega dela, če je učencev 9. razreda od 29 do 84,
– za 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega dela,če je učencev 9. razreda 85 in več.
Pomočniku ravnatelja šole, ki je tajnik šolske komisije, se učna obveznost zmanjša za število ur iz prejšnjega odstavka, vendar ne pod 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega dela.
Učitelj, ki je član predmetne komisije za pripravo nacionalnih preizkusov znanja, ima lahko zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas, in sicer:
– učitelj, član predmetne komisije za matematiko in materni jezik, za 4 ure,
– učitelj, član predmetne komisije za tuji jezik, za 3 ure,
– učitelj, član predmetne komisije za ostale predmete, za 2 uri.
Ravnatelju šole in pomočniku ravnatelja šole, ki je član predmetne komisije, se učna obveznost lahko zmanjša v skladu z določili iz prejšnjega odstavka, vendar pomočniku ravnatelja ne pod 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega dela«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca se določi glede na število učencev v posameznem oddelku prvega razreda, in sicer:
15–23 učencev                      10 ur
24–28 učencev                      15 ur«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi strokovni delavec se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v kombiniranem oddelku iz dveh razredov najmanj 12 učencev, v oddelku za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh in več razredov pa 10 učencev«.
3. člen
14. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za nudenje fizične pomoči osnovna šola na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca sistemizira delovno mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način. Obseg delovne obveznosti in čas trajanja delovnega razmerja spremljevalca se določi glede na število učencev, ki se jim nudi fizična pomoč in število ur nudenja fizične pomoči, ki je odvisno od trajanja pouka in podaljšanega bivanja kolikor so učenci vanj vključeni.
Spremljevalec mora imeti štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »prehrane« doda vejica, beseda »ter« se črta. Za besedilom »tehnike in tehnologije« se dodata besedi »ter kemije«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2002.
Št. 011-133/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost