Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A), stran 7582.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ZG-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
Št. 001-22-93/02
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-A)
1. člen
V zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US in 56/99 – ZON) se v prvem odstavku 10. člena, prvem odstavku 11. člena, prvem odstavku 12. člena, prvem odstavku 13. člena, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 14. člena, prvem in tretjem odstavku 15. člena, 16. členu, drugem odstavku 22. člena, prvem odstavku 36. člena, tretji alinei drugega odstavka 60. člena, tretji alinei prvega odstavka 64. člena, drugi alinei prvega odstavka 77. člena in 5. točki prvega odstavka 78. člena besedi “splošni del“ v različnih sklonih črtata, besedi “gozdnogospodarski načrt“ pa se zaradi te spremembe uporabljata v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. členu se 2. točka črta.
Sedanje 3. do 21. točka postanejo 2. do 20. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se besede “funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot okolja“ nadomestijo z besedami “funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine“.
3. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku črtajo besede “ki morata biti med seboj usklajena in se praviloma sprejemata istočasno“, vejica pa se nadomesti s piko.
V tretjem odstavku se za besedo “bogastev“ doda besedilo “ter območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave“.
V četrtem odstavku se besede “z naravno in kulturno dediščino“ nadomestijo z besedami “z naravnimi vrednotami in kulturno dediščino“.
5. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta območja se:
– prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom;
– prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi kot varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s posebnim namenom;
– prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot;
– določijo gozdovi za sanacijo;
– določijo območja posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki je pomembno za ohranjanje in razvoj krajine ali življenjskega prostora prostoživečih organizmov.“
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena.“
6. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote se:
– prikažejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma za gozd s posebnim namenom;
– prikažejo območja, ki so predlagana, da se jih razglasi kot varovalni gozd, gozdni rezervat oziroma gozd s posebnim namenom;
– prikažejo zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote;
– določijo območja gozdov za sanacijo;
– določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi;
– določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali;
– določijo območja posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj naselij, za katere je obvezna izdaja strokovnih navodil za ravnanje z njimi;
– izdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih načrtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo večfunkcionalna območja.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Površina gozdov in funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdom na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote, se kot strokovne podlage upoštevajo pri urejanju prostora na lokalni ravni.“
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
7. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za besedo “pogoje“ doda besedilo “glede strokovne usposobljenosti“.
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedilo “naravnih znamenitosti oziroma redkosti“ nadomesti z besedilom “naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave“.
9. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom iz prvega odstavka 44. člena tega zakona se razglasijo z predpisom vlade.
(2) Gozdovi s posebnim namenom iz drugega odstavka 44. člena tega zakona se razglasijo s predpisom lokalne skupnosti, če je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v njenem interesu oziroma s predpisom vlade, če je izjemna poudarjenost funkcij gozdov v državnem interesu.“
10. člen
V 48. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:
“– začetka dejavnosti združenj lastnikov gozdov, nastalih na podlagi pogodbe ali zakona;
– vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov.“
V tretjem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
“Sredstva za namene iz 8. in 9. alinee prejšnjega odstavka se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo samo v povezavi s sredstvi iz strukturnih skladov Evropske unije“.
11. člen
V 49. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira organ, pristojen za odmero, pobiranje in izterjevanje davkov, na način, določen za davek od dohodka iz kmetijstva. Za odmero, plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.“
12. člen
V 56. členu se v prvem odstavku v enajsti alinei za besedama “gozdnogospodarske načrte,“ dodata besedi “gozdnogojitvene načrte,“.
V prvem odstavku se v petindvajseti alinei besedilo “prvega in drugega odstavka 21. člena“ nadomesti z besedilom “prvega, drugega in četrtega odstavka 21. člena“.
13. člen
Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi:
“57.a člen
(1) Za opravljanje s tem zakonom določenih nalog Zavod obdeluje osebne podatke o lastnikih zemljišč in njihovih začasnih upraviteljih v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki in podatki o pravni osebi, povezani z lastnikom ali upravljalcem zemljišč, ki jih obdeluje Zavod, so: naslov stalnega ali začasnega prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka ali druga identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, grafični in pisni podatki o parcelah in njihovi površini, katastrski občini, katastrski kulturi in katastrskem razredu ter podatki o izdanih odločbah.
(2) Razen podatkov o izdanih odločbah pridobiva Zavod podatke iz prejšnjega odstavka iz računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra in zemljiške knjige Republike Slovenije. Upravljalec oziroma organizacija, ki obdeluje podatke iz računalniške podatkovne zbirke zemljiškega katastra in zemljiške knjige Republike Slovenije, posreduje Zavodu podatke iz te zbirke brezplačno, pri čemer pa mu lahko zaračuna materialne stroške priprave podatkov.“
14. člen
V 60. členu se v prvem odstavku za besedo “ustanovitelja“ dodata besedi “delavcev Zavoda,“.
15. člen
V 77. členu se v prvem odstavku za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
“– nadzirati porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in gozdarstvo, gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic.“
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ugotovi, da so ti predpisi kršeni, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
– odrediti, da se sredstva, dodeljena oziroma porabljena v nasprotju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, vrnejo v proračun Republike Slovenije;
– poročati pristojnim državnim organom o ugotovitvah pri opravljanju inšpekcijskega nadzora in o izrečenih ukrepih.“
16. člen
V 78. členu se v prvem odstavku številka “150.000“ nadomesti s številko “300.000“.
23. točka prvega odstavka se črta.
V drugem odstavku se številka “15.000“ nadomesti s številko “150.000“.
V četrtem odstavku se številka “25.000“ nadomesti s številko “150.000“.
17. člen
V 79. členu se v prvem odstavku številka “100.000“ nadomesti s številko “200.000“.
1. točka prvega odstavka se črta.
V drugem odstavku se številka “10.000“ nadomesti s številko “100.000“.
18. člen
V 80. členu se v prvem odstavku številka “15.000“ nadomesti s številko “50.000“.
V drugem odstavku se številka “10.000“ nadomesti s številko “30.000“.
19. člen
V 81. členu se številka “4.000“ nadomesti s številko “30.000“.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
“1. stori katero od dejanj iz 1. do 3. točke 79. člena tega zakona.“.
20. člen
Za 81. členom se doda novi 81.a člen, ki se glasi:
“81.a člen
Gozdarski inšpektor izterja denarno kazen 200.000 tolarjev takoj na kraju samem za prekršek, ki ga stori pravna oseba ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo 100.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe in z denarno kaznijo 30.000 tolarjev fizična oseba, če:
1. seka v manjšem obsegu gozdno drevje ali okrasna drevesa brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi in četrti odstavek 17. člena);
2. seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente, oziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po končanem spravilu, oziroma prevozu (tretji odstavek 17. člena);
3. ne ravna v skladu s predpisi za izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih lesnih sortimentov (sedmi odstavek 17. člena);
4. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji odstavek 18. člena);
5. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali njihovih panjev, za katere je obeljenje predpisano in če njihovo število ne presega 10 (prvi odstavek 30. člena);
6. takoj ne obeli gozdnih lesnih sortimentov iglavcev ali bresta, ki so jih napadli podlubniki (tretji odstavek 30. člena);
7. brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredstva (drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31. člena);
8. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja ljudi oziroma njihovega premoženja, vozi v gozdu ali gozdnem prostoru zunaj gozdnih cest (prvi odstavek 40. člena);
9. na osnovi izdane odločbe ne ustavi vseh del, ki niso v skladu z določbami zakona ali na njegovi podlagi izdanih predpisov (tretja alinea prvega odstavka 77. člena);
10. ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis.“
21. člen
V 93. členu se prvi odstavek črta.
22. člen
100. člen se črta.
23. člen
V 10. členu tega zakona se drugi odstavek začne uporabljati s 1. 1. 2004.
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/89-1/39
Ljubljana, dne 10. julija 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti