Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3174. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002, stran 7468.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01 in 108/01) je Občinski svet občine Turnišče na 20. seji dne 10. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
1. člen
(uvodni določbi)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana občine Lendava (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97 in 38/99) za območje nove Občine Turnišče.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi ureditve kmetijskega zbirnega centra, ažuriranja travnatih igrišč, gradnje stanovanjskih objektov ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva narave in varstva kulturne dediščine. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in v zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so podane v tabeli, ki je sestavni del obrazložitve, ter prikazane v grafičnih prilogah.
3. člen
(dolgoročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana v poglavju 7.4.3. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine, in sicer se doda besedilo:
Upoštevana je kulturna dediščina iz zbirnega registra kulturne dediščine na območju Občine Turnišče.
Dopolni se seznam območij naravne dediščine, in sicer:
– naravni rezervat Stara Ledeva,
– ekološko pomembno območje Bistrica–Radmožanci.
4. člen
Na koncu poglavja 7.4.4.1 se doda naslov Geotermalna energija in besedilo:
V Občini Turnišče bodo na podlagi predhodnih raziskav izvedli več vrtin za pridobitev geotermalne vode, ki jo bodo uporabili za gospodarske in rekreacijske namene.
5. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Turnišče, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1. – Zasnova primarne rabe
2. – Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
3. – zasnova rudnin,
4. – zasnova prometnega omrežja,
5. – zasnova energetike,
6. – zasnova omrežja zvez,
7. – zasnova oskrbe z vodo,
8. – zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
9. – usmeritve za urejanje s prostorskimi izvedbenimi akti;
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana so obdelane na novo na DKN in sicer karte z oznakami Turnišče 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 45, 46 in 47.
Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi zemljišč in zaradi vrisa varovanih območij kulturne dediščine.
6. člen
(srednjeročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del srednjeročnega plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč, in sicer se doda besedilo:
Predvideno je namakanje in ogrevanje z geotermalno vodo kmetijskih površin za intenzivno pridelavo vrtnin in cvetja ter poljščin.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega plana občine Lendava za obdobje 1986–1990, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove Občine Turnišče zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in zaradi obdelave na DNK, in sicer karte, navedene v 5. členu odloka.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 254-1/02-20
Turnišče, dne 10. julija 2002.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti