Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3251. Pravilnik o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, stran 7711.

Na podlagi šestega odstavka 106. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; v nadaljnjem besedilu: ZMed) ministrica, pristojna za kulturo, na predlog Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo RS in v soglasju s Svetom za radiodifuzijo izdaja
P R A V I L N I K
o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
1. Ta pravilnik določa pogoje za izdajo, spremembo, podaljšanje ali razveljavitev odločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske delavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) ter podrobnejše določbe o vsebini dovoljenja.
II. DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE RADIJSKE ALI TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI, KADAR JE DEJAVNOST IZDAJATELJA RADIJSKEGA ALI TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA VEZANA NA UPORABO FREKVENC
2. člen
Kadar je dejavnost izdajatelja radijskega ali televizijskega programa vezana na uporabo frekvenc, izda Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) po zakonu o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: ZTel) in skladno s pogoji iz ZMed odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (v nadaljnjem besedilu: odločba), s katero se imetniku odločbe, na obrazložen in obvezujoči predlog Sveta za radiodifuzijo, dovoli opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti.
3. člen
Svet za radiodifuzijo daje obvezno predhodno soglasje k prenosu in preklicu dovoljenja.
4. člen
1. Odločba, s katero se izda dovoljenje, vsebuje:
– podatke o imetniku pravice radijskih frekvenc oziroma podatke o izdajatelju programa (v nadaljnjem besedilu: imetnik),
– navedbo radijske ali televizijske dejavnosti, za katero se izdaja dovoljenje,
– ime programa,
– radijske frekvence, ki se dodelijo in rok začetka uporabe teh frekvenc,
– določitev območja pokrivanja,
– čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
– podatke o postavitvi in lokaciji radijske opreme, ki jo bo imetnik uporabljal,
– popis radijske opreme, ki jo imetnik dovoljenja lahko koristi pri uporabi dodeljene radijske frekvence,
– način identifikacije imetnika dovoljenja.
2. Imetnik mora pri razširjanju programa upoštevati programske pogoje iz programske zasnove, ki jo je priložil vlogi ob priglasitvi medija v razvid medijev pri ministrstvu za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen
1. Veljavnost dovoljenja je vezana na časovno obdobje, za katero je izdana odločba, ki pa ne sme biti daljše od desetih let.
2. Dovoljenje podaljša agencija pod pogoji, ki jih ZTel določa za podaljšanje odločbe.
6. člen
Dovoljenje se lahko na drugega imetnika prenese pod pogoji, ki jih 31. člen ZTel določa za prenos odločbe. S prenosom dovoljenja na novega imetnika se lahko vsebina dovoljenja spremeni le v okviru pogojev, določenih v javnem razpisu.
7. člen
1. V okviru strokovnega nadzorstva iz 109. člena ZMed ima agencija pravico in dolžnost začasno ali trajno preklicati dovoljenje.
2.) Agencija z začasnim preklicem dovoljenja njenemu imetniku za čas preklica prepove uporabo radijske frekvence.
3. Agencija s trajnim preklicem dovoljenja razveljavi odločbo.
8. člen
Agencija razveljavi dovoljenje pod pogoji, določenimi v ZTel in v primeru trajnega preklica dovoljenja.
III. DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE RADIJSKE ALI TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI, KADAR DEJAVNOST IZDAJATELJA RADIJSKEGA ALI TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA NI VEZANA NA UPORABO FREKVENC
9. člen
Kadar dejavnost izdajatelja radijskega ali televizijskega programa ni vezana na uporabo frekvenc, izda agencija dovoljenje na podlagi odločbe o vpisu v razvid medijev pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: razvid).
Operaterju, ki izvaja telekomunikacijske storitve, določene v ZMed ali v ZTel, izda agencija dovoljenje v soglasju s Svetom za radiodifuzijo in ob smiselnem upoštevanju meril iz drugega odstavka 104. člena ZMed.
10. člen
Vloga za začetek postopka izdaje dovoljenja mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– odločbo o vpisu v razvid,
– programsko zasnovo, ki jo je vlagatelj priložil vlogi ob priglasitvi medija v razvid,
– izjavo o postavitvi in lokaciji opreme, ki jo bo imetnik uporabljal, in izjavo, da bo oprema zagotavljala ustrezno kvaliteto,
– izjavo o doseženi pokritosti območja z lastnim programom in številu potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev),
– izjavo o ekonomskem stanju vlagatelja, tehnični in kadrovski usposobljenosti za oddajanje radijskega ali televizijskega programa,
– izjavo o dosedanjih izkušnjah vlagatelja na področju izvajanja radijske ali televizijske dejavnosti.
Sestavine iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka agenciji posreduje ministrstvo.
Vlogo operaterja iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki vsebuje vse obvezne sestavine iz tega člena, posreduje agencija v osmih dneh po prejemu v soglasje Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo izda soglasje v petnajstih dneh od prejema vloge.
11. člen
1. Odločba, s katero se izdaja dovoljenje, vsebuje naslednje obvezne sestavine:
– podatke o izdajatelju programa (v nadaljnjem besedilu: imetnik),
– navedbo o vrsti dejavnosti, za katero je dovoljenje izdano,
– ime programa,
– območje pokrivanja,
– značilnosti in standarde delovanja telekomunikacijskega omrežja, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti.
2. Imetnik mora pri razširjanju programa upoštevati programske pogoje iz programske zasnove, ki jo je vlagatelj priložil vlogi ob priglasitvi medija v razvid.
12. člen
Agencija izda dovoljenje v petnajstih dneh od prejema popolne vloge.
Za popolno vlogo šteje vloga, ki vsebuje vse predpisane sestavine iz 10. člena tega pravilnika.
Operaterju iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika izda agencija dovoljenje na podlagi popolne vloge v petnajstih dneh od pridobitve soglasja Sveta za radiodifuzijo.
13. člen
Na predlog imetnika se lahko dovoljenje kadar koli spremeni po predhodni ustrezni spremembi vpisa v razvid.
14. člen
O vsaki nastali spremembi je imetnik dovoljenja dolžan obvestiti agencijo najkasneje v tridesetih dneh po njenem nastanku.
15. člen
1. V okviru strokovnega nadzorstva iz 109. člena ZMed agencija na predlog Sveta za radiodifuzijo po postopku, določenem v ZMed, začasno ali trajno prekliče dovoljenje.
2. Z začasnim preklicem dovoljenja agencija prepove izvajanje dejavnosti njenemu imetniku za čas preklica.
3. Agencija s trajnim preklicem dovoljenja razveljavi odločbo.
16. člen
1. Agencija kadarkoli razveljavi dovoljenje na predlog imetnika dovoljenja. Dovoljenje preneha veljati z dokončnostjo odločbe o razveljavitvi.
2. Agencija dovoljenje razveljavi po uradni dolžnosti po dokončnosti prejete odločbe o izbrisu radijskega ali televizijskega programa iz razvida ali na podlagi prepovedi opravljanja dejavnosti, ki jo izreče pristojni inšpektor po 16. členu ZMed.
IV. SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Izdajatelj mora začeti izvajati dejavnost najpozneje v enem letu od dokončnosti odločbe, razen če z odločbo ni drugače določeno.
18. člen
Agencija natančne podatke o izdaji, spremembi, podaljšanju ali o preklicu dovoljenja, v osmih dneh sporoči ministrstvu.
Odločbo o vpisu v razvid medijev izdajatelja radijske ali televizijske dejavnosti in priglašeno programsko zasnovo pošlje ministrstvo agenciji v osmih dneh od izdaje odločbe.
19. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katerimi se nadomestijo radijska dovoljenja, izdana na podlagi 37. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99 – odl. US in 36/00 – odl. US).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-528/2002-1
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost