Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3177. Odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center, stran 7470.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54 /02) je Občinski svet občine Vipava na 35. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Vipava Center
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Vipava Center, ki ga je izdelalo Primorje d.d. Ajdovščina pod št. projekta 168-L/01 novembra 2001.
2. člen
Ureditveni načrt Vipava Center vsebuje:
1. Tehnično poročilo
2. Grafični del:
– geodetski načrt
– situacija delitve parcel
– zakoličbena situacija
– arhitektonska situacija
– situacija komunalnih vodov
3. Smernice in soglasja soglasodajalcev.
II. MEJA IN NAMEMBNOST OBMOČJA
3. člen
Celotno območje pripada k.o. Vipava, natančnejša meja je prikazana v situaciji 1:500.
Severovzhodna meja poteka po zunanjem robu objekta s stavbo parc. št. 67/3, na Glavnem trgu se obrne proti jugu na parc. št. 1716/5. Južna meja poteka po severnem robu objekta na parc. št. 426. Na južni strani območje zajema tudi parc. št. 1716/3. Na zahodni strani je območje omejeno s parc. št. 1713/54, 1713/36, 1713/40 in 1713/61. Na severni strani je območje omejeno s parc. št. 1713/62, 67/7, 1717/3 in 2612.
4. člen
V ureditvenem območju je predvidena gradnja poslovno-stanovanjskega objekta. Pritličje in del objekta na jugozahodnem delu območja sta namenjena javnemu programu, preostali del objekta pa je namenjen stanovanjem. Javni program obsega:
1. V PRITLIČJU
– prostore pošte
– prostore zavarovalnice
– prostore mesnice
– prostore drugih dejavnosti neživilske stroke
2. V NADSTROPJU
– zobozdravstveno ordinacijo
– prostor namenjen pisarniški dejavnosti
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
5. člen
Zazidavo tvori objekt zaključene celote. Tlorisne dimenzije objektov so določene s tehničnimi elementi za zakoličenje objektov. V zakoličbenem načrtu so možna odstopanja največ 1%.
6. člen
Objekt bo lomljene oblike, tlorisnih dimenzij 62,30 x 37,25, po višini bo objekt
P + 2, s tem, da je objekt, ki je obrnjen na Glavni trg nekoliko višji od objekta, ki je lociran v smeri V–Z.
Objekt obrnjen proti Glavnemu trgu bo naslednje višine:
– v kopu 10,30 m
– v slemenu 12,35 m
Objekt, obrnjen v smeri V–Z, bo naslednjih višin:
– v kopu 9,40 m
– v slemenu 11,40 m
Objekt, obrnjen proti Glavnemu trgu je odmaknjen od linije kipov od 7,50 do 11,50 m.
V območju ureditvenega načrta se uredita dve zelenici, na južni in zahodni strani objekta. Na vzhodni strani se med objektom in linijo kipov zasadijo drevesa avtohtone vrste.
IV. POGOJI PROMETNEGA IN KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA
7. člen
Območje se prometno navezuje na obstoječo lokalno in dovozno cesto za objektom banke ter na ceste, ki tvorijo mejo ureditvenega območja.
8. člen
V območju je predvidenih 16 parkirnih mest in parkirno mesto za dostavo pošte.
Za namen parkiranja se uporablja tudi parkirišče pred banko in parkirišče pred Škofijsko gimnazijo.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Ureditveni načrt Vipava Center je stalno na vpogled v prostorih Občinske uprave občine Vipava.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Vipava preneha uporabljati odlok o ureditvenem načrtu Vipava Center, ki ga je sprejela Skupščina občine Ajdovščina dne, 4. 4. 1991 (Uradno glasilo, št. 3/91).
Št. 35003-1/2002
Vipava, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti