Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3186. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme, stran 7500.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o zdravstveni ustreznosti krme
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati posamična krmila, krmne mešanice, premiksi in dodatki h krmi (v nadaljnjem besedilu: krma) v proizvodnji in prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilnika imajo naslednji pomen:
1. krma so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, stranski proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predelave ter organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po predelavi namenjene za krmljenje živali;
2. krmni dodatki so snovi ali preparati, ki se uporabljajo v prehrani živali z namenom:
– ugodno vplivati na lastnosti krme,
– zadovoljiti prehranske potrebe živali ali izboljšati proizvodnost živali, posebno z vplivom na gastro-intestinalno floro ali prebavljivost krme,
– v prehrano živali vnesti prehranske elemente, ki pospeševalno delujejo na določene prehranske cilje ali zadovoljujejo specifične prehranske potrebe živali v določenem času,
– preprečiti ali zmanjšati škodljive učinke živalskih izločkov na okolje;
3. krmne mešanice so krmila, sestavljena iz posamičnih krmil, s krmnimi dodatki ali brez njih, ki so kot popolne ali dopolnilne krmne mešanice namenjene za prehrano živali;
4. popolne krmne mešanice so krmne mešanice, ki po svoji sestavi povsem zadovoljujejo prehranske potrebe živali;
5. dopolnilne krmne mešanice so krmne mešanice, ki se uporabljajo v prehrani živali za dopolnitev krme in imajo visoko vsebnost določenih snovi, katere zaradi svoje sestave zadoščajo za dnevni obrok le v kombinaciji z drugimi krmili;
6. premiksi so mešanice enega ali več dodatkov z nosilno snovjo in so namenjeni za kasnejšo proizvodnjo krmnih mešanic;
7. karenca je časovno obdobje, ki mora preteči od zadnjega krmljenja živali s krmo z dodatki ali s premiksi do zakola, oziroma časovno obdobje, do katerega se živalska tkiva, mleko, jajca in med ne smejo uporabljati za prehrano ljudi;
8. promet obsega uvoz, izvoz, skladiščenje, transport in prodajo oziroma vsakršno prepustitev krme tretjemu iz registriranih obratov. Pri tem je uvoz vsak vnos krme na carinsko območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila dovoljena v skladu s carinskimi predpisi.
3. člen
(promet)
Krma, ki se daje v promet, mora biti zdravstveno ustrezna.
4. člen
(pogoji za zdravstveno ustreznost krme)
Krma je zdravstveno ustrezna, če:
1. količina ostankov pesticidov in njihovih metabolitov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli I, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
2. količina anorganskih snovi, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli II, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika,
3. količina vitaminov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli III, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika,
4. količina dodanih pospeševalcev rasti, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli IV, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika,
5. količina dodanih kokcidiostatikov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli V, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika,
6. število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov, toksinov in mikotoksinov, ki jih vsebuje, ne presega števila in vsebnosti, določenih v tabeli VI, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika,
7. niso presežene dovoljene meje aktivnosti biološko pomembnih radionuklidov, določenih v tabeli VII, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika,
8. količina naravnih škodljivih snovi, semen strupenih rastlin ali parazitskih plesni, ki jih vsebuje, ne presega števila, določenega v tabeli VIII, ki je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika,
9. ima ustrezne organoleptične lastnosti (barva, vonj in okus). Dovoljene vrednosti kazalcev kemičnega kvarjenja so določene v tabeli IX, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika,
10. ne vsebuje hormonov, sedativov, tireostatikov in bronhodilatatorjev,
11. ji ni potekel rok uporabe.
5. člen
(dopolnilne krmne mešanice)
V dopolnilnih krmnih mešanicah so lahko količine antibiotikov, kokcidiostatikov pospeševalcev rasti, vitamina D in antioksidantov do petkrat večje od najvišjih dovoljenih vrednosti, določenih v prilogah 3, 4 in 5.
Pred uporabo je treba dopolnilno krmno mešanico, ki vsebuje dodatke nad dovoljenimi vrednostmi, razredčiti po navodilih proizvajalca tako, da končna vsebnost dodatka v popolni krmni mešanici ne presega dovoljenih količin po tem pravilniku.
6. člen
(označevanje krme z dodatki)
Če vsebuje krma kot dodatke antibiotike, pospeševalce rasti in kokcidiostatike, mora biti ustrezno označena z naslednjimi podatki:
– vsebnost dodatkov,
– vrsta in kategorije živali, za katere se krma uporablja,
– način uporabe,
– rok trajanja,
– karenca.
7. člen
(ravnanje z zdravstveno neustrezno krmo)
Zdravstveno neustrezno krmo je treba neškodljivo uničiti na predpisan način.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradni veterinar dovoli, da se krmo, ki ji je potekel rok uporabe, uporabi za tisti namen, ki ga po predhodni laboratorijski preiskavi vzorcev določi pooblaščeni laboratorij, če niso presežene dovoljene vrednosti kazalcev kvarjenja iz priloge 9.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko uradni veterinar dovoli, da se krmo, ki vsebuje nezaželene snovi iz prilog 1, 2 in 8 v večjih količinah od predpisanih, da v promet, če se ji predhodno dodajo druge sestavine in snovi oziroma krmo na drug način obdela in usposobi tako, da končna vsebnost nezaželenih snovi ne presega dopustnih vrednosti po tem pravilniku.
Usposobitev krme iz prejšnjega odstavka lahko poteka samo v obratih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so odobreni oziroma registrirani pri Veterinarski upravi Republike Slovenije.
Krma iz tretjega odstavka tega člena mora biti po ugotovitvi preseženih vrednosti vidno označena oziroma jo mora spremljati dokument iz katerega je razvidno:
– da je prepovedano krmljenje živali z nepredelano krmo,
– količina neželenih ali preseženih snovi v krmi,
– da je krma namenjena predelavi, obdelavi oziroma usposobitvi v obratu, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
8. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 20/96, 26/97, 22/99, 101/99-ZZMP, 33/01-ZVet-1 in 13/02- ZKrmi).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2002.
Št. 323-230/2002
Ljubljana, dne 16. julija 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti