Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3184. Uredba o spremembah uredbe za izvajanje carinskega zakona, stran 7473.

Na podlagi 7., 14., 27., 33., 35., 38., 46., 58., 59., 63., 66., 72., 120., 120.a, 121., 124., 132., 140., 140.c, 141., 146., 148., 154., 155., 157., 157.a, 157.d, 157.e, 157.h, 158. in 167. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 13/01 in 62/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe za izvajanje carinskega zakona
1. člen
V uredbi za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) se priloga 19 spremeni tako, kot je določeno v prilogi 1 te uredbe, ki je njen sestavni del.
2. člen
Priloga 20 se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-19/2001-2
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA 1

V II.1 delu priloge 19 (Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni
izvoz, začasni izvoz in tranzit blaga) se izvedejo naslednje
spremembe:

V tretjem odstavku se črtata številki "33" in "40".

V obstoječem besedilu za izpolnjevanje polja 33 se za drugim
odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

"V tranzitnem postopku se to polje izpolni le:

- če izpolni tranzitno deklaracijo ista oseba sočasno s carinsko
deklaracijo ali za carinsko deklaracijo, ki vsebuje tarifno
oznako,

ali

- če se tranzitna deklaracija nanaša na blago s seznama
občutljivega blaga iz priloge k tej uredbi.".

V besedilu za izpolnjevanje polja 40 se za prvim odstavkom dodajo
novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

"V primeru, če je bilo blago, v skladu z dovoljenjem, deklarirano
na podlagi knjigovodskih vpisov, se kot poprejšnji carinski
postopek vpišejo podatki o knjigovodskih vpisih (šifra nadzornega
carinskega organa, "K" kot oznaka za knjigovodski vpis,
šestmestna številka vknjižbe, leto, "00" kot številka postavke in
bruto masa v dolžini desetih celih in dveh decimalnih mest).

Če je bil tranzitni postopek začet z uporabo poenostavitve
"pooblaščeni pošiljatelj", se kot poprejšnji carinski postopek
navedejo podatki o tem tranzitnem postopku (šifra dovoljenja
pooblaščenega pošiljatelja, "P" kot oznaka pooblaščenega
pošiljatelja, šestmestna številka vknjižbe, leto, "00" kot
številka postavke in bruto masa v dolžini desetih celih in dveh
decimalnih mest).

Če se tranzitni postopek začne takoj po vstopu na carinsko
območje, se to polje ne izpolni.".

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 50 se nadomesti z
naslednjim besedilom:

"Navedejo se ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma
sedež glavnega zavezanca in njegova davčna številka ali druga
identifikacijska številka v skladu s carinskimi predpisi. Če gre
za primer zastopanja glavnega zavezanca, morajo biti navedeni še
ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež
pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje glavnega zavezanca.

Izvod 1 ECL, ki ostane pri odhodnem organu, mora deklarant
lastnoročno podpisati. Če gre za deklaranta, ki je pravna oseba,
morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in
priimek ter funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo
podpisala.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko deklaracija, oddana z
uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo podatkov, podpiše v
skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.".

Obstoječe besedilo za izpolnjevanje polja 52 se nadomesti z
naslednjim besedilom:

"V prvo vrsto prvega podpolja se vpiše:

- številka odločbe Generalnega carinskega urada o oprostitvi
zavarovanja, če je v drugem podpolju šifra 0;

- številka odločbe Generalnega carinskega urada, če je v drugem
podpolju šifra 1;

- številka kupona za posamezno zavarovanje, če je v drugem
podpolju šifra 4.

Druga vrsta prvega podpolja ostane prazna.

V drugo podpolje se vpiše šifra zavarovanja:

- 0 za oprostitev zavarovanja za tranzitni postopek;

- 1 za skupno zavarovanje;

- 2 za posamezno zavarovanje z izjavo garanta;

- 3 za posamezno zavarovanje z gotovinskim pologom;

- 4 za posamezno zavarovanje v obliki kupona;

- 6, če se zavarovanje ne zahteva;

- 8, če se zavarovanje ne zahteva na podlagi člena drugega
odstavka 610. člena uredbe za izvajanje carinskega zakona."

V navodilih za izpolnjevanje polja 54 se doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:

"Ne glede na drugi in tretji odstavek se lahko deklaracija,
oddana z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo podatkov,
podpiše v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.".

PRILOGA 2

 

 

 

Priloga 20 se spremeni tako, da se glasi:

 

»PRILOGA 20

(KODEKS ŠIFER ZA IZPOLNJEVANJE ECL)

 

 

Kodeks šifer vsebuje 15 šifrantov:

1.       šifrant carinskih organov

2.       šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb

3.       šifrant za podatke o vrednosti

4.       šifrant držav

5.       šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u

6.       šifrant valut

7.       šifrant vrste posla

8.       šifrant vrste transporta

9.       šifrant ugodnosti

10.   šifrant postopkov

11.   šifrant kontingentov

12.   šifrant metod vrednotenja

13.   šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj …

14.   šifrant vrst dajatev

15.   šifrant načina plačila oziroma zavarovanja plačila dolga

 

 

 

1. Šifrantcarinskihorganov

 

 

Šifra

Naziv carinskega organa

 

 

0100

GENERALNI CARINSKI URAD

1000

CARINSKI URAD LJUBLJANA

1018

Izpostava Ljubljana

1026

Izpostava Kranj

1034

Izpostava Letališče Brnik

1042

Izpostava Pošta Ljubljana

1050

Izpostava Novo mesto

1069

Izpostava ŽP Ljubljana 

1077

Izpostava Jarše

1085

Izpostava Krško

1115

Izpostava Metlika

1174

Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica

1182

Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika

1123

Izpostava Obrežje

1190

Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas

1131

Izpostava ŽP Dobova

1212

Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce

1220

Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Orešje

1247

Izpostava Škofja Loka

1255

Izpostava Ribnica

1140

Izpostava Logatec, mejni prehod Babno Polje

1158

Izpostava Ribnica, mejni prehod Podplanina

1166

Izpostava Ribnica, mejni prehod Petrina

1301

Izpostava Logatec

1913

Izpostava Terminal Ljubljana

1800

Oddelek za trošarine Ljubljana

1850

Oddelek za trošarine Novo mesto

2006

CARINSKI URAD CELJE

2014

Izpostava Velenje

2040

Izpostava Velenje, mejni prehod Pavličevo sedlo

2022

Izpostava Celje

2073

Izpostava ŽP Rogatec

2030

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli

2065

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Rogatec

2081

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Dobovec

2103

Izpostava ŽP Rogatec, mejni prehod Imeno

2800

Oddelek za trošarine Celje

3002

CARINSKI URAD DRAVOGRAD

3010

Izpostava Holmec

3088

Izpostava Holmec, mejni prehod Mežica

3029

Izpostava Prevalje

3037

Izpostava Vič

3061

Izpostava Vič, mejni prehod Libeliče

3045

Izpostava Radelj

3070

Izpostava Radelj, mejni prehod Muta

3090

Izpostava Radelj, mejni prehod Kapla

3100

Izpostava Radelj, mejni prehod Pernice

3110

Izpostava Radelj, mejni prehod Remšnik

3053

Izpostava Dravograd

3800

Oddelek za trošarine Dravograd

4009

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA

4017

Izpostava Murska Sobota

4025

Izpostava Gornja Radgona

4033

Izpostava Kuzma

4050

Izpostava Kuzma, mejni prehod Matjaševci

4090

Izpostava Kuzma, mejni prehod Sotina

4190

Izpostava Kuzma, mejni prehod Kramarovci

4220

Izpostava Kuzma, mejni prehod Fikšinci

4041

Izpostava Dolga vas

4173

Izpostava Pince

4211

Izpostava Dolga vas, mejni prehod Kobilje

4068

Izpostava Hodoš

4181

Izpostava Hodoš, mejni prehod Martinje

4203

Izpostava Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci

4261

Izpostava ŽP Hodoš

4310

Izpostava Hodoš, mejni prehod Čepinci

4076

Izpostava Gederovci

4230

Izpostava Gederovci, mejni prehod Cankova

4240

Izpostava Gederovci, mejni prehod Korovci

4250

Izpostava Gederovci, mejni prehod Gerlinci

4084

Izpostava Trate

4260

Izpostava Trate, mejni prehod Sladki Vrh

4106

Izpostava Središče ob Dravi

4122

Izpostava ŽP Središče ob Dravi

4114

Izpostava Ormož

4149

Izpostava Gibina

4130

Izpostava Gibina, mejni prehod Razkrižje

4157

Izpostava Petišovci

4165

Izpostava ŽP Lendava

4800

Oddelek za trošarine Murska Sobota

5005

CARINSKI URAD JESENICE

5013

Izpostava Jezersko

5021

Izpostava Ljubelj

5048

Izpostava Korensko sedlo

5056

Izpostava Rateče

5064

Izpostava ŽP Jesenice

5072

Izpostava Karavanke

5080

Izpostava Plavški travnik

5800

Oddelek za trošarine Jesenice

6001

CARINSKI URAD KOPER

6028

Izpostava Lazaret

6010

Izpostava Lazaret, mejni prehod Čampore

6070

Izpostava Lazaret, mejni prehod Kaštelir

6036

Izpostava Koper

6044

Izpostava Luka Koper

6060

Izpostava Piran

6080

Izpostava Piran, mejni prehod Izola

6090

Izpostava Piran, mejni prehod Koper

6052

Izpostava Škofije

6100

Izpostava Škofije, mejni prehod Plavje

6120

Izpostava Škofije, mejni prehod Osp

6160

Izpostava Škofije, mejni prehod Socerb

6117

Izpostava Sečovlje

6170

Izpostava Sečovlje, letališče Portorož

6125

Izpostava Dragonja

6133

Izpostava Sočerga

6800

Oddelek za trošarine Koper

7008

CARINSKI URAD MARIBOR

7024

Izpostava Šentilj

7040

Izpostava Letališče Maribor

7059

Izpostava Jurij

7120

Izpostava Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem vrhu

7140

Izpostava Jurij, mejni prehod Gradišče

7150

Izpostava Jurij, mejni prehod Svečina

7160

Izpostava Jurij, mejni prehod Špičnik

7180

Izpostava Jurij, mejni prehod Plač

7067

Izpostava Maribor

7075

Izpostava Gruškovje

7083

Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec

7091

Izpostava Zavrč

7113

Izpostava Ptuj

7130

Izpostava ŽP Tezno

7032

Izpostava ŽP Tezno, mejni prehod Maribor

7800

Oddelek za trošarine Maribor

8004

CARINSKI URAD NOVA GORICA

8136

Izpostava Tolmin

8012

Izpostava Robič, mejni prehod Predel

8050

Izpostava Robič, mejni prehod Učeja

8020

Izpostava Robič

8080

Izpostava Robič, mejni prehod Most na Nadiži

8090

Izpostava Robič, mejni prehod Livek

8100

Izpostava Robič, mejni prehod Solarji

8110

Izpostava Robič, mejni prehod Robidišče

8039

Izpostava Rožna Dolina

8150

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Šempeter

8160

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Miren

8170

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod  Lokvica

8180

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Solkan

8190

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Pristava

8200

Izpostava Rožna Dolina, mejni prehod Nova Gorica

8047

Izpostava ŽP Nova Gorica

8063

Izpostava Neblo

8210

Izpostava Neblo, mejni prehod Hum

8220

Izpostava Neblo, mejni prehod Vipolže

8230

Izpostava Neblo, mejni prehod Plešivo

8240

Izpostava Neblo, mejni prehod Golo Brdo

8250

Izpostava Neblo, mejni prehod Britof

8071

Izpostava Idrija

8128

Izpostava Vrtojba

8144

Izpostava Ajdovščina

8800

Oddelek za trošarine Nova Gorica

9000

CARINSKI URAD SEŽANA

9019

Izpostava Fernetiči

9060

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Repentabor

9070

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Gorjansko

9080

Izpostava Fernetiči, mejni prehod Klariči

9027

Izpostava Kozina

9140

Izpostava ŽP Hrpelje – Kozina

9035

Izpostava ŽP Sežana

9043

Izpostava Terminal Sežana

9051

Izpostava Lipica

9116

Izpostava ŽP Ilirska Bistrica

9124

Izpostava Jelšane

9132

Izpostava Starod

9159

Izpostava Ilirska Bistrica

9800

Oddelek za trošarine Sežana

 

 

 

2. Šifrant posebnih osemmestnih šifer za določene skupine oseb

 

 

Šifra

Skupina oseb

 

 

06000037

tuja diplomatska predstavništva

06000045

tuje fizične osebe

05980003

druge osebe, ki nimajo davčne številke

 

 

 

3. Šifrant za podatke o vrednosti

 

 

V polje se vpiše:

"A":    če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)       da kupec in prodajalec nista povezana in

b)       da ne obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg:

-           prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;

-           prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga;

-           prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, in

c)       da prodaja ali cena nista podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, in

d)       da ne obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in

e)       da prodaja ni podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu.

Za vpis šifre A morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a, b, c, d in e.

 

"B":    če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)       da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b)       da so izpolnjene trditve točk b, c, d in e šifre A.

Za vpis šifre B morajo biti hkrati izpolnjene vse trditve pod a in b.

 

"C":    če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)       da kupec in prodajalec nista povezana oziroma da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana, vendar ta povezava ne vpliva na ceno uvoženega blaga, in

b)       da sta izpolnjeni trditvi točk b in c šifre A;

c)       da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, in je znesek licenčnin naveden v polju 44 (šifra V37), in/ali

d)       da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu in je ustrezen znesek naveden v polju 44 (šifra V38).

Za vpis šifre C morata biti hkrati izpolnjeni trditvi pod a in b ter vsaj ena od trditev pod c ali d.

 

"D":    če deklarant ob upoštevanju 16. do 27. člena carinskega zakona in 4. poglavja te uredbe izjavlja:

a)       da sta kupec in prodajalec medsebojno povezana in ta povezava vpliva na uvozno ceno blaga ali

b)       da obstajajo prepovedi za kupca glede prodaje ali uporabe blaga poleg:

-           prepovedi, ki jih določajo slovenski predpisi;

-           prepovedi, ki omejujejo geografsko področje prodaje blaga;

-           prepovedi, ki ne vplivajo bistveno na vrednost blaga, ali

c)       da sta prodaja ali cena podrejena pogojem ali storitvam, katerih vrednost ne more biti določena v odnosu na blago, ki ga je treba oceniti, ali

d)       da obstajajo v zvezi z uvoženim blagom licenčnine, ki jih mora kupec plačati neposredno ali posredno, kot pogoj za prodajo, vendar znesek licenčnin zaradi kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44, ali

e)       da je prodaja podrejena sporazumu med stranema, na podlagi katerega del prihodka kakršne koli nadaljnje prodaje, odstopitve ali uporabe uvoženega blaga pripada neposredno prodajalcu, vendar ustrezen znesek zaradi kakršnih koli vzrokov ni naveden v polju 44.

Za vpis šifre D mora biti izpolnjena ena ali več trditev pod a, b, c, d ali e.

 

"L":    če deklarant izjavlja:

a)       da je pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov ločeno prikazana vrednost podatkov in programskih navodil od vrednosti nosilca podatkov;

b)       da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo).

Za vpis šifre L morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 000 in 8524 91 000.

Vrednost podatkov ali programskih navodil se vpiše v polje 44/1 (šifra V51).

 

"M":   če deklarant izjavlja:

a)da pri vrednotenju programske opreme za naprave za avtomatsko obelavo podatkov na fakturi nista ločeno prikazani vrednost podatkov ali programskih navodil in vrednost nosilca teh podatkov (v carinsko vrednost se vštevata obe vrednosti);

b)da so izpolnjene trditve za vpis šifre A ali B ali C (te šifre se ne vpišejo).

Za vpis šifre M morata biti hkrati izpolnjena pogoja pod a in b.

Ta šifra se lahko uporabi le pri blagu, ki se uvršča v tarifne oznake 8524 31 000, 8524 40 000 in 8524 91 000.

 

"N":    če deklarant izjavlja, da za uvoženo blago ni in ne bo nastala obveznost plačila dajatev in hkrati ne gre za brezplačno pošiljko. V tem primeru mora biti izpolnjeno polje 43.

 

"O":    če deklarant izjavlja, da za celotno carinsko deklaracijo ni priloženih potrebnih dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak predlaga uporabo drugih metod vrednotenja.

V tem primeru mora biti predlagana metoda vrednotenja vpisana v polju 43.

 

"R":    če deklarant izjavlja, da v deklaraciji z več postavkami za vse postavke ni priloženih potrebnih dokumentov za vrednotenje uvoženega blaga na osnovi transakcijske vrednosti, ampak se za posamezne postavke predlaga uporaba različnih metod vrednotenja.

Predlagane metode je potrebno pri vsaki postavki vpisati v polje 43.

 

 

 

4. Šifrant držav

 

 

V polja 15, 16 in 17 se vpiše z besedo ime države iz te priloge, v podpolja 15 a, 17 a, 18/2 (drugo podpolje polja 18), 21/2 in 34 a pa trimestna številčna šifra.

Uporabljen je standard ISO 3166.

 

Ime države

Dvočrkovna

šifra

Številčna šifra

 

 

 

Afganistan

AF

004

Albanija

AL

008

Alžirija

DZ

012

Ameriška Samoa

AS

016

Andora

AD

020

Angola

AO

024

Anguila

AI

660

Antarktika

AQ

010

Antigva in Barbuda

AG

028

Argentina

AR

032

Armenija

AM

051

Aruba

AW

533

Avstralija

AU

036

Avstrija

AT

040

Azerbajdžan

AZ

031

Bahami

BS

044

Bahrajn

BH

048

Bangladeš

BD

050

Barbados

BB

052

Belgija

BE

056

Belize

BZ

084

Belorusija

BY

112

Benin

BJ

204

Bermudi

BM

060

Bocvana

BW

072

Bolgarija

BG

100

Bolivija

BO

068

Bosna in Hercegovina

BA

070

Bouvetov otok

BV

074

Božični otok

CX

162

Brazilija

BR

076

Britansko ozemlje Indijskega oceana

IO

086

Brunej Darussalam

BN

096

Burkina Faso

BF

854

Burundi

BI

108

Butan

BT

064

Centralnoafriška republika

CF

140

Ciper

CY

196

Cookovo otočje

CK

184

Čad

TD

148

Češka republika

CZ

203

Čile

CL

152

Danska

DK

208

Deviški otoki (Britanski)

VG

092

Deviški otoki (ZDA)

VI

850

Dominika

DM

212

Dominikanska republika

DO

214

Džibuti

DJ

262

Egipt

EG

818

Ekvador

EC

218

Ekvatorialna Gvineja

GQ

226

Eritreja

ER

232

Estonija

EE

233

Etiopija

ET

231

Falklandski otoki (Malvini)

FK

238

Ferski otoki

FO

234

Fidži

FJ

242

Filipini

PH

608

Finska

FI

246

Francija

FR

250

Francoska Gvajana

GF

254

Francoska Polinezija

PF

258

Francosko južno ozemlje

TF

260

Gabon

GA

266

Gambija

GM

270

Gana

GH

288

Gibraltar

GI

292

Grčija

GR

300

Grenada

GD

308

Grenlandija

GL

304

Gruzija

GE

268

Guadeloupe

GP

312

Guam

GU

316

Gvajana

GY

328

Gvatemala

GT

320

Gvineja

GN

324

Gvineja Bissau

GW

624

Haiti

HT

332

Heardov otok in McDonaldovi otoki

HM

334

Honduras

HN

340

Hongkong

HK

344

Hrvaška

HR

191

Indija

IN

356

Indonezija

ID

360

Irak

IQ

368

Iran, islamska republika

IR

364

Irska

IE

372

Islandija

IS

352

Italija

IT

380

Izrael

IL

376

Jamajka

JM

388

Japonska

JP

392

Jemen

YE

887

Jordanija

JO

400

Jugoslavija

YU

891

Južna Afrika

ZA

710

Južna Georgija in otoki Južni Sandwich

GS

239

Kajmanski otoki

KY

136

Kambodža

KH

116

Kamerun

CM

120

Kanada

CA

124

Katar

QA

634

Kazahstan

KZ

398

Kenija

KE

404

Kirgizija

KG

417

Kiribati

KI

296

Kitajska

CN

156

Kokosovi (Keeling) otoki

CC

166

Kolumbija

CO

170

Komori

KM

174

Kongo, demokratična republika

CD

180

Kongo, republika

CG

178

Koreja, demokratična ljudska republika

KP

408

Koreja, republika

KR

410

Kostarika

CR

188

Kuba

CU

192

Kuvajt

KW

414

Laoška ljudska demokratična republika

LA

418

Latvija

LV

428

Lesoto

LS

426

Libanon

LB

422

Liberija

LR

430

Libijska arabska džamahirija

LY

434

Liechtenstein

LI

438

Litva

LT

440

Luksemburg

LU

442

Macau

MO

446

Madagaskar

MG

450

Madžarska

HU

348

Makedonija, nekdanja jugoslovanska republika

MK

807

Malavi

MW

454

Maldivi

MV

462

Malezija

MY

458

Mali

ML

466

Malta

MT

470

Maroko

MA

504

Marshallovo otočje

MH

584

Martinique

MQ

474

Mavretanija

MR

478

Mauritius

MU

480

Mayotte

YT

175

Mehika

MX

484

Mikronezija (federativne države)

FM

583

Mjanmar

MM

104

Moldavija, republika

MD

498

Monako

MC

492

Mongolija

MN

496

Montserrat

MS

500

Mozambik

MZ

508

Namibija

NA

516

Nauru

NR

520

Nemčija

DE

276

Nepal

NP

524

Niger

NE

562

Nigerija

NG

566

Nikaragva

NI

558

Niue

NU

570

Nizozemska

NL

528

Nizozemski Antili

AN

530

Norfolški otok

NF

574

Norveška

NO

578

Nova Kaledonija

NC

540

Nova Zelandija

NZ

554

Oman

OM

512

Otoki Turks in Caicos

TC

796

Otoki Wallis in Futuna

WF

876

Pakistan

PK

586

Palau

PW

585

Palestinsko območje, zasedeno

PS

275

Panama

PA

591

Papua Nova Gvineja

PG

598

Paragvaj

PY

600

Peru

PE

604

Pitcairn

PN

612

Poljska

PL

616

Portoriko

PR

630

Portugalska

PT

620

Reunion

RE

638

Romunija

RO

642

Ruanda

RW

646

Ruska federacija

RU

643

Sveta Helena

SH

654

Sveta Kitts in Nevis

KN

659

Sveta Lucija

LC

662

Sveta Pierre in Miquelon

PM

666

Sveta Vincent in Grenadine

VC

670

Salvador

SV

222

Samoa

WS

882

San Marino

SM

674

Sao Tome in Principe

ST

678

Savdska Arabija

SA

682

Sejšeli

SC

690

Senegal

SN

686

Severni Marianski otoki

MP

580

Sierra Leone

SL

694

Singapur

SG

702

Sirska arabska republika

SY

760

Slonokoščena obala

CI

384

Slovaška

SK

703

Slovenija

SI

705

Solomonovi otoki

SB

090

Somalija

SO

706

Stranski zunanji otoki Združenih držav

UM

581

Sudan

SD

736

Surinam

SR

740

Svalbard in Jan Mayen

SJ

744

Svazi

SZ

748

Sveti sedež (Vatikanska mestna država)

VA

336

Španija

ES

724

Šrilanka

LK

144

Švedska

SE

752

Švica

CH

756

Tadžikistan

TJ

762

Tajska

TH

764

Tajvan, provinca Kitajske

TW

158

Tanzanija, združena republika

TZ

834

Togo

TG

768

Tokelau

TK

772

Tonga

TO

776

Trinidad in Tobago

TT

780

Tunizija

TN

788

Turčija

TR

792

Turkmenistan

TM

795

Tuvalu

TV

798

Uganda

UG

800

Ukrajina

UA

804

Urugvaj

UY

858

Uzbekistan

UZ

860

Vanuatu

VU

548

Vatikan (gl. Sveti sedež)

 

 

Venezuela

VE

862

Vietnam

VN

704

Vzhodni Timor

TP

626

Zahodna Sahara

EH

732

Zaire (gl. Kongo, demokratična republika)

 

 

Zambija

ZM

894

Združene države Amerike

US

840

Združeni arabski emirati

AE

784

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

GB

826

Zelenortsko otočje

CV

132

Zimbabve

ZW

716

 

 

 

5. Šifrant dobavnih pogojev po INCOTERMS-u

 

 

1. podpolje polja 20

Vsebina šifre

2. podpolje polja 20

 

 

 

EXW

franko tovarna

lokacija tovarne

FCA

franko prevoznik

kraj ali sprejemna točka

FAS

franko ob ladijski bok

odpremna luka

FOB

franko na ladijski krov

odpremna luka

CFR

stroški in prevoznina

namembna luka

CIF

stroški, zavarovanje in prevoznina

namembna luka

CPT

prevoz plačan do

namembni kraj

CIP

prevoz in zavarovanje plačana do

namembni kraj

DAF

dobavljeno na meji

kraj dobave na meji

DES

dobavljeno na ladji

namembna luka

DEQ

dobavljeno na obali (ocarinjeno)

namembna luka

DDU

dobavljeno neocarinjeno

namembni kraj

DDP

dobavljeno ocarinjeno

namembni kraj

XXX

drugi dobavni pogoji

opisani dobavni pogoji po pogodbi

 

 

3. podpolje polja 20

Pomen šifre

 

 

0

kraj iz 2. podpolja se nahaja na meji carinskega območja Republike Slovenije

1

kraj iz 2. podpolja se nahaja znotraj carinskega območja

2

kraj iz 2. podpolja se nahaja izven carinskega območja

 

 

 

6. Šifrant valut

 

 

V prvo podpolje polja 22 se vpiše trimestna številčna šifra.

Uporabljen je standard ISO 4217.

 

Številčna šifra

Črkovna šifra

Valuta

 

 

 

004

AFA

Afgan

008

ALL

Lek

012

DZD

alžirski dinar

031

AZM

azerbajdžanski manat

032

ARS

argentinski peso

036

AUD

avstralski dolar

044

BSD

bahamski dolar

048

BHD

bahrajnski dinar

050

BDT

Taka

051

AMD

armenski dram

052

BBD

barbadoški dolar

060

BMD

bermudski dolar

064

BTN

Ngultrum

068

BOB

Boliviano

072

BWP

Pula

084

BZD

belizejski dolar

090

SBD

solomonski dolar

096

BND

brunejski dolar

100

BGL

Lev

104

MMK

Kiat

108

BIF

burundski frank

116

KHR

Riel

124

CAD

kanadski dolar

132

CVE

kapverdski eskudo

136

KYD

kajmanski dolar

144

LKR

šrilanška rupija

152

CLP

čilski peso

156

CNY

Juan

170

COP

kolumbijski peso

174

KMF

komorski frank

188

CRC

kostariški kolon

191

HRK

hrvaška kuna

192

CUP

kubanski peso

196

CYP

ciprski funt

203

CZK

češka krona

208

DKK

danska krona

214

DOP

dominikanski peso

222

SVC

salvadorski kolon

230

ETB

etiopski bir

232

ERN

Nakfa

233

EEK

estonska krona

238

FKP

falklandski funt

242

FJD

fidžijski dolar

262

DJF

džibutski frank

270

GMD

Dalasi

288

GHC

Cedi

292

GIP

gibraltarski funt

320

GTQ

Kvecal

324

GNF

gvinejski frank

328

GYD

gvajanski dolar

332

HTG

Gurd

340

HNL

Lempira

344

HKD

hongkonški dolar

348

HUF

Forint

352

ISK

islandska krona

356

INR

indijska rupija

360

IDR

Rupija

364

IRR

iranski rial

368

IQD

iraški dinar

376

ILS

Šekel

388

JMD

jamajski dolar

392

JPY

Jen

398

KZT

Tenge

400

JOD

jordanski dinar

404

KES

kenijski šiling

408

KPW

severnokorejski von

410

KRW

Von

414

KWD

kuvajtski dinar

417

KGS

Som

418

LAK

Kip

422

LBP

libanonski funt

426

LSL

Loti

428

LVL

latvijski lats

430

LRD

liberijski dolar

434

LYD

libijski dinar

440

LTL

litvanski litas

446

MOP

Pataka

450

MGF

malgaški frank

454

MWK

Kvača

458

MYR

malezijski ringit

462

MVR

Rufija

470

MTL

malteška lira

478

MRO

Uguija

480

MUR

mavricijska rupija

484

MXN

mehiški peso

496

MNT

Tugrik

498

MDL

moldavijski lev

504

MAD

maroški dirham

508

MZM

Metikal

512

OMR

omanski rial

516

NAD

namibijski dolar

524

NPR

nepalska rupija

532

ANG

nizozemski antilski gulden

533

AWG

arubski gulden

548

VUV

Vatu

554

NZD

novozelandski dolar

558

NIO

kordoba oro

566

NGN

Naira

578

NOK

norveška krona

586

PKR

pakistanska rupija

590

PAB

Balboa

598

PGK

Kina

600

PYG

Gvarani

604

PEN

novi sol

608

PHP

filipinski peso

626

TPE

timorski eskudo

634

QAR

katarski rial

642

ROL

Lev

643

RUB

ruski rubelj

646

RWF

ruandski frank

654

SHP

funt Svete Helene

678

STD

Dobra

682

SAR

savdski rial

690

SCR

sejšelska rupija

694

SLL

Leone

702

SGD

singapurski dolar

703

SKK

slovaška krona

704

VND

Dong

705

SIT

Tolar

706

SOS

somalski šiling

710

ZAR

Rand

716

ZWD

zimbabvejski dolar

736

SDD

sudanski dinar

740

SRG

surinamski gulden

748

SZL

Lilangeni

752

SEK

švedska krona

756

CHF

švicarski frank

760

SYP

sirski funt

764

THB

Bat

776

TOP

Paanga

780

TTD

dolar Trinidada in Tobaga

784

AED

UAE dirham

788

TND

tunizijski dinar

792

TRL

turška lira

795

TMM

Manat

800

UGX

ugandski šiling

807

MKD

Denar

810

RUR

ruski rubelj

818

EGP

egiptovski funt

826

GBP

angleški funt

834

TZS

tanzanijski šiling

840

USD

ameriški dolar

858

UYU

urugvajski peso

860

UZS

uzbekistanski sum

862

VEB

Bolivar

882

WST

Tala

886

YER

jemenski rial

891

YUM

jugoslovanski dinar

894

ZMK

Kvača

901

TWD

novi tajvanski dolar

950

XAF

CFA frank BEAC

951

XCD

vzhodnokaribski dolar

952

XOF

CFA frank BCEAO

953

XPF

CFP frank

960

XDR

SDR

972

TJS

Somoni

973

AOA

Kvanza

974

BYR

beloruski rubelj

976

CDF

kongški frank

977

BAM

konvertibilna marka

978

BGN

bolgarski lev

978

EUR

Evro

980

UAH

Hryvnia

981

GEL

Lari

985

PLN

Zlot

986

BRL

brazilski real

7. Šifrant vrste posla

 

Posel je vsako dejanje, komercialno ali ne, ki povzroči premik blaga (pošiljanje ali prejem).

 

Šifra v stolpcu A

Šifra v polju 24

Šifra v stolpcu B

 

 

 

1         Posli z dejanskim ali nameravanim prenosom lastništva na podlagi plačila ali drugega nadomestila (1)

Izjeme: posli s šiframi 21 do 23, 71, 72, 81

11

1         Dokončni nakup/prodaja (2)

12

2         Blago, ki se pošilja na ogled ali preizkušanje, blago, ki se pošilja s pravico do vračila, in komisijski posli

13

3         Kompenzacijski posli (menjalna trgovina)

14

4         Prodaja tujim potnikom za njihovo osebno uporabo

15

5         Finančni lizing (3)

 

 

 

2         Vračilo blaga, ki je bilo predhodno že evidentirano pod šifro 1 (4); brezplačna zamenjava blaga oz. nadomestilo za blago (4)

21

1         Vračilo blaga

22

2         Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno blago

23

3         Zamenjava oz. nadomestilo za nevrnjeno blago (npr. zaradi garancije)

 

 

 

3         Posli (ki niso začasnega značaja) s prenosom lastništva, vendar brez nadomestila (finančnega ali drugačnega)

31

1         Dobave blaga na podlagi programov, ki jih v celoti ali delno financira Evropska skupnost

32

2         Druge dobave vladnih pomoči

33

3         Druge dobave pomoči (s strani posameznikov ali nevladnih organizacij)

34

4         Drugi posli

 

 

 

4         Posli z namenom oplemenitenja na podlagi pogodbe (5) ali z namenom popravila (6)

Izjeme: posli s šiframa 71, 72

41

1         Oplemenitenje

42

2         Popravilo in vzdrževanje (servisiranje) proti plačilu

43

3         Brezplačno popravilo in vzdrževanje (servisiranje)

 

 

 

5         Posli po opravljenem oplemenitenju na podlagi pogodbe (5) ali po popravilu (6)

Izjeme: posli s šiframa 71, 72

51

1         Oplemenitenje

52

2         Popravilo in vzdrževanje (servisiranje) proti plačilu

53

3         Brezplačno popravilo in vzdrževanje (servisiranje)

 

 

 

6         Posli brez prenosa lastništva, npr. najem, posoja, operativni lizing (7) in druge začasne uporabe (8), razen oplemenitenja na podlagi pogodbe in popravila (dobava in vračilo)

61

1         Najem, posoja, operativni lizing

62

2         Druge začasne uporabe

 

 

 

7         Posli v zvezi s skupnimi obrambnimi programi ali z drugimi skupnimi meddržavnimi proizvodnimi programi

71

1         Za vojaške namene

72

2         Drugi programi

 

 

 

8         Dobava gradbenega materiala in opreme v okviru gradbenih oz. gradbenih inženiring poslov, ki so del splošne pogodbe (9)

81

 

 

 

 

9         Drugi posli

91

 

Opombe:

 

(1) Ta točka zajema večino izvoznih in uvoznih poslov, tj. poslov, pri katerih:

-         se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta ali obratno;

-         je ali bo izvršeno plačilo ali drugo nadomestilo (kompenzacija v blagu).

Pri tem je potrebno opozoriti, da to velja tudi za blago, ki se pošilja med enotami istega podjetja ali iste skupine podjetij, in za blago, ki se pošilja v/iz osrednjih distribucijskih skladišč, razen če v zvezi s temi posli plačilo ali drugo nadomestilo ni oziroma ne bo izvršeno (v tem primeru se taki posli evidentirajo pod šifro 3 stolpca A).

 

(2) Vključno z dobavami rezervnih delov in drugimi nadomestnimi dobavami proti plačilu. Vključno "(povratni) odkup" slovenskega blaga.

 

(3) Vključno s finančnim lizingom: obroki se obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost blaga. Koristi in tveganja lastništva se ob sklenitvi pogodbe prenesejo na lizingojemalca. Po izteku pogodbe postane lizingojemalec zakoniti lastnik.

 

(4) Vrnjene ali zamenjane oziroma nadomestne pošiljke blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod šiframi 3 do 9 stolpca A, je potrebno evidentirati pod ustrezne šifre.

 

(5) Posli oplemenitenja (pod carinskim nadzorom ali ne) se evidentirajo pod šifri 4 in 5 stolpca A. Posli oplemenitenja za lasten račun ne spadajo pod ti šifri in jih je potrebno evidentirati pod šifro 1 stolpca A.

 

(6) Popravilo pomeni obnovo blaga v smislu njegove prvotne funkcije, kar lahko vključuje tudi nekatere strukturne spremembe ali izboljšave.

 

(7) Operativni lizing: vse lizinške pogodbe, razen finančnega lizinga (gl. opombo 3).

 

(8) Ta šifra zajema blago, ki se izvaža/uvaža z namenom kasnejšega ponovnega uvoza/ponovnega izvoza, ne da bi se pri tem spremenilo lastništvo.

 

(9) Posli, evidentirani pod šifro 8 stolpca A, se nanašajo na pošiljko z blagom, za katero niso bili izdani ločeni računi, ampak je bil izdan en sam račun, ki pokriva celotno skupno vrednost. V nasprotnem primeru je potrebno posle evidentirati pod šifro 1 stolpca A.

 

 

 

 

8. Šifrant vrste transporta

 

 

Šifra

Vrsta transporta

 

 

10

pomorski transport

12

vagon na ladji

16

cestno vozilo na ladji

17

priklopnik ali polpriklopnik na ladji

20

železniški transport

23

oprtni vlak

31

osebno vozilo

32

Kombi

33

tovorno vozilo do 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika

34

tovorno vozilo nad 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika

35

tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom

40

zračni transport

50

poštni promet

70

transportne napeljave (cevovodi, plinovodi, daljnovodi itd.)

90

lastni pogon

 

 

 

9. Šifrant ugodnosti

 

 

Šifra

Ugodnost

 

 

G

splošna shema preferencialov (SSP)

P

preferencialni status blaga na osnovi prostotrgovinskih sporazumov

O

druge preferenčne kvote, ki niso zajete v G in P

 

 

 

10. Šifrant postopkov

 

 

Štirimestna šifra je sestavljena iz dveh dvomestnih šifer:

-       prva dvomestna šifra označuje deklarirani (zahtevani) carinski postopek oziroma uporabo ali rabo (v nadaljevanju: postopek);

-       druga dvomestna šifra označuje poprejšnji postopek. Za poprejšnji postopek se šteje postopek, v katerem je bilo blago pred deklariranim (zahtevanim) postopkom. Če poprejšnjega postopka ni bilo, se na tretjem in četrtem mestu štirimestne šifre vpiše 00. Ta šifra se vpiše tudi, ko je bil poprejšnji postopek tranzitni postopek.

 

V primerih, ko je bil poprejšnji postopek postopek carinskega skladiščenja ali postopek začasnega uvoza ali ko gre za blago iz proste carinske cone, se ustrezna šifra tega postopka kot poprejšnjega vnese le, če blago pred tem postopkom ni bilo predmet kakšnega drugega postopka z ekonomskim učinkom.

 

 

Šifra

Postopek

 

 

10

dokončni izvoz

21

začasni izvoz na oplemenitenje

23

začasni izvoz blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju

31

ponovni izvoz blaga

40

sprostitev blaga v prost promet

41

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine)

46

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine) v prostorih carinskega skladišča

47

sprostitev v prost promet v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem povračila carine) v PCC

51

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine)

53

začasni uvoz blaga

54

obračun dajatev za blago, ki se že nahaja v carinskem postopku

55

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) v prostorih carinskega ali trošarinskega skladišča ali v prostorih oproščenega uporabnika

56

uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz (sistem odloga plačila carine) v PCC

61

ponovni uvoz in sprostitev v prost promet

63

ponovni uvoz domačega blaga (prvi odstavek 167. člena carinskega zakona)

71

postopek carinskega skladiščenja blaga

76

postopek carinskega skladiščenja ali vnosa blaga v PCC, namenjenega izvozu v nespremenjenem stanju, za katerega upravičenec na podlagi vložitve te deklaracije oziroma prijave lahko zahteva izplačilo izvoznih spodbud ali uveljavitve oprostitev plačila DDV

78

vnos blaga v PCC, razen primerov pod šifro 76

91

predelava blaga pod carinskim nadzorom

93

uničenje blaga pod carinskim nadzorom

96

vnos blaga v PCP

 

 

 

11. Šifrant kontingentov

 

 

V polje 39 se vpiše štirimestna šifra kontingenta, ki je določena s predpisom o določitvi kontingenta.

 

 

 

12. Šifrant metod vrednotenja

 

 

Če carinski deklarant carinski deklaraciji ne more priložiti dokumentov, na osnovi katerih bi se lahko carinska vrednost za vse postavke ali del postavk ugotavljala na osnovi transakcijske vrednosti, lahko predlaga drugo metodo vrednotenja uvoženega blaga. Za to mora predložiti tudi ustrezne podatke (npr. podatke, ko se je enako ali podobno blago že carinilo, cenike, kataloge...).

 

Polje 43 se izpolni z enomestno črkovno ali številčno šifro le, če je v polje 12 vpisana šifra N, O ali R.

 

a) Če je v polju 12 vpisana šifra "O" ali "N", se vpiše v to polje šifra:

-         2: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti enakega blaga (prvi odstavek 17. člena CZ) in priloži ustrezne podatke;

-         3: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe transakcijske vrednosti podobnega blaga (drugi odstavek 17. člena CZ) in priloži ustrezne podatke;

-         4: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe deduktivne metode (prva alinea 1. točke prvega odstavka 18. člena CZ) in priloži ustrezne podatke;

-         5: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe metode izračunane vrednosti (2. točka prvega odstavka 18. člena CZ) in priloži ustrezne podatke;

-         6: če deklarant predlaga vrednotenje uvoženega blaga na osnovi uporabe ostalih metod (19. člena CZ) in priloži ustrezne podatke;

 

b) Če je v polju 12 vpisana šifra R, se pri posamezni postavki carinske deklaracije v to polje vpiše ustrezna šifra:

-         A, B, C, D, L ali M, ki imajo pomen opisan pri polju 12 (uvoženo blago se vrednoti na osnovi transakcijske vrednosti pri vpisu šifer A, B, C, L ali M), ali

-         2, 3, 4, 5 ali 6, ki ima pomen iz alinee a) (dokumenti, na podlagi katerih bi se lahko carinska vrednost določila na osnovi transakcijske vrednosti, niso priloženi, zato deklarant predlaga drugo metodo vrednotenja in prilaga tudi ustrezne podatke).

 

V to polje se vpiše samo ena šifra – črkovna ali številčna.

 

 

 

13.      Šifrant posebnih zaznamkov, predloženih listin, potrdil, dovoljenj …

 

 

V polje 44 se vpišejo potrebne šifre iz enajstih podatkovnih skupin, ki obravnavajo:

-         oprostitve plačila carine (podatkovna skupina z oznako C),

-         davki in takse (podatkovna skupina z oznako D),

-         postopke z ekonomskim učinkom (podatkovna skupina z oznako E),

-         fakturne dokumente (podatkovna skupina z oznako F),

-         garancije (podatkovna skupina z oznako G),

-         izjave (podatkovna skupina z oznako I),

-         ostale priložene dokumente (podatkovna skupina z oznako O),

-         potrdila o poreklu in druga potrdila (podatkovna skupina z oznako P),

-         poenostavljene postopke (podatkovna skupina z oznako S),

-         trošarine (podatkovna skupina z oznako T),

-         carinsko vrednost blaga (podatkovna skupina z oznako V).

 

Vsako posamezno podatkovno skupino je mogoče opisati v največ dveh podpoljih:

-         v podpolje 44/1 se vpiše šifra, sestavljena iz treh znakov; prvi znak je črkovna oznaka podatkovne skupine;

-         v podpolje 44/2, dolžine največ dvajsetih znakov, se vpišejo vsebinski podatki, ki so vezani na izbrano šifro (npr. zaporedne številke dokumenta, znesek prevoznih stroškov). Vsebina tega podpolja in način vpisa podatkov sta določena za posamezno trimestno šifro iz podpolja 44/1. Če vsebina ni predpisana, se vpiše le ustrezna tromestna šifra iz podpolja 44/1.

 

Ker je polje 44 nedeljeno, ločimo podpolja z oklepaji. Primera:

(V20)(3451)

Šifra pomeni, da se v konkretni postavki prijavljajo stroški dobave do vstopa na carinsko območje Republike Slovenije v višini 3451 SIT.

(C01)(345/2000)

Šifra pove, da deklarant uveljavlja oprostitev po 159. ali 160. členu carinskega zakona na osnovi potrdila Ministrstva za zunanje zadeve št. 345 iz leta 2000.

 

V drugo podpolje je potrebno vpisati podatek skrajno levo, zato pred številko ne sme biti praznega mesta.

 

V polje 44 je mogoče vpisati zadostno število šifriranih prilog. Več šifer iz ene podatkovne skupine se vpiše po rastočem vrstnem redu. Če šifra še ni določena, se priloga lahko vpiše tudi z besedami.

 

Če v deklaracijah z več kot eno postavko veljajo šifre posamezne črkovne skupine za celotno deklaracijo (vse postavke), jih je mogoče vpisati samo v prvi postavki. V teh primerih mora biti (razen za šifre črkovne skupine I, O in S, kjer to ni potrebno) v prvi postavki vpisana tudi dodatna šifra take črkovne skupine z oznako 00 (npr. C00, E00, P00). Primer:

(C00)(C38)(14/2000)

Šifra pomeni, da velja soglasje št. 14 iz leta 2000 Ministrstva za znanost in tehnologijo za vse postavke ECL.

Taka poenostavitev ne velja za šifre črkovne skupine V.

 

Skupine šifer se uporabljajo na naslednji način:

 

 

Seznam šifer z oznako “C” (oprostitve plačila carine)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

C01

oprostitve plačila carine po carinskem zakonu

člen CZ/točka

C04

potrdilo diplomatskega ali konzularnega predstavništva v tujini oz. drug dokument o delu v tujini

 

C12

akt pristojnega organa o podedovanju predmetov

štev./LLLL

C25

dokazilo o dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti

štev./LLLL

C29

potrdilo pristojnega organa o opravljanju dejavnosti oz. registraciji

štev./LLLL

C36

potrdilo pristojne komisije o usposobljenosti za opravljanje določene dejavnosti

 

C37

potrdilo splošnega združenja industrijske panoge

štev./LLLL

C42

izjava o ulovu in predelavi

 

C78

vnos opreme v cono po 577. členu uredbe za izvajanje CZ

 

C90

oprostitev plačila carine v skladu z mednarodnimi sporazumi

štev.Ur. l./LLLL

C99

druge oprostitve in druga potrdila

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

 

štev./LLLL:evidenčno številko priloge/leto;

štev. Ur. l./LLLL:številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič objavljen, in leto objave;

člen CZ/točka:največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev.

 

 

Seznam šifer z oznako “D” (davki in takse)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

D45

oprostitev plačila takse na mazalna olja

 

D50

oprostitev plačila davka v skladu z določili ZDDV

člen ZDDV/točka

D51

uporaba znižane stopnje (8%) v skladu z določili ZDDV

člen ZDDV/točka

D78

oprostitev plačila DDV za opremo in reprodukcijski material v coni

 

D90

oprostitev plačila davka v skladu z mednarodnim sporazumom

štev. Ur. l./LLLL

D92

oprostitev davka na motorna vozila v skladu s 5. členom zakona o davkih na motorna vozila

člen ZDMV

D93

oprostitev upravne takse

člen ZUT/točka

D99

druge oprostitve

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

 

štev. Ur. l./LLLL:številko Uradnega lista, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič objavljen, in leto objave;

člen ZDDV/točka:največ trimestno številko člena ZDDV in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev ali uporaba znižane stopnje DDV;

člen ZUT/točka:največ dvomestno številko člena ZUT in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev plačila takse.

 

 

Seznam šifer z oznako “E” (postopki z ekonomskim učinkom)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

E01

predhodno dovoljenje za začetek postopka uvoza zaradi izvoza

car. org./štev./LLLL

E05

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek uvoza zaradi izvoza

car. org./štev./LLLL

E11

šifra gospodarskih pogojev

šifra

E21

predhodno dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzorom

car. org./štev./LLLL

E25

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek predelave pod carinskim nadzorom

car. org./štev./LLLL

E31

predhodno dovoljenje za začasni izvoz na oplemenitenje

car. org./štev./LLLL

E35

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek začasnega izvoza na oplemenitenje

car. org./štev./LLLL

E51

predhodno dovoljenje za začasni uvoz blaga

car. org./štev./LLLL

E52

oprostitev predložitve instrumenta zavarovanja

 

E55

deklaracija kot zahtevek in dovoljenje za postopek začasnega uvoza

člen CZ/točka

E99

drugi dokumenti

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

 

car. org./št./LLLL:šifro carinskega organa/evidenčno številko dovoljenja/leto;

šifra:                          štirimestno šifro gospodarskih pogojev, ki ustreza določbam 232. in 233. člena uredbe za izvajanje CZ (UICZ). Šifre so elementi preglednice v nadaljevanju;

člen CZ/točka:največ trimestno številko člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev.

 

Preglednica gospodarskih pogojev

 

Šifra

Določba

 

 

5101

1. a točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5102

1. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5103

1. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5104

1. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5105

1. e točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5116

1. f točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5106

2. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5107

3. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5108

4. točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5191

5. a točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5192

5. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5193

5. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5194

5. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5111

6. a točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5112

6. b točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5113

6. c točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5114

6. d točka prvega odstavka 232. člena UICZ

5300

233. člen UICZ

 

 

Seznam šifer z oznako “F” (fakturni dokumenti)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

F10

faktura

štev.–štev.–štev./LLLL

F13

proforma faktura

štev.–štev.–štev./LLLL

F20

izjava o vrednosti blaga

 

F90

ECL priložene več kot tri fakture

 

F99

druge fakture

 

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

 

štev.–štev.–štev./LLLL:evidenčne številke (do 6 mest) največ treh faktur, obvezno ločenih s pomišljajem/leto.

 

Če so deklaraciji priložene več kot tri fakture, se v polje 44 vpiše šifra F90.

 

 

Seznam šifer z oznako “G” (garancije)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

G01

splošna garancija deklaranta ali njegovega zastopnika

dav. štev./evid. štev.

G99

garancija druge osebe z dovoljenjem carinskega organa

dav. štev./evid. štev.

 

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

 

dav. štev./evid. štev.:davčno številko imetnika garancije/evidenčno številko vpisa splošne garancije v register Generalnega carinskega urada.

 

 

Seznam šifer z oznako “I” (izjave)

 

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

I14

izjava, da je blago prosto carine

 

I20

izjava o zahtevani uporabi datuma, drugačnega od datuma vknjižbe ECL

(DD/MM/LLLL)

I21

izjava o poenostavljenem uvrščanju blaga

 

I23

izjava o sukcesivnem carinjenju

(štev./LLLL)

I24

zahtevek za odstranitev, premestitev blaga

 

I25

izjava o uporabi skupne carinske stopnje

 

I30

izjava, da je gorivo oproščeno plačila takse

 

I99

druge izjave

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

 

DD/MM/LLLL:dan/mesec/leto,

                               (Uporaba prijavljenega datuma se zahteva takrat, ko datum sprejema ECL ni datum, na osnovi katerega se določijo višina dajatev in drugi ukrepi trgovinske politike.)

štev./LLLL:evidenčno številko izjave/leto.

 

 

Seznam šifer z oznako “O” (ostali priloženi dokumenti)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

O10

DCV

 

O11

tovorni list

 

O12

zavarovalna polica

 

O13

ladijski tovorni list

 

O14

letalski tovorni list

 

O15

specifikacija blaga

 

O20

potrdilo o plačanih dajatvah za registracijo motornega vozila

 

O25

dodatni izvod ECL

št. lista ECL

O26

kopija ECL

car. org./vrsta/št./LLLL

O30

kopija umaknjene ECL po končanem postopku

car. org./vrsta/št./LLLL

O99

drugo

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

 

št. lista ECL:oznako lista iz seta ECL; primer: za list št. 3 se vpiše (O25)(3);

car. org./vrsta/št./LLLL:šifro carinskega organa/vrsta postopka iz polja 1 ECL/evidenčno številko deklaracije/leto.

 

 

Seznam šifer z oznako “P” (potrdila o poreklu in druga potrdila)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

Dokumenti za dokazovanje porekla

 

P01

potrdilo o prometu blaga EUR 1

štev./LLLL

P02

dolgoročno potrdilo o prometu blaga EUR 1

štev./LLLL

P03

potrdilo EUR 2

štev./LLLL

P04

potrdilo o poreklu blaga

štev./LLLL

P05

obrazec A

štev./LLLL

P06

izjava na računu

štev./LLLL

P07

izjava pooblaščenega izvoznika na računu

štev./LLLL

P08

potrdilo o direktni pošiljki

štev./LLLL

P10

druga potrdila o poreklu

štev./LLLL

P11

drugo

 

 

 

Druga potrdila

 

P21

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za finance

štev./LLLL

P22

potrdilo, soglasje ali dovoljenje  Ministrstva za gospodarstvo

štev./LLLL

P23

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve

štev./LLLL

P24

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zunanje zadeve

štev./LLLL

P25

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

štev./LLLL

P26

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za obrambo

štev./LLLL

P27

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

štev./LLLL

P28

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za kulturo

štev./LLLL

P29

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo

štev./LLLL

P30

Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za promet

štev./LLLL

P31

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

štev./LLLL

P32

Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za zdravje

štev./LLLL

P33

Potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za pravosodje

štev./LLLL

P34

potrdilo, soglasje ali dovoljenje Ministrstva za informacijsko družbo

štev./LLLL

P35

potrdilo, soglasje ali dovoljenje GZS oziroma Obrtne zbornice Slovenije

štev./LLLL

P36

potrdilo ali odločba Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (MKGP)

štev./LLLL

P37

Potrdilo o homologaciji za uvoz motornih vozil

štev./LLLL

P40

potrdilo o dodelitvi šifre CURS za uvoz vozil in rezervnih delov po znižani carinski stopnji

štev./LLLL

P41

Potrdilo Tržnega inšpektorata RS

 

P42

potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

 

P43

Potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS

 

P44

Potrdilo Veterinarske uprave (veterinarske inšpekcije)

 

P45

potrdilo Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

štev./LLLL

P49

Potrdilo o zavezujoči informaciji o uvrstitvi blaga v KN

štev./LLLL

P50

Potrdilo o zavezujoči informaciji o poreklu blaga

štev./LLLL

P51

Potrdilo o istovetnosti blaga

štev./LLLL

P52

Potrdilo o carinskem statusu blaga

štev./LLLL

P53

Potrdilo za uvoz vina v Republiko Slovenijo

 

P70

odločba Ministrstva za gospodarstvo za uvoz blaga v okviru kvote po Tržaškem sporazumu

štev./LLLL

P71

odločba Ministrstva za gospodarstvo za uvoz blaga v okviru kvote po splošnem sporazumu o carinah in trgovini

štev./LLLL

P90

dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo 

štev./LLLL

P99

druga potrdila

 

 

Opomba: Okrajšava v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomeni:

štev./LLLL:evidenčno številko potrdila ali druge priloge/leto.

Seznam šifer z oznako “S” (poenostavljeni postopki)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

S10

pooblaščeni pošiljatelj

štev. dov./LLLL

S11

nepopolna ECL

štev. dov./LLLL

S12

dopolnilna ECL za nepopolno ECL

štev. dov./LLLL

S13

dopolnilna ECL – poenostavljen postopek na podlagi komercialnega ali drugega dokumenta

štev. dov./LLLL

S14

dopolnilna ECL – poenostavitev na podlagi knjigovodskih vpisov

štev. dov./LLLL

S15

poenostavljen način prikazovanja normativa porabe – 94. člen CZ

MM/LLLL/koef. %

S16

dopolnilna carinska deklaracija, oddana z uporabo računalniškega sistema za izmenjavo podatkov

štev. dov./LLLL

S20

predhodni postopek – tranzit od pooblaščenega pošiljatelja

štev. dov./LLLL

S40

pooblaščeni prejemnik

štev. dov./LLLL

S99

drugo

 

 

Opomba: Okrajšavi v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenita:

 

štev. dov./LLLL:evidenčno številko dovoljenja za poenostavljen postopek/leto;

MM/LLLL/koef. %:mesec obračuna/leto obračuna/koeficient v % z dvema celima in dvema decimalnima mestoma.

                                      Primera:

                                           (S15)(08/2000/05.65) – obračun za mesec avgust leta 2000 s koeficientom sprostitve 5,65 %

                                           (S15)(01-03/2000/05.65) – obračunsko obdobje od januarja do marca 2000

 

 

Seznam šifer z oznako “T” (trošarine)

 

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

 

 

T01

režim odloga plačila trošarine – blago spremlja trošarinski dokument

štev./LLLL

T31

oprostitev plačila trošarine v skladu z 31. členom ZTro

odstavek/točka

T32

oprostitve plačila trošarine v skladu z 32. členom ZTro

odstavek/točka

T41

podatki za izračun proporcionalne trošarine – tobak in tobačni izdelki

maloprod. cena/%

T45

prostorninski odstotek alkohola – pivo in etilni alkohol

%

T91

znižana stopnja trošarine – prodaja v PCP

%

T99

druge oprostitve

 

 

Opomba: Okrajšave v stolpcu "Vsebina podpolja 44/2" pomenijo:

 

štev./LLLL:evidenčno številko trošarinskega dokumenta, ki spremlja blago/leto;

odstavek/točka:največ trimestno številko odstavka/dvomestno številko točke člena ZTro, na kateri temelji oprostitev;

maloprod. cena/%:ustrezno maloprodajno ceno izdelka v SIT (deset mest)/odstotek od maloprodajne cene (dve celi in dve decimalni mesti);

%                                   odstotek prostorninske vsebnosti alkohola, ki določa trošarinsko osnovo za pivo in etilni alkohol (šifra T45) oziroma odstotek za obračun od predpisane trošarine (šifra T91); dve celi in dve decimalni mesti.

 

 

Seznam šifer z oznako “V” (carinska vrednost blaga)

 

V polje 44 se lahko vpiše več šifer, ki se začenjajo s črko “V”, če obstaja več elementov, ki se prištevajo oziroma odštevajo k oziroma od carinske vrednosti blaga.

Šifra v podpolju

44/1

Opis šifre

Vsebina podpolja

44/2

 

Šifre za popuste in znižanja cen, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago

(če so prijavljeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo)

V10

popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če plačilo še ni bilo realizirano v trenutku carinskega vrednotenja

znesek v SIT

V11

popust zaradi plačila v določenem časovnem obdobju, če je bilo plačilo že realizirano v trenutku carinskega vrednotenja

znesek v SIT

V12

količinski popust (rabat)

znesek v SIT

V13

trgovski popust

znesek v SIT

V15

drugi popusti in znižanja cene

znesek v SIT

 

Šifre za stroške, ki se vštevajo v carinsko vrednost za uvoženo blago, če niso upoštevani v plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago

V20

prevozni stroški izven carinskega območja RS

znesek v SIT

V21

zavarovanje

znesek v SIT

V22

stroški za embalažo

znesek v SIT

V23

stroški, nastali v zvezi z zabojniki

znesek v SIT

V24

stroški natovarjanja in pretovarjanja

znesek v SIT

V25

drugi dodatni stroški pri prevozu

znesek v SIT

V30

provizije (razen nakupnih)

znesek v SIT

V31

stroški posrednikov

znesek v SIT

V32

stroški za materiale, sestavne dele in podobno blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in jih uvoženo blago vsebuje

znesek v SIT

V33

stroški za orodja, kalupe, matrice in podobno blago, ki jih je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uvoženega blaga

znesek v SIT

V34

stroški za material, ki ga je nudil kupec brezplačno ali po znižani ceni in je bil uporabljen pri izdelavi uvoženega blaga

znesek v SIT

V35

stroški za v tujini izdelane tehnologije, projekte, osnutke, načrte in skice, ki so bile potrebne za izdelavo uvoženega blaga

znesek v SIT

V37

licenčnine

znesek v SIT

V38

izkupiček od nadaljnje prodaje, odstopa ali uporabe blaga, ki pripada prodajalcu

znesek v SIT

V40

drugi stroški, ki se vštevajo v carinsko vrednost blaga

znesek v SIT

 

Šifre za stroške, ki se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga

(če so že vključeni v ceni blaga v polju 22, se od nje odštejejo ob izpolnjevanju pogojev iz CZ in uredbe)

V50

prevozni in drugi stroški znotraj RS

znesek v SIT

V51

vrednost podatkov ali programskih navodil, namenjenih za uporabo v napravah za avtomatsko obdelavo podatkov, če so prikazani ločeno od plačane ali plačljive cene

znesek v SIT

V52

nakupna provizija, če je prikazana ločeno od plačane ali plačljive cene za uvoženo blago

znesek v SIT

V53

plačila za gradnjo, postavitev, montažo, vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v RS po uvozu

znesek v SIT

V60

drugi odbitki v RS

znesek v SIT

 

Šifra, s katero se ob vrnitvi blaga iz postopka začasnega uvoza ali začasnega izvoza prijavi vrednost blaga, deklarirana ob začetku teh postopkov

V80

vrednost začasno uvoženega ali začasno izvoženega blaga na oplemenitenje

znesek v SIT

 

Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna statistične vrednosti ob izvozu blaga

V90

skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo statistično vrednost

znesek v SIT

V91

skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo statistično vrednost

znesek v SIT

 

Šifri za prijavo skupnih stroškov, ki služita kontroli pravilnosti izračuna DDV ob uvozu blaga

V95

skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki zmanjšujejo osnovo za obračun DDV

znesek v SIT

V96

skupni stroški, zvišanja ali znižanja, ki povečujejo osnovo za obračun DDV

znesek v SIT

 

 

14. Šifrant vrst dajatev

 

Šifra

Dajatev

 

 

10

carina

15

sezonska carina

19

antidumpinške dajatve

21

trošarine – mineralna olja in plin

22

trošarina – alkohol in alkoholni izdelki

23

specifična trošarina – tobak in tobačni izdelki

24

proporcionalna trošarina – tobak in tobačni izdelki

25

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od tekočih goriv

26

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od plinastih goriv

27

taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od trdih goriv

29

druge oblike posebnih davkov

30

kmetijske dajatve

45

taksa na mazalna olja

50

zamudne obresti

51

kompenzacijske obresti

61

izvozna taksa

85

upravne takse

91

davek na dodano vrednost – DDV

92

davek na motorna vozila – DMV

 

 

15.      Šifrant načina plačila oziroma zavarovanja plačila dolga

 

V polje 47/NP se piše šifra načina plačila ali zavarovanja plačila nastalega carinskega in drugega dolga, ki ga je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi obračunati ob uvozu/izvozu blaga. Ustrezno šifro se vpiše tudi, če izbrani postopek ali carinski organ zahteva le zavarovanje morebiti nastalega dolga.

 

Šifra

Pomen šifre

 

 

N

ni obveznosti plačila oziroma zavarovanja nastalega ali zavarovanja morebitno nastalega dolga

A

gotovinsko ali ekvivalentno plačilo pri carinskem uradu

C

zavarovanje plačila dolga s posameznim gotovinskim pologom

E

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – certificiran ček

G

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – avalirana menica

I

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – bančna garancija

K

zavarovanje plačila dolga s posamično garancijo – garantno pismo

O

plačilo dolga v skladu z dovoljenjem na podlagi 59. člena CZ

P

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – garantno pismo

S

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – gotovinski polog

W

zavarovanje plačila dolga s splošno garancijo – bančna garancija

U

poravnava obveznosti iz preplačila umaknjene carinske deklaracije

 

Če se v polje vpišejo šifre O, P, S ali W, mora biti v polju 44 vpisana odgovarjajoča šifra iz črkovne skupine "G".«


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti