Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3229. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-E), stran 7579.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-E)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
Št. 001-22/91/02
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI (ZZZPB-E)
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US in 69/98) se v petem odstavku 1. člena besede “posebnega družbenega pomena“ nadomestijo z besedami “v javnem interesu“.
2. člen
V 4.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavod in centri za socialno delo sodelujejo pri pridobivanju podatkov, potrebnih za odločanje o štipendijah.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Za 4.b členom se doda nov 4.c člen, ki se glasi:
“4.c člen
Državljani držav članic Evropske unije so v pravicah in dolžnostih, določenih s tem zakonom, izenačeni s slovenskimi državljani.“
4. člen
V 33. členu se v prvem odstavku peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– prejemanja starševskega nadomestila,“.
5. člen
V 50. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“S programom Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka se določijo predvsem ciljne skupine in letni obseg sredstev v skladu s sprejetim proračunom, namenjenih za izvajanje programov.“
Podlaga za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je program aktivne politike zaposlovanja za koledarsko leto ali za plansko obdobje“.
6. člen
V 54. členu se v prvem odstavku za besedami “in sredstev, namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja“ dodajo besede “ter sredstev, izplačanih iz naslova štipendiranja,“.
7. člen
V 59. členu se v prvem odstavku za besedami “v preteklem letu,“ doda beseda “smeri,“.
V tretjem odstavku se za besedami “za pridobitev in“ dodajo besede “vrnitev ter za“.
8. člen
Naslov pred 68. členom se spremeni tako, da se glasi:
“Prijave in uradne evidence“.
9. člen
V 68. členu se v prvem odstavku za besedami “ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja“ črta pika in dodajo besede “ter evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov (v nadaljnjem besedilu: evidence).“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavod v evidenci oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, vodi osebe, ki se pri zavodu prijavijo zaradi uveljavljanja pravic na podlagi drugih zakonov in jih na podlagi zaposlitvenega načrta ni mogoče voditi v drugih evidencah po tem zakonu“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Za 68. členom se dodajo novi 68.a, 68.b in 68.c členi, ki se glasijo:
“68.a člen
Podatki iz evidenc iz prejšnjega člena se smejo uporabljati samo za potrebe izvajanja nalog zavoda in pooblaščenih organizacij iz 6. člena tega zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
68.b člen
Evidence iz 68. člena tega zakona vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– spol,
– EMŠO,
– davčna številka,
– naslov prebivališča.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebujejo posamezne evidence še naslednje podatke:
Evidenca brezposelnih oseb:
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o izobrazbi, dodatnih znanjih in usposobljenosti,
– o delovnih izkušnjah,
– o delazmožnosti,
– o omejitvah pri zaposlovanju,
– o javljanju na zavodu, napotitvah, izpolnjevanju drugih obveznosti osebe,
– o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
– o aktivnostih, ki se izvajajo pri pooblaščenih organizacijah,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov:
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogu vodenja v evidenci,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo:
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o razlogih za mirovanje in času trajanja mirovanja pravic,
– o vrsti pravice, ki miruje,
– o prenehanju vodenja v evidenci,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci.
Evidenca štipendistov:
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o prijavi in pričetku vodenja v evidenci,
– o vrsti štipendije,
– o statusu štipendista (vajenec, dijak, študent),
– o socialno-ekonomskem položaju štipendista in njegove družine,
– o šolanju in uspehu šolanja štipendista,
– o izkazanem javno priznanem dosežku Zoisovega štipendista,
– o izplačevanju štipendij in dodatkov,
– o vzroku mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev,
– o vzroku in datumu prenehanja vodenja evidence,
– o rezultatih preizkusov sposobnosti in nadarjenosti Zoisovega štipendista,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih štipendij,
– o vračanju neupravičeno izplačanih štipendij,
– o pritožbah.
Evidenca brezposelnih oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja:
– številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma transakcijskega računa,
– o statusu osebe ob vključitvi v program,
– o pričetku in prenehanju vključitve v program,
– o razlogu prenehanja vodenja v evidenci,
– o razlogu za mirovanje in času mirovanja v evidenci,
– o vrsti programa aktivne politike zaposlovanja, v katerega je oseba vključena skladno s pravilnikom, ki predpisuje izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja,
– o izvajalcu programa aktivne politike zaposlovanja,
– o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– o finančnih sredstvih, porabljenih za izvajanje programa,
– o zaključku in uspešnosti zaključka programa aktivne politike zaposlovanja,
– o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih sredstev,
– o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev,
– o pritožbah.
68.c člen
Po prenehanju vodenja posameznika v evidenci se osebni podatki shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se obdelovali. Za posamezno evidenco je čas hranjenja od pet do petdeset let, odvisno od namenov za katere se evidence shranjujejo in uporabljajo.“
11. člen
V 69. členu se v drugem odstavku za besedami “osebno delovno dovoljenje“ črtajo besede “za nedoločen čas“.
12. člen
V 70. členu se v prvem odstavku sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
“– postane začasno ali trajno nezaposljiva, kar se ugotovi z zaposlitvenim načrtom,“.
Za deseto alineo se doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
“– ni aktivni iskalec zaposlitve“.
13. člen
Minister, pristojen za delo, uskladi podzakonske predpise, izdane na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje uskladi evidence, ki jih vodi na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, oziroma jih vzpostavi v skladu z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Določba 3. člena tega zakona se začne uporabljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji in po načelu vzajemnosti uveljavljenega prostega pretoka delavcev v državah članicah Evropske unije.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/90-2/63
Ljubljana, dne 10. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost