Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2002 z dne 30. 7. 2002

Kazalo

3258. Uredba o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., stran 7735.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena ter za izvajanje 53. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najmanjše višine povračil in drugih pogojev za oddajo površin za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Prometne površine zunaj vozišča avtocest in hitrih cest, ki so določene za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti na njih (v nadaljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah) ali ob njih (v nadaljnjem besedilu: površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) odda na podlagi javnega razpisa in pod pogoji, določenimi s to uredbo, najugodnejšemu ponudniku.
II. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI NA AVTOCESTAH
2. člen
Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah obsegajo parkirne površine in površine za počitek in rekreacijo ter površine za izgradnjo objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti. Glede na naravo oziroma vrste dejavnosti na njih se opredeljujejo kot:
a) počivališče, na katerem se lahko opravljajo sezonske gostinske storitve – bife ter prodaja sadja in zelenjave (tip 1.1) ali celoletne gostinske storitve – bife ter prodaja sadja in zelenjave (tip 1.2). Počivališče v bližini meje lahko obsega še trgovino s ponudbo turističnih izdelkov, menjalnico in posredovanje turističnih informacij – počivališče s celoletno ponudbo (tip 1.2);
b) bencinski servis, ki obsega bencinski servis in lahko vključuje tudi trgovinsko in gostinsko dejavnost – bife ter prodajo sadja in zelenjave (tip 2);
c) oskrbna postaja, ki obsega bencinski servis, gostinski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino ter prodajo sadja in zelenjave (tip 3);
d) oskrbni center, ki obsega bencinski servis, gostinski objekt z restavracijo, večnamensko trgovino, avto servis, objekt za prenočevanje (motel, apartmaji in podobno), prodajo sadja in zelenjave ter turistično informativni center (tip 4).
Površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah se oddajo za vse spremljajoče dejavnosti in storitve kot celota, razen v primerih oddaje površin pod točkami c) in d) prejšnjega odstavka, za katere se lahko ločeno oddata bencinski servis in vse ostale dejavnosti kot celota.
3. člen
Ponudnik za opravljanje spremljajočih dejavnosti na avtocestah mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa za oddajo površin za te namene in ponudbi priložiti še:
a) idejno zasnovo objektov za spremljajoče dejavnosti, izdelano v skladu s pogoji iz prostorskega izvedbenega akta in na podlagi idejne programske zasnove, ki jo zagotovi investitor izgradnje avtoceste;
b dokazila, da je registriran za razpisane spremljajoče dejavnosti in da ima zagotovljena sredstva za izgradnjo vseh potrebnih objektov za njihovo opravljanje;
c) dokazilo o zagotovilu (garancija), da bodo objekti za spremljajoče dejavnosti zgrajeni v določenem roku;
d) reference, pridobljene pri opravljanju razpisanih dejavnosti ter pri izgradnji in obratovanju podobnih objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
Kot dokazilo o referencah iz točke d) prejšnjega odstavka mora ponudnik za najem bencinskega servisa predložiti ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila, iz katerih je razvidno, da poleg ostalih referenc izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– da razpolaga s skladiščem za naftne derivate, kar mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih že zgrajenih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji in za oskrbo razpisanega bencinskega servisa oziroma, da se zavezuje, da bo v roku treh let od podpisa pogodbe razpolagal s skladiščem za naftne derivate, ki mu zagotavlja najmanj enomesečno oskrbo njegovih bencinskih servisov v Republiki Sloveniji; v ta namen pri ponudbi predloži nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, v vrednosti letnega zneska povračila, določenega s pogodbo;
– da ima zagotovljeno dolgoročno dobavo naftnih derivatov z najmanj dvema dobaviteljema;
– da redno plačuje povračila za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti, na katerih že ima bencinske servise ali opravlja druge dejavnosti.
4. člen
Za uporabo površine za spremljajoče dejavnosti na avtocestah se plačuje povračilo v višini, ki se določi s pogodbo po izbiri ponudnika na podlagi javnega razpisa.
Celotno povračilo za oddajo površine za spremljajoče dejavnosti na eni strani avtoceste ne sme biti nižje od naslednjih zneskov:
------------------------------------------------------------------------
a)  za počivališče (tip 1.1 in 1.2)  mesečno najmanj    94.000 SIT
   za počivališče ob meji (tip 1.2)  letno najmanj   4,254.000 SIT
b)  za bencinski servis (tip 2)    letno najmanj   11,026.000 SIT
c)  za oskrbno postajo (tip 3)     letno najmanj   16,595.000 SIT
d)  za oskrbni center (tip 4)     letno najmanj   21,531.000 SIT
------------------------------------------------------------------------
Če se površina za spremljajoče dejavnosti na avtocesti v javnem razpisu odda ločeno za bencinski servis in za vse druge dejavnosti kot celoto, je najnižje letno povračilo za bencinski servis 11,000.000 SIT, najnižje letno povračilo za druge dejavnosti pa v višini, zmanjšani za ta znesek.
5. člen
V povračilu iz prejšnjega člena niso zajeti stroški vzdrževanja in obnavljanja objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti z vsemi funkcionalnimi zemljišči na površini za spremljajoče dejavnosti, ki jih zgradi in katerih stroške nosi izbrani ponudnik.
6. člen
Izbrani ponudnik mora v času trajanja pogodbenega razmerja zagotavljati kakovostno vzdrževanje in urejen izgled površin in objektov za spremljajoče dejavnosti.
Izbrani ponudnik mora vse spremljajoče dejavnosti opravljati sam, če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni določena možnost izvajanja določenih storitev z drugimi izvajalci. Izbrani ponudnik solidarno odgovarja za obveznosti drugih izvajalcev.
7. člen
Počivališče (tip 1.1 in 1.2) se odda izbranemu ponudniku za dobo treh let, druge površine za spremljajoče dejavnosti (tip 1.2 ob meji in tip 2 do 4) pa za dobo 30 let.
Če se pogodbeno razmerje razdre pred rokom iz prejšnjega odstavka oziroma se po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka ne podaljša, se objekti za opravljanje spremljajočih dejavnosti ocenijo v skladu z veljavnimi predpisi po njihovi gradbeni vrednosti in izvede nov javni razpis za oddajo površin skupaj s temi objekti. Izbrani ponudnik po novem javnem razpisu mora odkupiti zgrajene objekte po njihovi ocenjeni gradbeni vrednosti.
8. člen
Če je zaradi rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del za odsek avtoceste ali hitre ceste odrejena omejitev ali prepoved prometa, zaradi katere je dostop do površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na njem onemogočen, se povračilo iz 4. člena te uredbe sorazmerno zmanjša za čas omejitve ali prepovedi prometa. Faktor zmanjšanja povračila se določi po formuli:
(število dni omejitve ali prepovedi prometa/število dni v letu ali mesecu) x višina povračila.
O nameravanih delih iz prejšnjega odstavka mora DARS, d.d. obvestiti izvajalca spremljajočih dejavnosti najmanj 60 dni pred začetkom izvajanja rekonstrukcijskih del in najmanj 30 dni pred začetkom izvajanja obnovitvenih del.
9. člen
Način uporabe, višina povračila in drugi pogoji uporabe površin za spremljajoče dejavnosti na avtocesti, ki niso določeni s to uredbo, se določijo v pogodbi, ki jo DARS, d.d. sklene z izbranim ponudnikom.
10. člen
Lastniku bencinskega servisa ob javni cesti, ki je z uredbo o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste ali hitre ceste določen za rušenje, se lahko ne glede na predhodne določbe te uredbe dodeli površina za nadomestno gradnjo na površini za opravljanje spremljajočih dejavnosti na avtocesti ali hitri cesti, če DARS, d.d. razpolaga s prosto površino na njih. Za uporabo površine za nadomestno gradnjo bencinskega servisa se povračilo plačuje v višini, določeni v točki b) 4. člena te uredbe.
11. člen
Za razširitev spremljajočih dejavnosti po že sklenjenih pogodbah z dejavnostjo prodaje sadja in zelenjave, ki je na novo določena za vse tipe površin v 2. členu te uredbe, se pred izdajo soglasja za spremembo dejavnosti po tretjem odstavku 53. člena zakona o javnih cestah pogodbeno uredi povečanje povračila za njeno izvajanje pri mesečnem povračilu v višini 12.000 SIT in pri letnem povračilu v višini 140.000 SIT.
12. člen
Zneski povračil, določeni s to uredbo, so določeni za leto 2001.
Zneski povračil za tekoče leto se revalorizirajo s koeficientom rasti življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Uskladitev zneskov povračil iz prejšnjega odstavka opravi DARS, d.d.
III. POVRŠINE ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI OB AVTOCESTAH
13. člen
Površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah se v skladu s predpisi o javnih cestah zagotavljajo na območjih priključkov avtocest za potrebe razvoja trgovinske in gostinske dejavnosti ter športno-rekreacijskih, servisnih in podobnih storitev, ki so zanimive za uporabnike avtocest in hkrati vezane na dobro dostopnost v cestnem prevozu.
Na površinah za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah mora biti zagotovljeno primerno število parkirnih mest.
14. člen
Letna višina povračila za oddajo površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah mora znašati najmanj osem odstotkov od zneska sredstev, vloženih v nakup in pripravo teh površin za izgradnjo objektov za spremljajoče dejavnosti s funkcionalnimi površinami ter v ureditev dostopov do njih.
Določbe te uredbe, ki urejajo način in pogoje oddaje in uporabe površin za spremljajoče dejavnosti na avtocestah, se smiselno uporabljajo tudi za površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS, št. 25/96 in 77/96).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-10/2002-1
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti